Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

 

Административен съд София-град (АССГ) е най-големият от 28-те административни съдилища в Република България, създадени в началото на 2007 година в процеса на съдебната реформа, след приемането на новия Административно-процесуален кодекс (АПК). В съда работят 260 души, от които 68 съдии.

Съгласно АПК Административен съд София-град разглежда дела за оспорване на административни актове на административни органи, чието седалище е на територията на Столична община. В АССГ се обжалват също така решения на Националната експертна лекарска комисия (съгласно Закона за здравето), решения на председателя на Патентното ведомство (съгласно Закона за марките и географските означения), както и актовете на други административни органи, оспорването на които пред АССГ е уредено в специални закони. Когато седалището на органа, издал оспорвания административен акт, е в чужбина, компетентен да разгледа делото е отново АССГ. Съдът се произнася с решение, което може да обяви административния акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването.

В регистратурата и деловодството на Административен съд София-град се приемат жалби и оплаквания на граждани, физически и юридически лица срещу актове на държавната администрация. Съдебните служители оказват помощ при комплектуване на преписките и съдействат за получаване на данни за движението на делата. В адвокатската стая на съда страните в правния спор и техните процесуални представители имат пълен достъп до съдебните книжа и актове.

Тази уеб-страница е израз на желанието на Административен съд София-град да е полезен на гражданите, да подпомага достъпа им до правосъдие, да гарантира публичност и прозрачност на съдебния процес.

Като си дават сметка за важната роля на административните съдилища за спазване на законността в страната, съдиите и служителите в Административен съд София-град се стремят с висок професионализъм и чувство за отговорност да постигнат бързо и ефективно правосъдие и да повишат доверието на обществото в съдебната система. АССГ полага всички усилия за утвърждаване на представата за Република България като цивилизована правова държава, достоен член на Европейския съюз.

   

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ