Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Молби - образци

 Изтегли .doc

 

Приложение №1

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД София-град

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

трите имена

 

ЕГН……………………………………………

 

адрес:…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

тел………………...................

 

в качеството си на:………………………………………………………………………..  

     страна / процесуален представител

 

по ……………………………………………….дело.

             вид, номер и година на делото

 

С настоящото декларирам, че съм запознат/а с Вътрешните правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, утвърдени от Административния ръководител на Административен съд София-град и заявявам, че желая да получавам съобщения и призовки на следния  

 

мой електронен пощенски адрес: ……………………………………………………..

 

Декларирам, че в 3 (три) дневен срок от изпращането на електронна призовка или съобщение от Административен съд София-град, ще изпратя потвърждение за получаването.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпис

 

 

 

 

тест

тест

Hover here, then click toolbar to edit content

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ