Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Молби - образци

Изтегли .doc

(Прилага се към молбата за предоставяне на правна помощ и към  молбата за освобождаване от такси и разноски)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

 

Долуподписаната/ият..................................................................................

 

ЕГН.........................................., с адрес:………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

ДОХОДИ

 

□ Не получавам месечен доход;

□ Получавам месечен доход в размер на ………… от заплата, пенсия, наем, друг източник - …………….……..……….............. ;       

(подчертайте източника на доход)

□ Не упражнявам дейност като едноличен търговец, нито извършвам услуги с личен труд, нито извършвам селскостопанска дейност;

□ Упражнявам дейност като едноличен търговец/ извършвам услуги с личен труд /извършвам селскостопанска дейност и получавам годишен доход в размер на ……………… лв.;

 

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

□ Не съм в граждански брак;

□ Имам сключен граждански брак;

□ Живея на семейни начала без сключен брак;

 

 

ДОХОДИ НА СЕМЕЙСТВОТО

 

□ Аз и/или съпругът/ата ми осигурявам/е издръжката на ………. непълнолетни деца;

Средствата за издръжка на семейството ми понастоящем се осигуряват от

………….…………..……………………………………………………

(посочете източника на доход)

ЗАБЕЛЕЖКА:   Попълнете, ако сте в брак или живеете на семейни начала

 

□ Съпругът/ата ми не получава доход;

□ Съпругът/ата ми получава месечен доход в размер на ………лв.;

 

 

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

 

 

□ Аз и съпругът/ата ми не притежаваме недвижими имоти;

 

□ Аз и съпругът/ата ми притежаваме недвижими имоти:

* жилище с площ от …… кв.м. в гр./с. ………………………………;

* вила с площ от ……. кв.м. в гр./ с. ………………………………....;

* жилище/вила в съсобственост ……………………………………..;

*земеделска земя -  …………….. кв.м.;

 

□ Аз и/или съпругът/ата ми не притежаваме моторно превозно средство:

марка : ………………………, година на производство ………...........;

□ Аз и/или съпругът/ата ми не притежаваме дялове и акции в търговски дружества.

□ Аз и/или съпругът/ата ми притежаваме:

* акции на стойност ………..

* облигации на стойност …………

* дялове в търговски дружества на стойност ……………

□ Аз и/или съпругът/ата ми получаваме дивиденти в размер на …………….. годишно;

□ Аз и/или съпругът/ата ми не притежаваме парични влогове;

□ Аз и/или съпругът/ата ми притежаваме парични влогове на стойност ……………………….

 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ

 

□ Аз и/или съпругът/ата ми и лицата, на които осигуряваме издръжка не страдаме от заболяване, което да налага постоянни разходи.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълнете, ако необходимостта от средства за лечение е постоянна.

□ Страдам от заболяване, което налага допълнителни периодични разходи в размер на ………….. ...................................месечно;

□ Съпругът/ата ми и/или лица, на които осигуряваме издръжка страда от заболяване, което налага допълнителни периодични разходи в размер на ............................................................. месечно;

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълнете, ако необходимостта от средства за лечение е моментна.

□ Член на семейството страда от заболяване, чието лечение в момента налага разход в размер на …………………..................лв. месечно.

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

(посочете обстоятелствата, които се явяват пречка да си осигурите доход от притежаваното имущество)

 

Настоящата декларация давам, за да послужи пред Административен съд София-град, по адм. дело № ……………./………..г..

 

Известно ми е, че за неверни обстоятелства, заявени в тази декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК, ако извършеното деяние не представлява по-тежко престъпление.

               

Представям следните доказателства за декларираните от мен обстоятелства:

…………………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Дата: ......................... г.                                                       ДЕКЛАРАТОР:………………………

гр. София 

 

 

 

 

 

УПЪТВАНЕ: попълнете с “Х” в кутийката срещу информацията, която се отнася до Вас – отразява вярното състояние и допълнете бланката, където е необходимо.

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ