Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

Съобщение:

От 02.01.2020 до 24.01.2020 г. ще се извърши инвертаризация на делата в АССГ. Във връзка с това:

Справки в адвокатска стая - без прекъсване. Справки в деловодство по решени, без движение, спрени и прекратени дела само от 15:00 до 17:00 часа.

Молби - образци

Изтегли .doc

До Административен съд София-град

                                                                       по адм.д. № ……………./……………г.

                                                                       първо/второ отделение, ………състав

 

 

М О Л Б А

 

от………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

 

Адрес:…………………………………………………………………………………………..

 

Телефон:……………………………………….

 

В качеството ми на …………………………………….. по адм.д. №…………/………г.

 

На първо/второ отделение, …………..състав

 

 

Уважаема/и/ г-жо/г-н съдия,

 

Моля да бъда освободен/а/ от заплащане на такси и разноски по

 

административно дело № ………………/…………….г., тъй като нямам

 

 достатъчно средства да ги заплатя.

 

 

ПРИЛАГАМ:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

(Прилагат се доказателства за доходите на лицето и неговото: семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост и за други обстоятелства, прилага се също декларация за материално и гражданско състояние)

 

 

 

Дата:………………..г.                                            С уважение:…………………………..

гр.София

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ