Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Административен съд София - град

 

СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА
 
Принцип въведен с Административнопроцесуален кодекс
Вносител: Министерският съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси
Приет: 29.03.2006 г.; обн. ДВ бр.30 от 2006 г .
..........................
Въвежда се принципът за случайно разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им чрез електронно разпределение или по другначин, избран от съда и огласен публично.
 
Съдията - докладчик по делото, има задължение да насрочи делото за разглеждане в срок не по-дълъг от два месеца от постъпването на жалбата всъда, което значително ще ускори хода на административното производство.
 
Този принцип има продължение в Закона за съдебната власт – чл.12а  обн. ДВ бр.39от 2006 г
Чл. 12а. (Нов, ДВ, бр. 39 от 2006 г .) Разпределението на делата между съдии, прокурори и следователи се извършва на принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на делата.
 
Процедурата
 
Административен съд София-град използва софтуер за случайно разпределение на делата, предоставен от администрацията на Висшия съдебен съвет, откакто работи съдът. На всеки съдия е изграден профил, в който се описва типа на делата, които гледа.
 
Новопостъпилите дела се разпределят по азбучен ред от списъка на съдиите, които могат да гледатопределения тип дела – съгласно Заповед на председателя.
 
Във файл с история на промените се съдържа информация за разпределението на всички съдии, ръчно или автоматично е извършено разпределението, причините за смяна на докладчика въведени от председателя, имената на съдии, които са били ангажирани с делото.
 
Интегрираният модул в деловодния софтуер осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява от всяко дело да се провери как е разпределено (ръчно или автоматично) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Делата се разпределят в последователност,определена по азбучен ред на съдиите и реда на постъпване на жалбите в системата. Следи се за натовареността на съдиите, като това е гарантирано чрез допълнителната възможност - делото да се разпредели в зависимост и от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ