Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И

ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ. ОТ ГПК

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила утвърждават реда за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по дела разглеждани от Административен съд  София-град.

Чл.2. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, е недопустимо.

Чл.3. Изпращането на съобщения или призовки по реда на настоящите правила се извършва само в случаите, в които страните или техните процесуални представители изрично са заявили желанието си връчването на съобщенията и призовките по делата да се извършва по електронен път и са посочили адрес на електронна поща.

ІІ. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ

Чл.4.(1) Страните и техните процесуални представители могат да бъдат призовавани или да получават съобщения по електронен път, само ако са попълнили заявление (Приложение № 1 към настоящите правила).

(2) С попълване на заявлението по ал.1, страните или техните процесуални представители посочват електронен адрес, на който да получават призовки или съобщения, както и декларират, че са запознати с настоящите правила.

(3) Попълненото заявление по ал.1 се прилага към конкретното дело.

Чл.5.(1) Изпращането на съобщения и призовки от Административен съд София-град по електронен път, се осъществява от електронен пощенски адрес.

(2) Съдебният служител изпраща електронно писмо на посочения електронен адрес, към което прикачва призовката или съобщението.

(3) Електронното писмо по ал.2 е придружено от искане за отговор.

Чл.6.(1) Изпращането на призовката или съобщението на указания от страната електронен адрес, се удостоверява с разпечатка на изпратеното писмо, ведно с възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната от съдебния служител.

(2) Разпечатаното копие на писмото се подписва от съдебния служител и се прилага по делото.

(3) За доставяне на съобщението се счита получаване на обратна разписка от страната или процесуалният й представител при прочитането му. За целта при изпращането на съобщението до страната или процесуалният й представител съдебният служител активира функцията “Изискай разписка за прочитане” на Outlook express.

Чл.7.(1) Страната, или нейния процесуален представител, е длъжен да отговори в 3 (три) дневен срок от изпращане на съобщението на поискания отговор по чл.5, ал.3, за получено съобщение.

(2) В случай, че страната ползва пощенски сървър, който не визуализира искането за отговор, страната или процесуалния й представител е длъжен да отговори на полученото електронно писмо в указания в ал. 1 срок, като посочи номера на делото и съобщението, което е получил.

Чл.8. Съобщението или призовката се считат връчени от датата на изпращане на отговора по чл.7 до електронната поща на Административен съд София-град.

Чл.9.(1) Съдебните служители, изпратили призовки или съобщения по електронен път, извършват ежедневно проверка за срочното връщане на отговорите по чл.7.

(2) При получаване на коректен отговор в указания в чл.7 срок, съдебният служител разпечатва писмото, подписва го и го прилага по делото, за което се отнася, като отбелязва в списъка с призованите лица, че съответната страна е уведомена по електронен път.

(3) При неполучаване на отговор в срока по чл.7, ал.1, призовките или съобщенията за страните и техните процесуални представители се изпращат на хартиен носител по утвърдения ред, като с това се прекратява електронното уведомяване.

Чл.10. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

Чл.11. Ако поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната адрес в жалбата или съдебен адрес, като Административен съд София-град известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

Чл.12. Електронни изявления от страните по делата не се приемат и ще се считат за неприети.

Чл.13.(1) При промяна в електронния адрес на съда, съдебните служители изпратили призовки или съобщения по електронен път са длъжни да уведомят страните или техните процесуални представители за промяната.

(2) Изпратеното уведомление по ал.1 се разпечатва и прилага по конкретното дело.

(3) Промяната в електронния адрес на съда се отразява на интернет страницата на съда и на информационното табло.

Чл.14.(1) Системният администратор осъществява контрол и обезпечава нормалното функциониране на електронната поща на съда.

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл.137, ал.2 от АПК, вр. с чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК и са елемент от въведената в Административен съд София-град система за финансово управление и контрол.

§2. Административен съд София-град обявява на интернет страницата си http://www.admincourtsofia.bg/ и на информационно табло електронния пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното желание от страните по административни дела.

§3. Правилата са утвърдени от административния ръководител със заповед № АЗ-102/14.10.2015 г.

§4. Всяка промяна в правилата се отразява и на електронната страница на Административен съд София-град

Приложение №1 -изтегли от тук

  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД София-град 

З А Я В Л Е Н И Е

  

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

трите имена 

ЕГН…………………...................

адрес:…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………............

тел………………...................

в качеството си на:……………………………………………………………………….........  

     страна / процесуален представител 

по ……………………………………………….дело.

             вид, номер и година на делото

С настоящото декларирам, че съм запознат/а с Вътрешните правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, утвърдени от Административния ръководител на Административен съд София-град и заявявам, че желая да получавам съобщения и призовки на следния  

мой електронен пощенски адрес: ……………………………………………………..

Декларирам, че в 3 (три) дневен срок от изпращането на електронна призовка или съобщение от Административен съд София-град, ще изпратя потвърждение за получаването.

 

Дата                                                                                     Подпис

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ