Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

Съобщение:

От 02.01.2020 до 24.01.2020 г. ще се извърши инвертаризация на делата в АССГ. Във връзка с това:

Справки в адвокатска стая - без прекъсване. Справки в деловодство по решени, без движение, спрени и прекратени дела само от 15:00 до 17:00 часа.

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

през 2007 г.

Съдебната година за Административен съд – София беше тежка, но градивна.

Поради неизпълнение на задължението на Министерския съвет и Областния управител по § 3, ал. 5 от ПЗР на АПК да осигурят помещения за дейността на съда, Административен съд - София беше временно настанен в Съдебната палата, където разполагаше само с два кабинета за съдии, регистратура и част от помещение от 20 кв.м. за всички съдебни служители. Делата се разглеждаха в една единствена съдебна зала, като нерядко се налагаше провеждане на съдебни производства в коридорите на Съдебната палата. Практически липсваше адвокатска стая и помещение за секретно деловодство, което затрудни дейността по опазване на поверителна информация и лични данни. Съдиите по принуда носеха делата по домовете си, тъй като нямаха самостоятелно работно място и всички необходими условия за нормалната дейност на един голям съд като АС-София. Това положение продължи през цялата 2007 г.

За да не се забавят съдебните производства, със заповед на Председателя на АС-София съдът продължи работа и през съдебната ваканция, използвайки свободните съдебни зали в Съдебната палата.

Независимо от неприемливите условия на труд, благодарение на вярното структуриране и организация на дейността и най-вече на проявената от съдиите и съдебните служители отговорност към работата и професионален ентусиазъм, АС-София успя да правораздава с необходимата бързина и качество. 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. СЪДИИ

Към 1 януари 2007 г. щатът на Административен съд – София е 40 съдии, в това число председателя на съда и двамата заместници и председатели на отделения.

Съдия Емилия Миткова, Донка Чакърова и Искра Александрова след спечелен конкурс бяха избрани за съдии във Върховен административен съд на Република България. През цялата година съдия Марио Димитров беше командирован във Върховен административен съд на Република България. По този начин от встъпването в длъжност /15.02.2007 г./ в Административен съд – София са работили общо 36 съдии, т.е. през цялата година съдът е работил в намален състав.

С решение на Общото събрание на съдиите от 15.02.2007 г. на осн. чл. 91, ал. 2 от Закона за съдебната власт се създадоха две специализирани по материя отделения - І-во отделение, специализирано  в разглеждането  на  данъчни  дела и ІІ-ро отделение, специализирано в разглеждането на дела по ЗУТ. При попълване на отделенията бяха отчетени квалификацията, опита и желанията на съдиите.

В Първо отделение са работили 18 съдии: Милена Славейкова /Председател на отделението/, Аглика Адамова, Весела Павлова, Владимир Николов, Добринка Андреева, Ива Кечева, Калина Арнаудова, Камелия Серафимова, Камелия Стоянова, Мадлен Петрова, Наталия Ангелова, Петя Стоилова, Пламен Горелски, Полина Якимова, Ралица Романова, Росица Бузова, Росица Драганова и Румяна Лилова.

Във Второ отделение са работили 17 съдии: Десислава Корнезова /Председател на отделението/, Антоанета Аргирова, Бранимира Митушева, Боряна Петкова, Даниела Мавродиева, Илиана Славовска, Катя Аспарухова, Красимира Милачкова, Любка Стоянова, Любомира Мотова, Мария Николова, Мария Ситнилска, Мартин Аврамов, Миглена Недева, Николай Гунчев, Славина Владова и Татяна Жилова.

В Административен съд – София по щат има 5 младши съдии. Те не са назначени, тъй като според чл. 84, ал. 1 от Закона за съдебната власт „младши съдии” са предвидени само за окръжните съдилища. От друга страна институтът на „правните помощници” се отнася само до окръжните и апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а също така и за окръжните и апелативните прокуратури, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, съгласно чл. 244, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Горепосоченото налага извода за наложителна промяна в Закона за съдебната власт, с която да се уеднакви правната уредба като се предвидят „младши съдии” и „правни помощници” за административните съдилища. По този начин, независимо от специализацията на административните съдилища, последните ще бъдат равнопоставени с другите съдебни органи, а наред с това квалифицираните младши съдии и правни помощници ще спомогнат за попълване на състава на съдиите при съответните административни съдилища, което ще допринесе до повишаване на качеството на правосъдието в страната. Ако не се извърши законодателната промяна, е целесъобразно трансформиране на свободните щатни бройки на младши съдии  в съдийски с оглед обема на работа и натовареността на съдиите в Административен съд – София.

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

През 2007г в Административен съд – София са работили 57 съдебни служители: административен секретар, главен счетоводител, касиер, системен администратор, статистик, специалист „Човешки ресурси”, специалист „Връзки с обществеността”, завеждащ служба „Призовки”, 2 куриери, 13 съдебни секретари, 25 деловодители, 10 призовкари.

Незаетите щатни бройки за съдебни служители са 57, поради липсата на работно пространство, работни места и елементарни условия на труд.

Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в съдебната власт.

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

На този етап е необходимо попълване  на  свободните  съдийски  бройки, за да има възможност Административен съд – София да работи в пълен състав от 40 съдии.

След изтеклата година е необходимо трансформирането на свободните 5 бройки „младши съдии” в „съдии” или попълване на свободните 5 бройки „младши съдии” след извършване на посочената по-горе законодателна промяна.

Необходимо е увеличаване на щата на съдебните служители – призовкари. С Протокол на ВСС №30/26.09.2007 г. по искане на Председателя на АС-София за 24 щатни бройки призовкари бяха отпуснати допълнително само 16, считано от 2008 г. По този начин общият брой на призовкарите при АС-София възлиза на 26, който е крайно недостатъчен, тъй като последните обслужват целия район на град София /с население 1 251 083 души/ и околните населени места, а наред с това разнасят призовки и съобщения на останалите административни съдилища, когато жалбоподател или заинтересована страна има адрес на територията на град София.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА

През 2007 г. общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд – София дела е 6 531 дела.

1.1. Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 2 839 дела.

1.2. Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение са общо 2 199 дела.

1.3. Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 1 493 дела.

1.4. Средномесечното постъпление за 2007 г. е 653 дела.

1.5. Средномесечното постъпление за 2007 г. на 1 съдия по щат на база 10 месеца е 18,14 дела. /Приложение/.

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През 2007 г. общият брой на свършените от съдиите в Административен съд – София дела е 4 250 дела, или 65 %. Това е много добър резултат, постигнат от съдиите, разглеждали дела през годината, като се отчете наличието само на 1 съдебна зала за всички съдебни състави и липса на работни места за съдиите. Свършените дела в І Отделение са 1 951 /или 67 %/, във ІІ Отделение – 1 240 /или 56 %/, а свършените дела в тричленен състав – 1 056 /или 70 %/.

Обжалваните и протестирани дела пред Върховен административен съд са 705, от които към 31.12.2007 г. върнатите от горната инстанция са общо 356. Потвърдените съдебни актове са 252 /от тях – 40 решения и 212 определения/ , а отменените – 104 /от които 11 решения и 93 определения/.

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА

Към 31.12.2007 г. общият брой на висящите дела е 2 281. От тях висящите дела в І Отделение – 888 дела, ІІ Отделение – 959, а висящите дела в тричленните състави са 434.

При извършената инвентаризация за отчетния период не бяха установени изгубени или унищожени административни дела.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

1. ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

За 2007г. в І Отделение на Административен съд - София са работили 18 съдии, като са формирани 18 съдебни състава, от 2 съдебен състав до 19 съдебен състав.

І Отделение на Административен съд - София е специализирано  в разглеждането  на  данъчни  дела, дела по  ЗМВР, ЗУБ, ЗЧРБ, ЗБДС и др. производства по АПК.

В отделението  общо  от 01.03.2007 г. до 31.12.2007 г. са постъпили  2839 дела, от които  761  данъчни  дела,  603  искания  за  разкриване  на  данъчна информация  по  чл.75  ДОПК, 210 дела по ЗМВР,  133 дела  по ЗУБ, общо 234 дела по ЗЧРБ  и  ЗБДС, 857  административни  дела  от  друга  материя и  40 секретни  дела. Общо свършените  /с решение по същество  на  спора  или  с определение  за  прекратяване/ за периода  дела  са 1951 дела,  от които с решение  както следва: 467 по ДОПК, 115 по  ЗМВР, 90 по ЗУБ, 152 по ЗЧРБ и ЗБДС,  535  от друга административна  материя  и  33  броя   секретни  дела. Прекратените  за периода  дела  са  1340 дела. Основни  причини  за прекратяване  на  делата  са:  спорната  практика  на  ВАС  относно  сроковете  по  чл. 156  ДОПК,   наличие  на  две образувани производства  срещу  един и същ административен  акт  /поради  подаване на жалба  едновременно  до съда  и  чрез  административния орган/,  липса  на  годен за обжалване  индивидуален  административен  акт  по смисъла  на чл. 21 АПК. Останалите несвършени дела в края  на  периода  са  888  броя. Средната натовареност  на  съдия в отделението  е  158  дела, от които всеки съдия  е  приключил  средно  около  109 дела. Административните дела,  приключили с решение до 1 месец от образуването им са 252, а тези до 3 месеца  от  образуването им -  359.  Тези данни  отчетливо показват, че въпреки липсата  на елементарни условия  за  труд, съдиите  работят  бързо, като осигуряват   ефективно движение на преписките  и  своевременното  им  приключване  със  съдебен акт. 

В І Отделение на административен съд – София няма неизписани в срок съдебни актове за 2007 г.

С оглед наличието само на една  заседателна  зала  в Съдебната  палата,  предоставена за нуждите  на Административен съд - София  заседанията през  годината се провеждаха по  предварително изготвен график,  като всеки от съдиите  имаше в месеца средно по две първоинстанционни  заседания. 

За 2007 г. в І отделение на Административен съд - София с най-много приключени дела са съдия Милена Славейкова /122/, Владимир Николов /115/, Петя Стоилова /115/, Румяна Лилова /113/.

Потвърдените съдебни актове от ВАС на Република България за 2007 г. са 115, от които 23 изцяло потвърдени решения и 92 изцяло определение, а отменените – 42, от които 3 решения и 39 определения.

2. ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

За периода от 01.03.2007г. до 31.12.2007г. във ІІ Отделение на Административен съд - София са работили 17 съдии, като са формирани 17 съдебни състава, от 22 съдебен състав до 38 съдебен състав.

Делата, които се разглеждат във ІІ АО са разпределени по материя, която обхваща подадени жалби срещу индивидуални административни актове по следните нормативни актове  - ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗОСОИ, ЗВСОНИ по ЗТСУ,ЗПИНМ и др., ЗОС, ЗДС, ЗМСМА, КСО, ЗЗдравето, ЗМГО и др. производства по АПК.

За отчетния период във ІІ Отделение са постъпили за разглеждане 2 199 дела. От тях са приключени 1 240 дела. Със съдебно решение постановено до 3 месеца са приключени 404 дела, а със съдебно решение, постановено до 1 месец от образуването са приключени 82 дела. По 754 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено.

Разпределени по материя постъпилите дела са както следва: дела по ЗУТ- 480, дела по ЗСПЗЗ, ЗОСОИ, ЗВСОНИ- 200, дела по ЗОС, ЗДС, ЗА, ЗМСМА- 106, дела по ЗСП, ЗИХУ – 38, други дела - 1 239, дела по ЗДСл, ЗМГО, КСО, ЗЗдравето- 134 и секретни дела - 2.

За 2007 г. във ІІ отделение на Административен съд - София с най-много приключени дела са съдия Любка Стоянова /84/, Славина Владова /83/, Боряна Петкова /83/, Мартин Аврамов /82/, Мария Николова /81/

Потвърдените съдебни актове от ВАС на Република България за 2007 г. са 137, от които 17 изцяло потвърдени решения и 120 определение, а отменените – 62, от които 8 решения и 54 определения.

2.1 ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

През м.11.2007 г. бяха образувани 10 дела по Закона за местните избори, като всички от тях приключиха с постановени съдебни актове в едномесечен срок от образуването. Обжалванията се отнасяха до избора на кмет на София, Столичния общински съвет, районите Лозенец, Изгрев, Нови Искър и Панчарево. В резултат на решенията на АС-София не се стигна до броене на бюлетините по делата за избор на кмет на столицата и Столичния общински съвет. В мотивите на съдебните състави беше посочено, че предвиденият контрол за законосъобразност на избора се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Според съдебните състави, производството по чл. 104 от ЗМИ няма за цел да повтори изцяло изборния процес пред съда, нито обжалването пред съдебните институции представлява етап от изборната процедура, предвидена в закона.

Всички жалби срещу решенията на ОИК-София бяха отхвърлени, а наред с това съдът не спря изпълнението на обжалваните административни актове. Вече е факт и първото решение на ВАС, с което се оставя в сила решението на АС-София за избор на кмет на София по адм. д. № 5292/07 г. по описа на АС-София.

По оспорванията на местните избори съдиите от ІІ Отделение в Административен съд - София свършиха своята работа бързо и професионално, въпреки изключително трудните условия, в които бяха принудени да работят, към които трябва да се добави и политизирането на изборните казуси. По адм. д. № 5314/07 г. по описа на АС-София, ІІ-36 състав със съдия докладчик Николай Гунчев съдебното заседание по делото продължи до 22:00 ч., а съдебният акт беше изготвен в 7-дневен срок от съдебното заседание.

ІV. ТРИЧЛЕННИ СЪСТАВИ

В Административен съд – София са сформирани 12 тричленни състава, които разглеждат дела, образувани по касационни жалби срещу решения на СРС по ЗАНН, както и по дела, разглеждани в тричленен състав съгласно чл. 191, ал. 1 от АПК.

Постъпилите дела на тричленни състави са 1 493 броя, като решените дела за отчетния период са 1 059, а останалите висящи дела към 31.12.2007 г. са 434.

Средната натовареност  на  съдия в тричленен състав  е  42  дела, от които всеки съдия  е  приключил  средно  около  30 дела. Делата,  приключили с решение до 1 месец от образуването им са 520, а тези до 3 месеца  от  образуването им -  329. Броят на прекратените дела е 210.

За 2007 г. в тричленен състав с най-много приключени дела са Първи състав /135/, Втори състав /121/, Девети състав /88/, Седми състав /86/.

В Административен съд – София няма неизписани в срок съдебни актове за 2007 г. от тричленните състави.

V. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Делата  се получават  в регистратурата, след което  незабавно  се разпределят  от  Председателя  на  Административен съд - София между І-во  и  ІІ-ро  отделение и  също  незабавно  още в рамките  на  същия  ден -  на случаен принцип съобразно чл. 157, ал. 2 от АПК  -  между съдиите  от  двете отделения.

Делата се образуват бързо и насрочват от председателите на състави ритмично. Отложените в първо заседание дела, с малки изключения се насрочват в максимално кратки срокове, независимо, че съдът разполага само с 1 съдебна зала.

Делата се отлагат при първоинстанционното производство най-често за събиране на доказателства. Най-чести са случаите на отлагане на дела поради неокомплектоване на административните преписки от страна на административните органи, което особено се проявява в работата на ІІ Отделение на Административен съд – София, като причините за отлагане на делата не може да се вменят във вина на съдиите от отделението.

В касационното производство отлагането на делата е рядко явление, и то само по причини, стоящи извън съда.

Основните причини за отлагане на делата са неявяване по уважителни причини на страни и процесуални представители, както и несвоевременно връчване на призовките. Чести са случаите на неизготвени в срок експертизи на вещи лица.

Часовите графици на делата се спазват в преобладаващата част от съдебните заседания. Повечето случаи неспазване на графика е поради наличието на голям брой дела на състав в един заседателен ден. По тази причина някои дела са били разглеждани в коридорите на Съдебната палата.

Няма случаи на неоснователно отлагане на делата.

VІ. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ПО ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪДИИТЕ И УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА

През  годината  се утвърди  практика  на   събрания  на  съдиите  да бъдат  обсъждани   спорни  в  съдебната  практика  въпроси с оглед  еднаквото  им решаване  от  различните състави. 

Административен съд - София  организира 2 семинара  в Учебната база  на  Върховен административен съд в с.Лозенец, проведени в края на месец септември и началото на месец октомври. Лектори и участници в семинара бяха проф. Дончо Хрусанов, проф. Кино Лазаров, проф. Дамян Дамянов, съдии от Върховен административен съд – Стефка Стоева, Елена Златинова, Румяна Папазова, Фани  Найденова,  Светлозара  Анчева  и  Теодора Николова. Специализираните теми се отнасяха до дейността на всяко от двете отделения на Административен съд – София. По този начин, чрез дискусия  върху спорни въпроси от практиката, се създаде началото на ценна обмяна на опит и полезни колегиално отношения както със съдии от горната инстанция , така и с представители на академичните среди.

На  редовно  събрание  на съдиите  на  25.06.2007 г. беше  обсъдена  противоречива практика по спорове за подсъдност, по чл.121  ДОПК, както  и  противоречиво  решавани  въпроси по  ЗАНН, ЗДСл, чл.60 и чл.166 АПК. На    06.11.2007 г. беше  обсъдена  практиката  на  съда  по изборните  дела по ЗМИ и  делата по  Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия. 

Съдиите използваха  всички  възможности  за  квалификация  и  обучение,  включително  и в международни  семинари  и  програми. През 2007 г. 20 съдии /от всички 36/ са имали възможността да участват в обучителни програми извън страната.

VІІ. СГРАДEН ФОНД НА СЪДА И ТЕХНИЧЕСКA ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. СГРАДЕН ФОНД

От своето създаване Административен съд - София беше временно настанен в Съдебната палата.

Съдът разполагаше с една съдебна зала, два кабинета за всички 36 съдии, регистратура и част от помещение от 20 кв.м. за всички 57 съдебни служители.

Условията за работа през цялата 2007 г. не се подобриха.

 Физическото съхранение на образуваните 6 531 делата, повечето от които с по няколко тома, беше затруднено. Наличието на два кабинета препятстваше нормалното докладване на делата и тяхното обработване. Съдиите бяха принудени да носят делата по домовете си, поради отсъствието на самостоятелно работно място.

Липсата на адвокатска стая затрудняваше страните и техните процесуални представители при запознаване с материалите по делата. Отсъствието на помещение за секретно деловодство затрудни дейността по опазване на поверителна информация и лични данни.

Очевидно беше наложителното закупуване и предоставяне на сграда за нуждите на Административен съд – София. Съдиите и съдебните служители в съда бяха обнадеждени от Решението на Министерски съвет от края на декември 2007 г. за закупуване на 7-етажната сграда на ул. „Георг Вашингтон” № 17 за нуждите на АС-София и Инспектората на ВСС, като пет етажа от сградата в голяма степен можеше да осигури трайно и при разумни разходи нормални условия за работата на съда. За съжаление на 16.01.2008 г. Министърът на правосъдието издаде заповед за разпределение на помещенията в сградата /Заповед № 04-66/, според която един от етажите на съда се предоставя на администрацията на Министерството. Това разпределение е в разрез с решението на Министерски съвет и ще предизвика отново положение, при което АС-София ще е принуден да работи при неприемливи условия. Ако съда бъде лишен от един от предвидените в сградата етажи, не биха могли да се осигурят помещения и условия за нормална работа на работещите в него 175 съдии и служители.

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

През 2007 г. Адмнистративен съд – София разполага с 35 компютри, 28 принтери, 20 скенери и 2 бр. мултифункционални устройства.

Липсата на достатъчно помещения препятства разполагането на техническото оборудване и въвеждането на унифицирана деловодна програма.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От посочените  данни  може да се направи извод, че въпреки  липсата  на  елементарни  условия  на труд, съдиите полагаха максимални усилия  преписките да бъдат насрочвани, приключвани и съдебни актове да се постановяват  в законовите срокове. Предоставената от законодателя чрез АПК възможност  да се започне  “на чисто”,  с образуване  и  движение  на  административни дела  след 01.03.2007 г., даде възможност делата да се насрочват и приключват значително по–бързо отколкото преди реформата в административното правосъдие. Срещаните трудности във връзка с битовите  проблеми сплоти съдиите  в двете отделения,  които бързо възприеха практиката да търсят мнението на своите колеги по спорни въпроси, да уеднаквяват практиката си, да следят движението на делата на електронните страници на Административен съд - София и Върховен административен съд,  да уведомяват  своите колеги  за най-новите  актове  на  касационната  инстанция. Всички  съдии  полагат  усилия за максимално  бързо насрочване  на  делата,  за  липса  на безпричинното им отлагане,  за своевременното  им  решаване  и  срочно постановяване  на  съдебните  актове. На  проведените  редовни  заседания  спорните въпроси се проучват  задълбочено, а различните  мнения се  изслушват  колегиално,  след което   всички съдии  полагат усилия в практиката  си  да се придържат  към  взетите  решения. Статистическите  данни  показват,  че  всеки от съдиите  е положил усилия да не се покачва висящността, като във всеки от съставите са приключени близо две трети от постъпили дела.

Добрата работа на Административен съд – София до голяма степен се дължи и на дейността на служителите в съда. Независимо от тежките материално-битови условия деловодителите, секретар-протоколистите, куриерите, регистраторите и всички останали служители от администрацията на съда изпълняваха своите задължения много добре и чрез работата си дадоха своя принос за своевременното образуване и обработване на делата и съдебните книжа.

В заключение следва задължително да се отбележи, че Административен съд – София е със специална компетентност по спорове по чл. 19, ал. 1 от АПК, по жалби срещу индивидуални административни актове на органи със седалище в чужбина по чл. 133, ал. 1 от АПК, по жалби срещу административни актове на заместник-министри, държавни агенции, изпълнителни агенции, по чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето, по чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, по чл. 245, ал. 2 от ЗМВР, по чл. 59 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, по чл. 49 от Закона за промишления дизайн, по чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта и др. С оглед на гореизложеното и предвид натовареността на съдиите в Административен съд – София е наложително да се направи законодателна промяна в чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт като се изравни ранга на съдиите от Административен съд – София със съдиите в Софийски градски съд. Съгласно горната норма съдиите в Софийски градски съд са с ранг на съдия в апелативен съд, а съдиите в районния съд в град София са с ранг на съдия в окръжен съд. Чрез посочената законодателна промяна съдиите в Административен съд – София ще бъдат равнопоставени по ранг със своите колеги от другите софийски съдилища.

януари 2008г.

Председател на Административен съд София

Лозан Панов

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ