Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

Съобщение:

От 02.01.2020 до 24.01.2020 г. ще се извърши инвертаризация на делата в АССГ. Във връзка с това:

Справки в адвокатска стая - без прекъсване. Справки в деловодство по решени, без движение, спрени и прекратени дела само от 15:00 до 17:00 часа.

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

през 2009 г.

 

През третата година от своето съществуване Административен съд София-град се утвърди като ефективен и компетентен правораздавателен орган.

Съдът възприе напълно отговорността и задължението си на общностен съд, а анализът на съдебната практика на Административен съд София-град недвусмислено показва, че общностното право трайно се е настанило в правния инструментариум на съда. През изтеклата 2009 г. съдиите в Административен съд София-град използваха двукратно най-ценния правен способ на националния общностен съд – преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности.

През 2009 г. беше изпълнен и успешно спечеленият от съда проект „Утвърждаване на доверието в дейността на Административния съд София –град и повишаване на имиджа му в обществото”. Проектът е финансиран от ОП ”Административен капацитет” по приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”. Осъществените дейности по проекта помогнаха за оптимизиране на работните процеси в Административен съд София-град и разработване на процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията.

Същевременно обаче изминалата 2009 г. потвърди необратимата тенденция за увеличаване на броя на новопостъпилите дела и повишаване натовареността на съдиите и съдебните служители в Административния съд София –град.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. СЪДИИ

През цялата 2009 г. съдът е работил в намален състав. Към януари 2009 г. заетите щатни бройки от съдии са 39 при утвърден щат 40 съдии и 5 младши съдии.

Съдия Любомира Мотова е командирована във ВАС, считано от януари 2009 г. От 21.10.2009 г. е съдия във ВАС.

Съдия Илияна Славовска е командирована във ВАС, считано от януари 2009 г. до 17.03.2009 г. и от 16.09.2009 г. до 15.10.2009 г. От 15.10.2009 г. е съдия във ВАС.

Съдия Добринка Андреева е командирована във ВАС, считано от 23.09.2009 г. до 15.10.2009 г. От 15.10.2009 г. е съдия във ВАС.

Съдия Аглика Адамова беше в отпуск по майчинство до м. декември 2009 г.

Съдия Боряна Бороджиева беше в отпуск по майчинство до м. септември 2009 г.

Съдия Петя Стоилова и съдия Ива Кечева са в отпуск по майчинство през 2009 г.

Съдия Румяна Лилова и съдия Калина Арнаудова са в отпуск по майчинство от м. септември 2009 г.

Съдия Росица Бузова е в неплатен отпуск от м. ноември 2009 г.

Командировани съдии в Административен съд София-град през 2009 г. са съдия Доброслав Руков от Адм. съд – Пазарджик /считано от 01.10.2009 г./, съдия Деница Митрова от Адм. съд – Пазарджик /считано от 01.10.2009 г./, съдия Юлия Раева от Адм. съд Бургас /считано от 23.10.2009 г./ и съдия Мария Попова от Адм. съд – Благоевград /считано от 02.11.2009 г./.

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към 31.12.2009 г. са заети 126 щатни бройки за съдебни служители, от които 3 служители са в отпуск по майчинство и 1 служител е в неплатен отпуск

С оглед организацията на работата в съда са извършени следните трансформации: 2 щатни бройки съдебен деловодител в една щатна бройка деловодител-регистратура и една щатна бройка деловодител-класифицирана информация; 10 щатни бройки съдебен секретар в призовкари; 2 щатни бройки работник по поддръжка в хигиенисти; 1 щатна бройка мл. специалист статистик в компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции и 1 щатна бройка мл. специалист-деловодство в старши специалист-деловодство.

През м.август 2009 г. се проведе конкурс за назначаване на съдебни служители за длъжностите: „управител съдебна сграда”, „съдебен деловодител”, съдебен секретар”, „призовкар”, „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, касиер”, „домакин”.

Във връзка с Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, приет от ВСС с протокол № 32/29.07.2009 г., е утвърдена структура на общата и специализираната администрация в Административен съд София-град.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА

През 2009 г. общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд София-град дела е 9 217 дела /през 2007 г. – 6 531, през 2008 г. – 7 868 дела/.

1.1. Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 4 216 дела /2007 г. – 2839, 2008 г. – 3 419/.

1.2. Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение са общо 2 794 дела /2007 г. – 2 199, 2008 г. – 2 352/

1.3. Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 2 207 дела /2007 г. – 1 493, 2008 г. – 2 043/.

1.4. Средномесечното постъпление за 2009 г. е 768 дела /2007 г. – 653, 2008 г. – 656/

1.5. Средномесечното постъпление за 2009 г. на 1 съдия по щат на база 12 месеца е 21,3 дела /2007 г. – 18,14, 2008 г. – 19,87/

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През 2009 г. общият брой на разгледаните дела в Административен съд София-град е 11 473 – от които 9 217 новообразувани дела и 2 256 висящи дела от предходната година.

Свършените от съдиите в Административен съд София-град дела са 8300, или 72 % от общо разгледаните дела в съда. Този резултат следва да се отчете като много добър, постигнат чрез усилията на съдиите и съдебните служители.

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА

Към 31.12.2009 г. общият брой на висящите дела е 3 467 /2007 г. – 2 281, 2008 г. – 2 256/. От тях висящите дела в І Отделение са 1 437 /2007 г. – 888, 2008 г. – 992/, във ІІ Отделение – 1 385 /2007 г. – 959, 2008 г. – 938/, а висящите дела в тричленните състави са 645 /2007 г. – 434, 2008 г. – 254/.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ПО ОТДЕЛЕНИЯ

1. ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

За 2009 г. в І Отделение на Административен съд София-град са постъпили 4 222 дела, от които 1 195 данъчни дела, ЗМВР – 536, ЗЧРБ – 740, 144 искови производства, КСО – 224, ЧАД – 763, АПК – 554, секретни дела – 66.

Потвърдените съдебни актове от ВАС на Република България за 2009 г. са 862, от които 556 потвърдени решения и 306 определение, а отменените – 286, от които 173 решения и 113 определения.

През 2009 г. поддържаната от І Отделение на Административен съд София-град практика по допустимостта на съдебното обжалване на настаняването в СДВНЧ намери законодателна подкрепа в изменението на ЗЧРБ - ДВ, бр. 36 от 15.05.2009 г., като в разпоредбата на чл. 46а, ал. 1 ЗЧРБ се възприе възможността за съдебно обжалване на принудителното настаняване. Това направи безпредметно произнасянето от ВАС с тълкувателно решение по съществуващата противоречива съдебна практика. Същите изменения в ЗЧРБ въведоха изцяло ново съдебно производство – по чл. 46а, ал. 3 и ал. 4 от закона – за произнасяне в рамките на бързо производство по продължителността на фактическото настаняване в СДВНЧ. След няколко съвместни обсъждания съдиите от І Отделение успяха да уеднаквят практиката си като се произнасят безпротиворечиво по исканията на дирекция „Миграция” на МВР в рамките на няколко дни.

Свършените дела в І Отделение на Административен съд София-град за 2009 г. възлизат на 3 985 или 74 % от разгледаните дела.

Командированите съдии Доброслав Руков, Деница Митрова и Юлия Раева за кратко време успяха да се адаптират към дейността и своите колеги от І Отделение.

2. ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

За отчетния период във ІІ Отделение са постъпили за разглеждане 2 787 дела. Разпределени по материя постъпилите дела са както следва: дела по ЗУТ- 931, дела по ЗСПЗЗ, ЗОСОИ, ЗВСОНИ – 196, ЗМИ – 2 дела, ЗМГО – 237, ЗДС – 252, АПК – 1028, искови производство 129 дела, ЧАД – 12. Потвърдените съдебни актове от ВАС на Република България за 2009 г. са 860 бр., от които 466 изцяло потвърдени решения и 394 определение, а отменените – 282, от които 135 решения и 147 определения.

Интересен пример за движение на дело е практиката на 32 състав по адм. дело № 7718/09 г. Делото е образувано по жалба срещу Решение на ОИК-София за избор на кмет на район. Жалбата е входирана в съда на 09.11.2009 г. С определение от 11.11.2009 г. делото е насрочено за 18.11.2009 г. и само в едно съдебно заседание е разгледано по същество и е постановено съдебно решение на 19.11.2009 г. Последното е обжалвано пред ВАС на РБ и с Решение от 23.12.2009 г. решението по адм. дело № 7718/09 г. на АССГ, 32 състав е оставено в сила.

Свършените дела във ІІ Отделение на Административен съд София-град за 2009 г. възлизат на 2 361 или 66 % от разгледаните дела.

Командированият съдия във ІІ Отделение Мария Попова успя да се сработи с колектива на своите колеги.

ІV. ТРИЧЛЕННИ СЪСТАВИ

Постъпилите дела на тричленни състави са 2 207 дела, като свършените дела за отчетния период са 1 960 или 88 %. Останалите висящи дела към 31.12.2009 г. са 530.

В Административен съд София - град няма неизписани в срок съдебни актове за 2009 г. от тричленните състави.

V. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Делата се образуват бързо и насрочват от председателите на състави ритмично и в рамките на процесуалните срокове. Не са констатирани случаи на неоснователно отлагане на делата.

Анализът на причините за отлагане на делата след второ съдебно заседание показва наличие на една група причини от обективно естество, касаещи нови искания по доказателствата, както следва:

- за назначаване на съдебни експертизи;

- за събиране на допълнителни доказателства по искане на страните;

- неизготвяне на съдебни експертизи с молби от вещи лица, поради недостатъчен срок за изготвяне на заключението или невъзможност за откриване на счетоводна документация /при дела по ДОПК/ или неосъществяване на оглед /при дела по ЗУТ/.

Следва да се отбележи като положителна оценка за работата и в двете отделения на съда липсата на голям брой отложени дела през периода поради нередовно призоваване на страните, което от своя страна свидетелства за много добра работа на административния персонал – деловодители, съдебни секретари, включително и призовкари, както и за доброто взаимодействие със съдиите.

Със Заповед № АЗ-6 от 02.02.2009 г. е наредено извършването на проверка по спазването на срока по чл. 172, ал. 1 от АПК за постановяване на решения по делата от всички първоинстанционни състави в Административен съд София-град.

Със Заповед № АЗ-13 на един съдия от Административен съд София-град е наложено наказание „забележка”, съгласно чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, за извършено виновно неизпълнение на служебните задължения по смисъла на чл. 307, ал. 2 от ЗСВ, изразяващо се в системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони по смисъла на чл. 308, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, конкретно неспазване на едномесечния срок за постановяване на съдебно решение по чл. 172, ал. 1 АПК по всички решени през 2008 г. административни дела.

Съгласно решение на ВСС по протокол № 16, проведено на 15.04.2009 г., наложеното наказание със Заповед № АЗ-13 от 11.03.2009 г. дисциплинарно наказание „забележка” е потвърдено.

VІ. ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ДО

СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЛЮКСЕМБУРГ

Административен съд София-град изпрати преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург по въпроси, възникнали с дело № 2429/2008 г. по жалба на Георги Иванов Елчинов. Гражданинът е сезирал съда с жалба срещу Решение № РД-15-13 от 18.04.2007 г. на директора на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Той е здравноосигурено лице, което страда от онкологично заболяване на дясното око. Предпочел е да се лекува в специализирана клиника по очни заболявания в Берлин, защото със същата диагноза в България се е налагало изваждане на окото му, докато в Германия са спасили зрителния му орган.

Жалбоподателят е сезирал Административен съд София-град с искане на осн. чл. 629 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, във връзка с чл. 144 от Администивнопроцесуалния кодекс /АПК/ да отправи запитване за преюдициално заключение до Съда на Европейските общности /Съда на ЕО/ в Люксембург относно тълкуването на чл. 22, ал. 1, б. „в” и чл. 22, ал. 2 от Регламента на Съвета /ЕИО/ 1408/71 за предпоставките за даване на разрешение за лечение в друга страна – членка на Европейския съюз /ЕС/.

По този правен случай Административен съд София-град отправи питане Регламентът обхваща ли случаите, при които в другата страна-членка на ЕС може да бъде предоставено по-ефикасно лечение от това, което се предоставя в страната на местопребиваване или включва само случаите, при които на лицето не може да бъде оказано своевременно лечение.

При положение, че въпросното лечение не може да бъде предоставено на здравноосигуреното лице в неговата страна, достатъчно ли е за това лечение според нормативната й уредба да е предвидено обезщетение, за да е длъжна същата държава-членка на ЕС да издаде разрешение за лечение в друга държава - член на ЕС.

Има ли противоречие между чл. 49 от Договора за създаване на Европейската общност /ЕО/ и чл. 22 от Регламент /ЕИО/ № 1408/71 от една страна и разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от българския Закон за здравното осигуряване от друга, според която задължително осигурените имат право да получават частично или напълно стойността на направените разходи за медицинска помощ в чужбина само, когато са получили предварително разрешение за това.

Следва ли националният съд да задължи компетентната институция на страната, в която лицето е здравноосигурено, да издаде документ за лечение в чужбина /формуляр Е 112/, ако признае за незаконосъобразен отказа за издаване на такъв документ, в случай, че молбата за издаването му е подадена преди осъществяване на лечението в чужбина, а лечението е приключило към момента на постановяване на съдебното решение.

Ако отказът да бъде издадено разрешение за лечение в чужбина бъде признат за незаконосъобразен от съда, по какъв ред следва да бъдат възстановени направените от здравноосигуреното лице разходите по лечението му – директно от страната, в която е осигурено, или от страната, в която е осъществено лечението, след представяне на разрешение за лечение в чужбина.

По преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург по въпросите, възникнали с дело № 2429/2008 г., е образувано производство и предстои произнасяне на съда.

Съдията докладчик по адм. д. № 2429/2008 г. Николай Гунчев е командирован във ВАС в началото на м. януари 2010 г.

 

През 2009 г. Административен съд София – град изпрати още едно преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург по въпроси, възникнали във връзка с дело № 3629/2009 г., образувано по административна преписка, представена от директора на Дирекция „Миграция” при МВР с искане съдът служебно да се произнесе по продължителността на задържането на Саид Шамилович Хучбаров в Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в село Бусманци.

От 03.11.2006 г. лицето, представящо се първоначално за Саид Шамилович Хучбаров, роден на 11.02.1979 г. в Република Чечня, гр. Грозни, което впоследствие сочи като своя истинска фамилия Кадзоев, принудително е настанено в дома до отпадане на пречките за принудителното му отвеждане до границата на Република България. 

Чужденецът не може да удостовери законно основание за преминаване на държавната граница от Република Турция в Република България на 21.10.2006 г.

Лицето не притежава валидни документи за самоличност, не е български гражданин, не му е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут по ЗУБ и не му е разрешено пребиваване в Република България в съответствие със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), не притежава средства за издръжка, такива не са осигурени и от трето лице.

Страната, чийто гражданин е според представените документи (временно удостоверение за личността, издадено от Чеченската Република Ичкерия) - Руската Федерация официално заявява, че не го счита за свой гражданин и отказва да му издаде документи за пътуване, за да се върне.

Лицето проявява трайно агресивно поведение към околните, склонност да нарушава установения ред и има висящо досъдебно производство за разследване на криминална проява.

Полагат се усилия от страна на Дирекция „Миграция” към МВР, неправителствени организации и от самия чужденец за търсене на трета сигурна страна, която да го приеме, но няма доказателства за постигната конкретна договореност и не е издаден документ за задгранично пътуване към момента на постановяване на съдебния акт от АССГ.

Административен съд София-град изпрати преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург за тълкуване на разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, а именно следва ли чл.15, параграф 5 и 6 от Директивата да се тълкуват по следния начин:

1. Преди измененията на ЗЧРБ от май 2009 г., въвеждащи Директивата в националното ни законодателство, не е имало норма, определяща продължителността на задържане в СДВНЧ. Едва с тези изменения са въведени норми за срок до 6 месеца, както и допълнителни 12 месеца при преценка на определени обстоятелства. Запитването на АССГ е: следва ли нововъведените норми за продължителност на задържането да се прилагат към заварените случаи на задържане към май 2009 г.

2. По националното ни право, докато тече процедура за предоставяне на статут по ЗУБ (на бежанец или хуманитарен статут) заповедта за извеждане от България не подлежи на изпълнение. Запитването на АССГ е: докато тече производство по ЗУБ и докато се провежда друго производство по обжалване на заповедта за извеждане от страната, текат ли горепосочените срокове (6 месеца, респ. 12 месеца). Съответно следва ли периодът на обжалването да се включи в периода на задържането?

3.  Как следва да се тълкува понятието „разумна възможност” за извеждане на лице от страната по смисъла на Директивата?

Административен съд София - град мотивира решението си да отправи това преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург както поради наличието на сложна фактическа обстановка, така и поради обстоятелството, че до въвеждане на Директивата в националното право не е регламентиран срок за задържане на гражданин на трета страна в специализиран дом с цел извеждането му от България.

Преюдициалното запитване по делото се превърна в един от най-значимите казуси на Европейския съюз, поставен за решаване от Съда на Европейските общности. Делото беше разгледано от Голямата камара /13 съдии/, а решението беше взето по реда на спешното производство, вместо в обичайния срок от около 18 месеца за по-малко от 3 месеца.

Случаят предизвика оживление в Европа и обоснован медиен интерес, защото далеч по-засегнати и по-привлекателни държави за емиграция са Франция, Германия, Австрия, Италия и др., но сериозният въпрос за репатрирането на нелегалните чужденци постави България.

Според администрацията на Съда в Люксембург делото е прецедент за европейското право, а страната ни предизвика валидно тълкуване за целия Европейски съюз.

 Съдията-докладчик по адм. д. 3629/2009 г. Наталия Ангелова, във връзка с отправеното преюдициално запитване, беше призната за административен съдия на 2009 г. от Асоциацията на българските административните съдии.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК „УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД И ПОВИШАВАНЕ НА ИМИДЖА МУ В ОБЩЕСТВОТО”

За периода 03.11.2008 г. – 03.11.2009 г. беше изпълнен успешно проект по ОПАК „Утвърждаване на доверието в дейността на Административния съд София–град и повишаване на имиджа му в обществото”. Проектът е финансиран от ОП ”Административен капацитет” по приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”.

По проекта бяха изпълнени осем дейности:

- Дейности, свързани с цялостното управление на проекта;

- Дейности за информация и публичност, като резултатите от тази дейност са следните: издаване на 1500 информационни брошури, представящи целите и дейностите на ОПАК, приоритетите на програмата, подприоритетите и очакваните резултати, както и конкретните цели и очаквани резултати от проекта, издаване и разпространение на 1500 информационни листовки, разясняващи работните процеси на АССГ: подсъдността, начините за завеждане на делата, процеса на обжалване; издаване на удостоверения и справки – достъпно описание на процеса стъпка по стъпка, срокове, такси и др., разработване и популяризиране на 1 комуникационнa стратегия за АССГ, публикуване на 4 броя съобщения в национални медии за обявяване на резултатите от проекта, изработване и монтиране на 2 броя постоянни информационни табели;

- Извършване на анализ и оценка на вътрешната организация на административната дейност на съда и разработване на предложения за оптимизиране на работните процеси в АССГ, като резултатите от тази дейност са: разработване на предложения за оптимизиране на работните процеси в АССГ, в това число разработване на задание на внедряване на деловодна система за документооборота на АССГ, разработване на 1 наръчник с правила и процедури за работните процеси в АССГ и взаимодействието му с другите органи на съдебната власт, разработване и въвеждане на механизми за наблюдаване на движението и ефективното управление на делата, разработване и въвеждане на времеви стандарти, вкл. създаване, оповестяване и използване на процедура, чрез която гражданите могат да получават обратна информация относно работата на съда и неговата администрация, изготвяне и прилагане на периодични анкети за наблюдение и анализ на ефективността на съдебната администрация и управлението на съда;

- Разработване на цялостна концепция, план за действие и процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в съда  - резултатите от тази дейност са:изготвена “оценка на риска” от корупционни практики в АССГ и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността, прозрачността и превенция на корупцията, разработен и въведен етичен кодекс и единни стандарти за прозрачност и отчетност в АССГ, изготвяне и популяризиране на “карта” на рисковите сфери/структури като инструмент за периодично наблюдение, разработен Наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на АССГ за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията;

- Дейности, свързани с повишаване на информираността на гражданите относно работата на АССГрезултатите от тази дейност са:разработване и поддържане на нова Интернет страница на АССГ, активирана интерактивна автоматизирана точка за бърз и лесен достъп до информация по молби, преписки и дела (киоски/touchscreens,) в т.ч. разработена концепцията с правила за работа, функциониране и попълване на информация, интегриране с работните процеси в дадения съд, синтезиране на необходимата информация, активирана деловодна система за документооборота на АССГ, обучени 120 отговорнислужители на АССГ за работа със системите;

- Провеждане на обучение на 120 служители на АССГ - проведени 2 обучителни семинара,обучени 120 служители на АССГ, от които 40 съдии и 80 съдебни служители;

- Провеждане 4 “тематични срещи” между представители на съдебната система и държавната администрация за популяризиране на дейността на АССГ, неговите практики и процедури:Работна среща с 30 представители на Агенция Митници и Регионални митнически дирекции на 30.02.2009 г.; Работна среща с 23 представители на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при НАП на 19.06.2009 г.; Работна среща с 22 представители на Дирекция „Архитектура и благоустройство” на СО и главен архитект на София на 09.10.2009 г.; Работна среща на 16 представители на ДНСК и РДНСК на 16.10.2009 г.

- Провеждане 1 работно посещение в страна членка на ЕС за 10 съдии и съдебни служители – Италия през април 2009 г..

VІІ. СГРАДЕН ФОНД НА СЪДА И

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. СГРАДЕН ФОНД

Въпросът за нормализиране на условията на труд на съдиите и съдебните служители в Административен съд София-град все още не е решен. В сградата на ул. „Георг Вашингтон” № 17 е недостатъчен броят на кабинетите за съдии и съдебни служители, няма стая за прокурори и достатъчен брой съдебни зали, съобразно постоянно нарастващата натовареност на съда.

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

През 2009 г. Административен съд София-град е получил 20 компютърни конфигурации Lenovo M 57E и 4 мултифункционални устройства.

С решение по протокол № 44 от 12.11.2009 г. ВСС е увеличил бюджетната сметка на Административен съд София-град за закупуване на 40 броя компютърни конфигурации. След решението на ВСС е изпълнена процедурата по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на сключен договор компютърните конфигурации са доставени на 08.01.2010 г.

Към края на 2009 г. съдът разполага с 81 компютърни конфигурации,  /в т.ч. сървъри и система за звукозапис/, 30 принтера, 20 скенера, 13 мултифункционални устройства  и 1 копирна машина .

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дейността на Административен съд София-град през първите три години от реформата в административното правораздаване може да се окачестви като последователна, обоснована и компетентна.

Прави впечатление, че съдиите систематично се позовават в съдебните си решения на общностното право, а практиката на съда в това отношение се отличава с изключителна задълбоченост и аналитичност. Изготвените преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности в Люксембург по дело № 2429/2008 г. и дело № 3629/2009 г. ще оставят значим прецедент в правната история не само на България. Общностното право е действащо право в Република България, а административните съдии в Административен съд София-град с работата си недвусмислено показаха как следва да се еманципира националният общностен съдия, което прави тези съдии приятно изключение на фона на общата картина на съдебната практика в страната.

От посочените данни за новообразуваните дела за 2009 г. може да се направи извод за отчетлива и необратимата тенденция за повишаване натовареността на съдиите и съдебните служители в Административен съд София–град. Съществуващата паралелна зависимост между количеството на делата за разглеждане и свършените дела подсказва и първите явления на натрупване на дела и забавяне на техния ход. Статистическите данни демонстрират, че всеки от колегите е положил усилия броят на висящите дела на състава да не се увеличава, но за съжаление нарастващото количеството дела не може да не повлияе на качеството на свършената работа.

При запазване на тенденцията в национален мащаб може да се очаква броят на делата за разглеждане в Административен съд София-град да достигне през 2010 г. до 11 200, а през 2011 г. до 13 500.

Създаването на Административен съд София-град, както между впрочем и на останалите административни съдилища в страната беше, а и все още е, натоварено с особени очаквания за качествено и бързо правораздаване в областта на административното право и процес. Въпреки това има общи и административни съдилища, които са очевидно по-малко натоварени, и такива – в които броят на делата се увеличава с всяка година. Административен съд София-град е сред съдилищата, които са най-натоварени. За да се осигури капацитет за покриване на новообразуваните дела и висящите дела следва да се изготвят законодателни промени, които да предвидят равномерно разпределение на делата между ВАС и Административен съд София-град, от една страна, и останалите административни съдилища, от друга, да се увеличи щатът на съдиите и съдебните служители, да се обезпечи материално съда чрез подходящи по вид и достатъчни по брой помещения за работа.

м. януари 2010 г.

Председател на Административен съд София-град

Лозан Панов

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ