Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

през 2010 г.

 

През 2010 г. Административен съд София-град утвърди своята роля на водеща съдебна институция в страната.

Основание за тази констатация дават преди всичко качествената работа на съдиите и съдебните служители, множеството потвърдени съдебни решения и определения, отправените преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз и повишеният обществен, респективно медиен интерес, към съдебните актове на съда.

Същевременно броят на делата достигна почти пределната граница от 10 000 при непроменен по брой състава на съдиите и съдебните служители. В сравнение с първата година от дейността на съда тенденцията за увеличение на постъпленията е очевидно необратима, а броят на административните делата бележи ръст с 52 %.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1.ОБЩА ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СЪДА

В края на 2010 г. общите щатни бройки са 170. В края на предходната 2009 г. общата щатна численост е била 175, но с Решение на ВВС /Протокол № 25 от 1 юли 2010 г./ e намалена с 5. младши съдии.

Заетите щатни бройки са 164, от които 37 съдии и 127 съдебни служители.

2. СЪДИИ

През цялата 2010 г., както и през предходните години, съдът е работил в намален състав. Заетите щатни бройки за съдии през 2010 г. са били 36 през първата половина на годината, като от средата на м.юли с встъпването на съдия Весела Николова те стават 37.

В отпуск на осн. чл. 163, ал. 1 от КТ и чл. 50, ал. 1 от КСО са съдиите Румяна Лилова, Калина Арнаудова, Мария Николова, Петя Стоилова и до м.май 2010 г. съдия Ива Кечева.

Съдия Росица Бузова отсъства през цялата година.

Същевременно командировани във ВАС са съдия Николай Гунчев /от 11.01.2010 г./, съдия Мира Райчева /от 09.06.2010 г./ и съдия Даниела Мавродиева /от 01.10.2010 г./

Командировани съдии в Административен съд София-град през 2010 г. са съдия Весела Андонова /от 01.06.2010 г./, съдия Мария Попова /от 09.11.2009 г./, съдия Юлия Раева /от 02.11.2009 г./, съдия Йонита Цанкова /от 01.11.2010 г./, както и съдия Доброслав Руков и съдия Деница Митрова.

Командированите съдии се сработиха успешно със своите колеги и са напълно равностойна част от съдебния състав и следва да бъдат похвалени с оглед желанието им да работят при значително по-висока натовареност и при еднакво заплащане.

3. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към 31.12.2010 г. са заети 127 щатни бройки за съдебни служители.

Служба „Деловодство” е работила с 34 деловодители и един ст.специалист деловодство, както и двама. архивари.

Служба „Съдебни секретари” се е състояла от 25 секретари, един мл. специалист към службата и двама компютърни оператори.

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” е работила с 44 служители, от които 38 призовкари, 2 съд.деловодители, 1 завеждащ служба и 3 куриери.

В „Обща администрация” са работили 12 съд.служители.

През 2010 г. е проведен един конкурс съгласно чл. 343, ал. 1 от ЗСВ за окончателно заемане на длъжности от специализираната администрация, на които са били назначени служители до провеждане на конкурс.

През 2010 г. са напуснали 5 съдебни служители.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА

През 2010 г. общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд София-град дела е 9 945 дела /през 2007 г. – 6 531, през 2008 г. – 7 868 дела, през 2009 г. - 9 214 дела /. Т.е. от образуване на съда до края на 2010 г. броя на постъпилите дела се е увеличил с 52 %.

1.1. Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 4 591 дела /2007 г. – 2839, 2008 г. – 3 419, 2009 г. - 4 216/.

1.2. Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение са общо 3222 дела /2007 г. – 2 199, 2008 г. – 2 352, 2009 г. - 2 794/.

1.3. Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 2 132 дела /2007 г. – 1 493, 2008 г. – 2 043, 2009 г. - 2 204/.

1.4. Административните дела по чл. 304 от АПК – 23 бр.

1.4. Средномесечното постъпление за 2010 г. е 829  дела /2007 г. – 653, 2008 г. – 656, 2009 г. – 768/.

1.5. Средномесечното постъпление за 2010 г. на 1 съдия по щат на база 12 месеца е 23 дела /2007 г. – 18,14, 2008 г. – 19,87, 2009 г. - 21,3/.

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Общият брой на разгледаните дела през 2010 г. в Административен съд София-град е 13 112 – от които 9 945 новообразувани дела и 3 167 висящи дела от предходната година.

Свършените от съдиите в Административен съд София-град дела е 9 205 дела.

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА

Общият брой на висящите дела към 31.12.2010 г. е 3 907 /2007 г. – 2 281, 2008 г. – 2 256, 2009 г. - 3 467 /.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ПО ОТДЕЛЕНИЯ

1. ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

През 2010 г. в І-во отделение на АССГ са работили 17 административни съдии. През годината в отделението е замествана съдия Мира Райчева, която от 09.06.2010 г. е командирована във ВАС, а от м.септември функционира 3-ти състав със съдия-докладчик Ива Кечева, която се завърна от отпуск по майчинство. При първоначалното изравняване на делата от системата, тъй като 3-ти състав беше нулиран, съдия Ива Кечева получи висок брой дела. Въпреки това успя своевременно да насрочва делата в съдебно заседание, не допусна безпричинно отлагане на дела, за да направи този състав равностоен на останалите в отделението. Заместването на 13-ти състав се извършва по график, при което колегите в отделението, независимо от високата си натовареност, подхождаха отговорно, делата се разглеждаха без формализъм и съдебните актове се постановяваха в срок. Доколкото заместването на отсъстващ колега при ненормално високата натовареност на съдиите в АССГ винаги е било атестация за професионализъм, всички колеги от отделението заслужават похвала за отговорното отношение към работата, вкл. и за проявената колегиалност към съдия Петя Стоилова, която поради нелеп инцидент не успя да се върне като титуляр на състава, считано от 23.08.2010 г.

В отделението са постъпили 4 591 дела, като най голям брой са данъчните дела – 1 116, ЗДСл – 584.; ЗЧРБ – 275.; ЗБЛД - 229.; искови производства – 157; ЗМВР – 194, КСО – 139; административни дела от друга материя – 492, искания за разкриване на данъчна информация по чл. 75 ДОПК – 954 и др.

Броя на общо свършените в отделението дела е 5 350 дела, от които решени са 2 997 дела и прекратени 2 353 дела. Резултатите отчетливо показват, че въпреки увеличението на делата през годината, колегите в отделението са работили изключително отговорно и съвестно, като са приключили близо 700 дела повече от постъпилите.

В отделението почти не се образуват дела въз основа на директно постъпили в съда жалби. Установи се практика с оглед добрата работа на приходната администрация, подадените до съда жалби да се изпращат за комплектоване в ДОУИ – гр. София, вкл. с оглед обема на данъчните преписки. Тази практика се наложи по почти всички материи в отделението, така че повторното образуване на дела не е вече причина за прекратяването им. Най-честата причина за прекратяване на делата в отделението е недопустимост на исканията, отправени до съда, съобразно правомощията на административните съдилища по чл. 128 АПК.

2. ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. във ІІ Отделение на АССГ са сформирани и са работили 17 състава, от 22 съдебен състав до 38 съдебен състав.

За отчетния период в отделението са постъпили за разглеждане нови 3 222 дела. Приключените дела общо за 2010 г. са 3 855 дела. Със съдебно решение са приключени 2 057 дела. По 1 798   дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено.

Постъпилите през годината във ІІ Отделение дела са разпределят по вид, както следва: дела по ЗУТ – 703, ЗКИР – 360, ЗСПЗЗ – 141, ЗОСОИ – 17, ЗВСОНИ – 15, ЗДС – 45, ЗОС – 231, ЗОДОВ – 138, ЗМСМА – 22, дела по АПК – 1226, ЗМГО – 109, Закон за здравето – 197, Частни административни дела – 3, дела по чл. 304 АПК – 15.

При анализ на дейността на ІІ Отделение за отчетния период се наблюдава като най-често основание за отлагане на делата, неизпращането в срока по чл. 152, ал. 2 от АПК на административната преписка от административните органи – ответници по правните спорове. Констатираните забавяния продължават и през 2010 г. и са една от основните причини за невъзможност на съда да насрочи делото в срока по чл. 157, ал. 1 от АПК. Неизпълнението на това процесуално задължение на административните органи води най-често до постановяване на съдебни актове – разпореждания и определения от съда по чл. 152, ал. 4 АПК и чл. 154, ал. 2 от АПК. Въпреки определените от съда срокове /най-често 7-дневни/, в които административните органи следва да депозират по делото всички събрани в хода на административното производство писмени доказателства се установява често неизпълнение на съдебните актове, което мотивира съдиите-докладчици да налагат санкции на административните органи по чл. 405 ЗСВ и чл. 304 АПК.

Друг проблем водещ до забавяне на съдопризводствените действия и решаването на административно-правните спорове по същество е неприлагането от административните органи на списъци на заинтересованите страни с посочване на техните адреси за призоваване. Този проблем е най-често срещан при оспорване на актове на Главния архитект на София, Столичен общински съвет и Кметовете на райони в Столична община по повод издадени заповеди с правно основание чл. 134 ЗУТ и ЗКИР. Невъзможността на съда да конституира страните в съдебното производство, а също и да ги призове редовно за първото съдебно заседание е най-често срещаното основание, както за отлагане на делата, така и за тяхната бавна ликвидност и продължителност на съдебния процес.

При анализ на практиката във ІІ Отделение и през 2010 г. се наблюдава отново и се констатира неизпълнение на процесуалното задължение на административните органи за уведомяване в сроковете по чл. 61 АПК на страните в производството. Освен неспазването на срока масово срещана практика е несъобщаването на актовете на всички страни в административното производство, особено на тези, които не са участвали в него, но за които издаденият акт създава права или задължения и обуславя правния им интерес от неговото обжалване по съдебен ред. Неедновременното съобщаване на акта на всички страни в административното правоотношение води до подаване през различно време на жалби срещу един административен акт, образуване на отделни съдебни производства срещу него, което впоследствие налага присъединяване на делата за издаване на общо решение по всички подадени жалби срещу атакувания административен акт. Поради изложената причина в съда често се образуват идентични съдебни производства по оспорване на един и същ административен акт, разделени на различни съдебни състави.

ІV. ТРИЧЛЕННИ СЪСТАВИ

На тричленни състави са постъпилите 2 132 дела, като свършените дела за отчетния период са 1 998 или 72 %. Останалите висящи дела към 31.12.2010 г. са 666.

V. ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД и МЕДИИ

През 2010 г. дейността на Административен съд София-град намери отражение в 187 публикации в пресата и материали, излъчени по електронните медии. Изготвените от съда съобщения бяха коректно разпространявани от Българска телеграфна агенция и Информационна агенция „Фокус”, редовно информираха за съда БГНЕС и Медиапул. Всички съобщения за приключили дела в АССГ винаги бяха разпространявани със съдебния акт.

Най-голям обществен, респективно медиен интерес, предизвикаха решенията и определенията по дела, свързани с живота, здравето и сигурността на хората, като

- делото „Елчинов” /адм. д. № 2429/2008 г./, по което беше изпратено първото преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург;

- делото по ЗОДОВ на онкоболната Ангелина Бонева, която осъди Министерството на здравеопазването /адм. д. № 4149/2007 г./;

- отмененото възрастово ограничение за прилагане на процедурата „ин витро” – адм. д. № 1411/2010 г. /на това дело бяха посветени най-много публикации и предавания по радиостанциите и телевизиите за цялата 2010 г./

- осъждането на Столична община да плати обезщетение на нахапана от кучета жена /адм. д. № 8636/2009 г./.

Вниманието на медиите привлякоха и делата, образувани по жалби, свързани с интересите на голям брой граждани, като

- отменената Наредба за реда в София /адм. д. №2397/2009 г./;

- обявяването на 80 на сто от влаковете на БДЖ за движещи се в нарушение поради изтекъл срок на сертификатите им за сигурност /адм. д. № 3900/2010 г. и адм. д. № 3901/2010 г./;

- отменената забрана за пътуване в държавите на ЕС заради дългове над 5000 лева и др. /адм. д. № 6003/2010 г./.

Почти всички медии отразиха преюдициалните запитвания, които АССГ изпрати в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Административен съд София-град беше във фокуса на вниманието и по делото, образувано от партия „Ред, законност и справедливост” срещу избора на Йорданка Фандъкова за кмет на София, както и по четирите дела за т.нар. барбекю на ул. „Беловодски път” в квартал Бояна. /адм. д. №№ 6198/2010 г., 6199/2010 г., 6200/2010 г. и 6201/2010 г./

Медиите винаги съобщаваха за спечелените от граждани и журналисти дела за достъп до информация. Съдът отмени мълчаливия отказ на главния секретар на президента за достъп до обществена информация – стенограмите от разговорите между държавните глави на България и Русия, водени на 18 януари 2008 г. преди подписването на три големи двустранни споразумения в областта на енергетиката /в.”Монитор”, в.”Дневник”, Медиапул 13-14.11.2010 г./ - адм. д. № 6400/2010 г.

По-интересни заглавия на журналистически материали: Отмениха забрана за шумни купони /Телеграф, 09.01.2010 г./, Съдът разпореди да се събори барбекюто на Доган /Дневник, Медиапул, Дарик, 08.04.2010 г./, Затварят „Амнезия” до седмица /Телеграф, Дневник, 24 часа/, Болна от рак осъди държавата /Дневник, 16.04.2010 г./, За и против възрастовото ограничение за ин витро /bTV, 13.08.2010 г./, Разходите по пътувания на Борисов търсете в НСО – Дума /за спечелени от журналист в АССГ за отказан достъп до информация от съветник в кабинета на премиера/, Съдът отхвърли жалбата на Вальо Топлото срещу данъчен акт за 1,4 млн. лв. – Правен свят, 24.03.2010 г., Хелзински комитет осъди МВР за незаконно задържане на гражданин /Медиапул, 19.02.2010 г./ и др.

Информационните агенции и вестникарските хроники отбелязаха, че 16 април вече става професионален празник на съдебния служител, което е заслуга на Националното сдружение на съдебните служители и лично на бившия председател на организацията Анна Зоксимова – административен секретар на АССГ.

. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

ПО ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪДИИТЕ И УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА

През годината се запази утвърдената практика на събрания на съдиите в отделенията да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси с оглед еднаквото им решаване от различните състави. Съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за квалификации и обучение, включително и в международни семинари и програми /НИП и др./, което трябва да се поощри с оглед растящата им натовареност.

Административен съд София-град  организира 2 семинара за съдии и съдебни служители в Учебната база  на  Върховен административен съд в с.Лозенец, проведени съответно от 27 до 30 май и от 22 до 25 септември 2010 г. Лектори в семинара бяха съдия Галя Солакова, председателя на Патентно ведомство, нач. Отдели в Агенция „Митници”, „Архитектура и градоустройство” при СО, ОУИ на НАП и представител на СГП.

Завършилите успешно Магистърска програма „Право на ЕС” в СУ ”Св. Климент Охридски” за 2009/2010 г. са съдиите Весела Павлова, Наталия Ангелова, Антоанета Аргирова, Красимира Милачкова, Любка Стоянова и съдия Деница Митрова. Съдия Весела Павлова и съдия Наталия Ангелова са от малцината завършили програмата с отличие.

През 2010/2011 г. по Магистърска програма „Право на ЕС” в СУ ”Св. Климент Охридски” се обучават съдиите Милена Славейкова, Ива Кечева, Румяна Лилова и Калина Арнаудова.

VІІ. СГРАДНИЯ ФОНД НА СЪДА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. СГРАДЕН ФОНД

За съжаление и през изтеклата година въпросът за нормализиране на условията на труд на съдиите и съдебните служители в Административен съд София-град в сградата на ул. „Георг Вашингтон” № 17 остана нерешен. Продължава да е недостатъчен броят на кабинетите за съдии и съдебни служители, съобразно при постоянно нарастващата натовареност на съда.

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Към края на 2010 г. съдът разполага с компютърни конфигурации /в т.ч. сървъри и система за звукозапис/, принтери, скенери, мултифункционални устройства, копирна машина, които са разпределени между съдии и съдебни служители съобразно тяхната необходимост.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Може да се обобщи, че през 2010 г. в съда се почувства значително по-големия обем от дела, характерен за софийските съдилища. Наличието на добра и сплотена общност, както сред състава на съдиите, така и сред съдебните служители, още от образуването на съда, възприетата практика да се търси мнението на колегите по еднакви казуси, както и да се следи практиката на касационната инстанция, улеснява работата на съда, при което като цяло се запази тенденцията преписките да бъдат насрочвани и приключвани в разумни срокове.

В дейността си Административен съд София-град и през отчетната година категорично се утвърди като еманципиран общностен съд с най-голям брой, но и със специфични преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз.

Разбира се основният проблем на Административен съд София-град остава драстичното увеличение на броя на делата, както и липсата на подходящи условия за труд. Големият дисбаланс между натовареността на АССГ и административните съдилища в по-малките градове беше констатиран и в Концепцията за развитието на ВАС, изразена от ръководството на ВАС. Отново остава задължителна необходимостта от изготвяне на спешни законодателни промени, чрез които обективно най-натоварените административни съдилища - ВАС и Административен съд София-град да получат равномерно и съразмерно разпределение на делата. Несъмнено промените следва да засегнат преди всичко АПК и законовите правила за родова и местна подсъдност, редица специални закони и ЗАНН, но не следва при промяната на АПК първоинстанционните дела, които сега се разглеждат от ВАС, да се пренасочат единствено и само в посока АССГ, тъй като по този начин отново няма да се постигне равномерно натоварване, а диспропорцията ще доведе до ниска ефективност, забавяне на административното съдопроизводство и липса на мотивация сред съдиите поради неадекватна оценка на работата.

В заключение следва да се подчертае, че въпреки значителното натоварване статистическите данни недвусмислено показват, че често с цената на извънредни усилия, а всеки знае – и задължителна работа в извънработно време, резултатите са отлични. От общия брой на оспорените дела пред ВАС потвърдените съдебни актове са над 73 %. Ето защо почти всички колеги в съда следва да бъдат посочени като добър професионален пример и поощрени, предвид броя на постъпилите дела, свършените дела през годината и качеството на работа.

м. януари 2011

Председател на Административен съд София-град

Лозан Панов

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ