Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

през 2011 г.

 

Изминалата 2011 г. не може да се характеризира еднозначно за дейността на Административен съд София-град. Ако с няколко думи е необходимо да се опише изтеклия отчетен период, следва да се посочи високия професионализъм на съдиите и съдебните служители, ненормалното натоварване, положителната оценка на Инспектората при извършената планова проверка и липсата на адекватни законодателни промени, което още повече задълбочи големия дисбаланс между натовареността на АССГ и административните съдилища в страната.

За съжаление промените в АПК и някои закони с измененията от ДВ, бр. 39/2011 г. пренасочиха първоинстанционни дела, които се разглеждаха от ВАС, единствено и само в посока АССГ, без да се отчита обстоятелството, че това е най-натовареният административен съд и без да се предприемат предварителни мерки за кадрово и материално обезпечаване на законодателните промени.

Тенденцията за увеличение на постъпленията е необратима от създаването на съда, а средномесечното постъпление за 2011 г. достигна около 1000 дела /976  дела/. По тази причина обективно съдиите, въпреки своите извънредни усилия, не могат да възпрепятстват забавянето на административното съдопроизводство по някои дела, както и не могат да достигнат ефективността в сравнение с предходни години.

През изминалата година беше извършена планова проверка от Инспектората при Висшия съдебен съвет съобразно Заповед № ПП-01-10/07.03.2011г. и Заповед № ПП-01-14/13.04.2011г. на Главния инспектор на Инспектората. Обхватът на проверката включи дейността на АССГ, Първо отделение по образуването, движението и приключването на административните дела за периода 01.01.2010 г. – 31.01.2010 г., а за Второ отделение - за периода 01.01.2010 г. – 15.04.2011 г. Проверяващите констатираха, че организацията на административната дейност на АССГ е много добра, отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие и координация. Дисциплината на работното място е добра и процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Според единодушното мнение на всички инспектори, данните обективират извод за най-високата средна месечна натовареност за страната, като Инспекторатът при Висшия съдебен съвет подчертава значителната правна и фактическа сложност на делата.

Независимо от обективните затруднения в своята работа, всички  съдии и в двете отделения на съда  полагат  изключителни  усилия  съдебните  актове  да  бъдат  постановявани  в разумен  срок. Именно поради това АССГ продължава да бъде водещ правораздавателен орган в страната с утвърден авторитет сред своите колеги от административните и общите съдилища.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1.ОБЩА ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА СЪДА

За 2011 г. общите щатни бройки са 174, от които 44 съдии и 130 съдебни служители.

Заетите щатни бройки са 163, от които 37 съдии и 126 съдебни служители.

2. СЪДИИ

В отпуск на осн. чл. 163, ал. 1 от КТ и чл. 50, ал. 1 от КСО са съдия Калина Арнаудова, Мария Николова, Петя Стоилова – до 01.10.2011 г. и Румяна Лилова – до 01.11.2011 г.

През цялата година съдия Росица Бузова е ползвала неплатен отпуск.

Съдия Николай Гунчев съдия Мира Райчева и съдия Даниела Мавродиева са командировани във ВАС през целия отчетен период.

Командировани съдии в Административен съд София-град през 2011 г. са съдия Весела Андонова, съдия Мария Попова, съдия Юлия Раева, съдия Доброслав Руков, съдия Деница Митрова и съдия Светлана Димитрова. Съдия Йонита Цанкова е била командирована до м.февруари 2011 г.

С Решение на ВСС от 24.02.2011 г. е отпусната 1 щ.бр. съдия, считано от същата дата.

С Решение на ВСС от 09.06.2011 г. са отпуснати 3 щ.бр. съдии, считано от същата дата.

С Решение на ВСС от 24.11.2011 г. са отпуснати 2 щ.бр. съдебни служители, считано от 01.01.2012 г.

3. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към 31.12.2010 г. са заети 126 щатни бройки за съдебни служители.

През 2011 г. е проведен един конкурс съгласно чл. 343, ал. 1 от ЗСВ за окончателно заемане на длъжности от специализираната администрация, на които са били назначени служители до провеждане на конкурс.

През 2011 г. са напуснали 8 съдебни служители.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА

Общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд София-град дела през 2011 г. е 11 717 дела /през 2007 г. – 6 531, през 2008 г. – 7 868 дела, през 2009 г. - 9 214 дела, през 2010 г. – 9 945 /.

1.1. Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 4 937 /2007 г. – 2839, 2008 г. – 3 419, 2009 г. - 4 216, 2010 – 4 591 /.

1.2. Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение са общо 3 970 дела /2007 г. – 2 199, 2008 г. – 2 352, 2009 г. - 2 794, 2010 г. - 3222/.

1.3. Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 2 810 дела /2007 г. – 1 493, 2008 г. – 2 043, 2009 г. - 2 204, 2010  г. 2 132/.

1.4. Административните дела по чл. 304 от АПК – 31 бр.

1.4. Средномесечното постъпление за 2011 г. е 976  дела /2007 г. – 653, 2008 г. – 656, 2009 г. – 768, 2010 г. - 829/.

1.5. Средномесечна натовареност за 2011 г. на 1 съдия по щат /44 съдии/ на база общо дела за резглеждане за 12 месеца е 29,59 дела /за 2007 г. – 18,14, за 2008 г. – 19,87, за 2009 г. - 21,3, за 2010 г. - 23/. Действителна натовареност – 38,48 дела /на база отработени човекомесеци/.

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Свършените от съдиите в Административен съд София-град дела за 2011 г. е 10 641 дела /за сравнение през 2010 г. - 8 471дела/.

Общият брой на разгледаните дела през 2011 г. в Административен съд София-град е 15 624, в които са включени новообразуваните дела и висящи дела от предходната година. Свършените дела спрямо общия брой за разглеждане дела са 68 %.

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА

Общият брой на висящите дела към 31.12.2011 г. е 4 983 дела.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ПО ОТДЕЛЕНИЯ

1. ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

През 2011 г. в І-во  отделение  на  АССГ са   работили  19  административни  съдии.  Считано от 03.09.2011 г. след  продължително  боледуване  като титуляр  на  13-ти състав  се  завърна на  работа  съдия  Петя  Стоилова,  а  от 01.11.2011 г. след  отпуск  по  майчинство  съдия  -Румяна  Лилова. През 2011 г.  в  отделението  са постъпили  общо  4 937 дела.

Па материя постъпилите дела са както следва:

1. 1228 броя   са   данъчни  дела  без  исканията  по  чл.75  ДОПК; 2.Исканията за  разкриване  на  данъчна  и осигурителна  информация  по чл.75 ДОПК, към  които  през  годината  като  частни  административни  производства  са разпределяни  всички  дела по  ДОПК, по  които  като краен акт  се постановява определение  са 1371 броя;

3. 113 броя са делата  по  Закона  за  митниците;

4. 469  броя  са  делата  по ЗМВР  и  ЗДСл;

5. 1228 са делата,  разпределени  в материя  „АПК”;

6.124 броя  са делата в материя АПК 3;

7. 177 броя са  исковите производства  по  ЗОДОВ;

8. 267 броя са делата по КСО и ЗСП 

Приключените в отделението  дела  са  4 904 дела,  от които  с  решение  2 427 дела,  а с  определение  2 471 дела. Останалите  несвършени в края на годината  дела  в І-во отделение  са  1818 броя дела.

Посочената  бройка  дела  отчетливо показва,  че  натовареността  на  съдиите  от  отделението  през  цялата  година  далеч  надхвърля  обикновените  човешки  възможности  за високо   интелектуален  труд. Въпреки  това  всички  съдии  в отделението  полагат  изключителни  усилия  съдебните  актове  да  бъдат  постановявани  в разумен  срок. Атестат  в  това  отношение  е  Актът  на  Инспектората  на  ВСС за  дейността  на  отделението,  който завърши   с  положителни  оценки за  всички  съдии  при  отчитане на  факта, че  АССГ  е  най-товареният  съд,  проверяван  досега  в практиката  на  Инспектората. 

 На  базата  на  посочените  данни  за постъпленията  в отделението,  всеки  един  от  колегите  трябва да бъде споменат в доклада  като  отличник  по  приключили  дела. Тъй  като  това  е невъзможно  и  само с оглед на статистиката  - най-много постъпления в І-во отделение имат колегите Владимир  Николов – 305 дела  за  годината  и  Пламен Горелски – 301 дела  за годината. Делата,  получени  от  всеки  съдия  в отделението,  са  между  280 – 300  броя, което далеч  надхвърля броя  на  работните  дни през  годината.  Като  се  отчете, че  съдиите  влизат  в съдебни заседания,  обработването  на  доклада  е  изключително  трудоемко  с  оглед служебното  начало и  необходимостта  от  даване  на  конкретни  указания във  връзка  с  разпределението  на доказателствената  тежест, усилията  на  съдиите  през годината за  поддържане  на  висящността  на съставите  и насрочване   на  заседания  в разумен  срок заслужават  похвала.

   Значителният  обем  дела  през годината се  отрази негативно  на  утвърдилата  се   добра  практика  за  събирания  на  отделението, на което да бъдат  дискутирани  спорни  въпроси  или противоречиви  съдебни  казуси. Това беше компенсирано с провеждане  на общи  за двете  отделения  събрания, при което колегите показаха изключителна колегиалност и  професионализъм  конкретно  при  решението за  разпределяне  на  делата срещу  актове  на  ДФ  „Земеделие”  между двете  отделения  и  дискутиране на  спорни въпроси  - напр. по приложението  на  ЗАНН и ЗДвП.

2. ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

За периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. във ІІ Отделение на Административен съд София-град са сформирани 18 съдебни състава, от 22-ри съдебен състав до 39-ти съдебен състав.

За отчетния период във ІІ Отделение са постъпили за разглеждане нови  3 970 дела.  Приключените дела общо за 2011г. са  3 554 дела. Със съдебно решение са приключени 1 614 дела. По  1 940 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спора е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК.

Разпределени по материя постъпилите дела са както следва:

дела по ЗУТ - 667 ,

дела по ЗКИР- 524,

дела по ЗСПЗЗ- 113,

дела по ЗОСОИ- 32,

дела по ЗВСОНИ- 2,

дела по ЗДС - 43,

дела по ЗОС-156,

дела по ЗА-1,

дела по ЗМСМА- 10,

дела по ИК-3

дела по ЗОДОВ – 209,

дела по ЗМГО- 98,

дела с ответник НЕЛК- 199,

частни административни дела- 16,

дела по АПК- 1 767,

дела по АПК 3- 107,

дела по чл.304 АПК- 16,

дела по жалби срещу актове на СОС- 8.

За отчетния период 2011г. броя на неприключилите съдебни производства във ІІ-ро отделение на АССГ е общо 1 870 дела.

При анализ на дейността на ІІ-ро отделение и през този  отчетен период се наблюдава като най-често основание за отлагане на делата  неизпращане в 3-дневния срок по чл.152 ал.2 АПК на административната преписка от административните органи-ответници по споровете. Констатираните забавяния продължават и през 2011г. и са  една от основните причини за невъзможността на съда да насрочи делото в срока по чл.157 ал.1 АПК. Друга причина за това е, че много често жалбите се подават директно в съда, а не чрез административния орган, издал оспорения акт, което обстоятелство също забавя процеса, вследствие на задължението на съда да изпрати препис от жалбата на ответника, който да комплектова административната преписка в нейната цялост и да я върне на съда. Друга причина от същия характер е и обстоятелството, че административните органи не винаги изпращат всички писмени доказателства, събрани в административното производство, което води до многократното им понякога задължаване да прилагат по делото пълните административни преписки и всички доказателства, въз основа на които е бил издаден съответния административен акт. Неизпълнението на това процесуално задължение на административните органи води най-често до постановяване на съдебни актове- разпореждания и определения по см. на чл.152 ал.4 АПК и чл.154 ал.2 АПК. Въпреки определените от съда срокове, в които административните органи следва да депозират по делото всички събрани в хода на административното производство писмени доказателства се установява често неизпълнение на съдебните актове, което мотивира съдиите-докладчици често да налагат санкции на административните органи по чл.405 ЗСВ.

Друг проблем, водещ до забавянето на съдопроизводствените действия и решаването на административно-правните спорове по същество, е неприлагането от административните органи на списъци за заинтересованите страни с посочване на техните адреси за призоваване. Този проблем и през 2011г. е най-често срещан при оспорване на актовете на Главния архитект на София, Столичен общински съвет и кметовете на райони в Столична община и Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по повод издадени заповеди по ЗУТ и по ЗКИР. По делата, развиващи се по ЗКИР, които през отчетния период значително се увеличиха с оглед приемането на кадастрални карти и регистри за територията на Столична община, ответникът Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър съвсем формално посочва само имената на собствениците на имоти, които се явяват заинтересовани страни в производствата, като въобще не изпълнява вменените му от АПК задължения за адреси на същите, като в приложените списъци най-често отбелязва „няма данни”. Има и случаи по този вид дела, при които въобще не се посочват имена на лицата, които са собственици на съответните имоти, засегнати от подаването на жалбата, като ответникът препраща съда сам да изисква тази информация от Агенцията по вписвания. Никак не са редки и случаите, в които в списъците, приложени по делата по ЗКИР, не са посочени действителните носители на вещни права върху недвижимите имоти, като се използват данни от нотариални актове за много стари периоди от време, които не съответстват на настоящите към 2011г. притежатели на материални права върху процесните недвижими имоти. Невъзможността на съда да конституира страните в съдебното производство, а също и да ги призове редовно за първо съдебно заседание е най-често срещаното основание, както за отлагането на делата, така и за тяхната бавна ликвидност и продължителност на съдебния процес.

При анализ на практиката във ІІ-ро административно отделение и през 2011г. се наблюдава отново и се констатира неизпълнение на процесуалното задължение от административните органи за уведомяване в сроковете по чл.61 АПК на страните в производството. Освен неспазването на срока масово срещана практика е несъобщаването на актовете на всички страни в административното производство, особено на тези, които не са участвали в него, но за които издадения акт създава права или задължения и обуславя правния им интерес от неговото обжалване по съдебен ред. Неедновременното съобщаване на акта на всички страни в административното правоотношение води до подаване през различно време на жалби срещу един административен акт, образуване на отделни съдебни производства срещу него, което впоследствие налага присъединяване на делата за издаване на общо решение по всички подадени жалби срещу атакувания административен акт. Поради изложената причина, както и поради обстоятелството, че жалбоподателите често предпочитат да подават жалбата си директно в съда, а не чрез административния орган, защото последният не я изпраща своевременно в съда, често води до образуването на идентични по предмет съдебни производства по оспорване на един и същ административен акт, разпределени на различни съдебни състави. 

През отчетния период значителна част от съдебните производства, разглеждани от съдиите от ІІ-ро отделение на АССГ са делата, образувани срещу актове, постановени от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”- заповеди, уведомителни писма и актове за установяване на публични държавни вземания. Делата касаят финансово подпомагане на земеделски производители за недвижими имоти, разположени на цялата територия на РБ, което обстоятелство налага промяна на местната им подсъдност и разглеждането им от административния съд по местонахождението на недвижимия имот, а не по седалището на органа, издал обжалвания административен акт, както аналогично законодателят е регламентирал в нормата на чл.215 ЗУТ. Значителният брой дела по ЗПЗП по подадени жалби от лица с адреси и седалища на управление в цялата страна натовари съдиите и в двете отделения на АССГ, а спецификата на материята и обществените отношения, които се регулират налага бързото им разглеждане и постановяване на съдебни актове в разумни от процесуално-правна гледна точка срокове. По тази категория дела се допускат и назначават съдебно-технически експертизи и тъй като се касае за недвижими имоти, находящи се в различни населени места, се затруднява изключително много изготвянето им, депозирането им в сроковете по ГПК и въобще възлагането им на експерти, които са в състояние обективно и компетентно да ги извършат.

ІV. ТРИЧЛЕННИ СЪСТАВИ

През 2011 г. на тричленни състави са постъпилите 2 810 дела, като свършените дела за отчетния период са 2 183. В процентно отношение свършените дела спрямо новообразуваните за годината и несвършените от предходния период са 77,7%.

V. ИНСПЕКТОРАТ

През изминалата година беше осъществена планова проверка от Инспектората при Висшия съдебен съвет въз основа на Заповед № ПП-01-10/07.03.2011г. и Заповед № ПП-01-14/13.04.2011г. на Главния инспектор на Инспектората. Цел на проверката беше цялостен анализ и оценка на: организацията на административната дейност на АССГ; организацията по образуване, движение и приключване на административните дела; организация по приключване на административните дела в законоустановените срокове; приключилите административните дела и констатиране на противоречива практика.

1. Резултати от извършената планова проверка за дейността на Първо отделение

Проверката в АССГ I-во отделение беше извършена за времето от 07.03.2011 г. до 31.03.2011 г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-10/07.03.2011г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор Елка Пенчева, инспектор Незабравка Стоева и експертите Атанас Попов, Кирил Генов, Мая Михайлова и Николай Илиев.

Проверяваният период включва времето от 01.01.2010г. – 31.12.2010г.

При проверката не бяха констатирани случаи на допълнително манипулиране на системата за случаен избор, с оглед избягване прилагането на принципа по чл.9 от Закона за съдебната власт. В констатациите на инспекторите се посочва, че всички състави са сравнително равномерно натоварени. Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на натовареността на АССГ и на графика на всеки конкретен съдия.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им също се изпълняват в срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок протоколите от съдебните заседания. Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на съхранението им. Води се електронен регистър за обявяване на съдебните решения. На основание чл. 93, ал.1 т.9 от ЗСВ административният ръководител е утвърдил Правила за публикуване на актовете в изпълнение на чл.64 от ЗСВ.

Инспекторите са посочили в своите изводи, че административно деловодната дейност на І-во отделение на АССГ е добре организирана. Указанията на председателите на състави се изпълняват стриктно и срочно. Съобщенията и призовките се изпращат на страните до третия ден от разпореждането на съда , което допринася за бързото движение на делата и предотвратява отлагането на дела поради несвоевременно призоваване.

Налице е приблизително равномерна натовареност между съставите в отделението. Натовареността на съставите е между 31 и 36 дела на месец. Данните обективират извод за най-високата средна месечна натовареност за страната, която инспеторите са отчели към момента на приключване на проверката. Освен натовареността, следва да се има предвид правната и фактическа сложност на делата.

Първо съдебно заседание по делата се насрочва в двумесечния срок по чл.157, ал.1 от АПК. Второ и следващо съдебно заседание се насрочват в кратки срокове – до 2 /два/ месеца. Но някои от делата се разглеждат в множество съдебни заседания поради недостатъчно добрата им предварителна подготовка. Извеждат се две причини за отмяна хода по същество - некомплектоване на административната преписка или неизяснена фактическа обстановка, които са следствие на недостатъчно добрата предварителна подготовка на делата. Постъпилите по делата касационните жалби се администрират своевременно. Незабавно съставите разпореждат връчване на книжа на противната страна. Следи се за изтичане на срока за отговор, след което, според инспекторите, съдът незабавно разпорежда изпращане на делото по компетентност на Върховния административен съд.

Установена е противоречива практика на проверените състави относно субсидиарното прилагане на чл.131, чл.133 и чл.140 от ГПК, при разглеждане на исковите производства по ЗОДОВ, която следва да бъде преодоляна.

2. Резултати от извършената планова проверка за дейността на Второ отделение

Плановата проверката в АССГ, Второ отделение, беше извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-14/13.04.2011г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на годишната програма на ИВСС за 2011 г.

Проверката беше извършена в периода 18.04.2011г. – 20.05.2011г. от инспектор Милка Итова и Мария Кузманова и експертите Диана Иванова, Мария Тодорова, Ирина Цачева и Адриана Тодорова.

Обхватът на проверката включи дейността на АССГ, Второ отделение, по образуването, движението и приключването на административните дела за периода 01.01.2010 г. – 15.04.2011 г.

Съгласно изводите на проверяващите инспектора, организацията на административната дейност на АССГ е много добра. Отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие и координация. Дисциплината на работното място е добра, а процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран.

 Проверката по образуване на делата установи, че в деня на постъпване на книжата в съда те се докладват на председателя или на ръководителите на двете отделения и още същия ден се образуват в дела, при наличие на процесуални предпоставки за това и спазване чл. 9 ЗСВ и чл. 157, ал. 2 АПК. По делата, образувани през 2010 г., се прилага протокол от случайното разпределение, съгласно решение по протокол № 36/13.10.2009 г. на ВСС. Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа за случайния избор, според чл.46, ал.1 ПАРОАВАС.

Проверката по движение на делата установи, че основна причина за неприключване на делата в установените срокове е оставяне жалбата без движение, в някои случаи многократно, поради неточното изпълнение от страна на административния орган, който не спазва задължението по чл. 152, ал. 2 и ал. 3 АПК. Това, в нередки случаи, е било причина и за отмяна хода по същество на делото, поради недостатъчното му предварително проучване. Едни от основните причини за продължителността на производствата по проверените дела са многократните отлагания на съдебните заседания поради неизготвени или непредставени в срок от вещите лица по допуснатите от съда различни видове експертизи. Много лоша практика, установена от вещите лица, е отказът им да изготвят заключение по допусната експертиза, след като вече са били назначени за такива. В доклада се посочво, че е наложително да се използват процесуалните инструменти за предотвратяване бавенето на делата по вина на вещите лица. Причини за забавяне производствата по делата са и обжалване определения на съда, налагащо изпращане на делата на ВАС по компетентност; смяна на докладчика по делото; смърт на страна, наложило конституиране на наследници; недаване ход на делото, поради конституиране на заинтересовани страни; нередовна процедура по призоваване; публикуване жалбата в ДВ с оглед разпоредбата на чл. 218, ал. 2 ЗУТ.

При редовна жалба или искова молба съдиите са спазвали разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, като първото с.з. е насрочвано в двумесечния срок. В повечето случаи, при отлагане на с.з., делото е насрочвано в срок до 3 месеца, съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1 АПК, с изключение на съдебната ваканция.

Постъпващите в съда молби са докладвани своевременно, като произнасянето по тях е било в рамките на няколко дни. Установена беше тенденция за забавяне при администрирането на делата. През 2007 г.-2008 г. съдиите са се произнасяли по постъпилите книжа в рамките на същия ден или до 2-3 дни, а през 2010 г./2011 г. - в рамките от 2-3 до 15 - 20 дни от постъпване на молби по висящите производства. Констатираха се и случаи на произнасяне по текущия доклад над 1 месец. Причините за това са както обективни - нарасналия обем дела, така и субективни - непроизнасяне своевременно по постъпилите и докладвани книжа.

Натовареността на съставите от отделението е равномерна. Проверката е установила средно по 34 дела на месец (първоинстанционни и касационни), което сочи висока средна месечна натовареност. Също така инспекторите отчитат и правната и фактическа сложност на делата, разглеждани от съдиите в АССГ.

Анализът на постъпилите и разгледани дела от АССГ от 2008 г. до 2010 г. показва значително нарастващ брой дела, разглеждани от АССГ, с оглед определената местна подсъдност на делата по АПК. Нарастващата натовареност на съдиите от АССГ и намалелият брой дела, разглеждани от съдиите в останалите административни съдилища, налага задълбочен анализ и предприемане на конкретни мерки, включително и законодателна промяна, с оглед постигане на баланс в натовареността на съдиите от административните съдилища в страната.

 Констатира се много добра организацията на работа на някои състави във връзка с предварителната подготовка и проучване на делата за с.з., с подробни указания, давани на страните с разпореждането за насрочване на делото.

 Съдиите са проявявали стремеж да спазват кратките процесуални срокове, визирани в материалните закони и в някои разпоредби на АПК по делата, разглеждани от Второ отделение. Констатираното просрочие по делата най-често е при постановяването на съдебния акт, а в други случаи причината производствата да не приключат в регламентираните кратки процесуални срокове се дължи на обективни фактори,  подробно изложени в доклада на инспеторите.

3. Резултати от извършената планова проверка за дейността на тричленните състави

 При касационните производства се установи, че повечето дела приключват с разглеждане в едно съдебно заседание. Причина за отлагане на делата най-често е нередовна процедура по призоваване на страните. Инспекторите отчитат наличието на константна практика, както при прилагането на процесуалните правила, така и на материалноправните норми.

. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  СОФИЯ - ГРАД

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

И през 2011 г. съдиите и служителите на АССГ използваха най-активно всички възможности за  усвояване на нови знания, повишаване на квалификацията и професионалните умения, като участваха в семинари, организирани от НИП, ВАС, български и международни организации и административни органи. 

Някои от най-важните бяха семинарът „Законодателството на ЕС относно околната среда” (НИП), „Проблеми при съдебните експертизи” (Сиела), конференция „Достъп до обществена информация”, семинарът, организиран от АБАС по въпроси, свързани със ЗУТ, както и с Изборния кодекс, конференцията „Българските дела в съда на ЕС” (БАЕЛ), семинарът на съдии от АССГ и представители на Дирекция „Контрол по строителството” в Слънчев бряг, семинарът „Превенция и борба срещу дискриминацията”, работна среща с представители на Държавната агенция за бежанци, семинарът с международно участие  „Закрила на бежанците”, организиран от ВКБООН в Правец и организираният от СЮБ семинар ”Практически въпроси по прилагането на АПК.

Съдия Аглика Адамова беше на едномесечен стаж в Съда на ЕС в Люксембург, съдия Татяна Жилова на конференция за хармонизиране на вътрешния пазар на ЕС в Аликанте, курс по бежанско право в Сан Ремо, на посещение в Патентното ведомство в Мюнхен, на заключителна конференция по патентно право в Аликанте и на семинар по теми на конституционализма в Париж, съдия Росица Драганова – на конференция по бежанско право в Брюксел и по въпроси на европейското миграционно право в Дъблин, съдия Красимира Милачкова взе участие в семинарите по Конкурентно право в Будапеща и по въпроси за опазване на водите в Швеция, съдиите Маруся Йорданова и Мира Райчева присъстваха на семинара по бежанско право в Будапеща, съдия Любка Стоянова участва в семинари по конкурентно право в Будапеща и по въпроси, свързани с хармонизиране на вътрешния пазар на ЕС в Аликанте.

Новопостъпилите служители на АССГ преминаха обучение на съдебни служители в НИП. Повечето от служителите се включиха в организираните също от НИП курсове за съдебни секретари, в обучение, свързано с обслужване на гражданите и обучение на обучители, както и в двата общи семинара и практически занимания в Цигов чарк и Лозенец.

През 2011 г. завършиха с висок успех Магистърската програма „Право на ЕС” в СУ ”Св. Климент Охридски” съдиите Милена Славейкова, Ива Кечева, Румяна Лилова и Калина Арнаудова, както и командированите в АССГ съдия Деница Митрова и съдия Светла Димитрова.

През изтеклата година между АССГ и УНСС беше организирана стажанска програма за обучение на студенти от 2, 3 и 4 курс, които подготвяха проекто-съдебни актове в рамките на 2 месеца през годината. Програмата протече успешно и беше полезна както за по-младите бъдещи юристи, така и за съдиите от двете отделения.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пет години са достатъчен период, в който да се направи задоволителен анализ на състоянието на административното правораздаване от момента на обособяването на самостоятелна система на административни съдилища. Очевидно е явното несъответствие между натовареността на АССГ и административните съдилища в страната

За близо пет години от началото на своето съществуване може да се обобщи, че АССГ се явява най-натовареният административен съд, в който са концентрирани най-тежките  и най-многобройните първоинстанционни дела.

Същевременно при конституирането на съда, вероятно поради погрешно подадени данни от окръжните съдилища, които до 2007 г. раглеждаха тази категория дела, броят на съдиите и съдебните служители не съответства на ежегодно увеличаващия се брой постъпващи жалби срещу актове на държавната и общинската администрация.

Законодателните промени през последната година засегнаха само правна материя, по която ВАС беше първа инстанция, като законодателят пренасочи тези първоинстанционни дела към АССГ. Без обаче да се променят правила на родовата и местната подсъдност, редица специални закони /вкл. правни спорове по актове на Фонд”Земеделие”/ и ЗАНН, административното правосъдие ще се отличава със свръх натоварен АССГ и ВАС, от една страна, и съдилища, от друга страна, които с оглед малкия брой дела и нерегулярните постъпления, не оправдават вложените държавни средства и идеята за самостоятелно административно правораздаване.

 

м. януари 2012           Председател на Административен съд София-град

                                      Лозан Панов

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ