Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

 

за дейността на Административен съд София-град  през 2012 година

 

 

През изминалата 2012г. Административен съд София-град /АССГ/ отново работи при условия на свръхнатоварване и при нормативна уредба, която създава дисбаланс в натовареността на отделните административни съдилища, разтоварвайки регионалните такива за сметка на нашия съд. Въпреки това съдиите положиха изключителни усилия съдебните актове да бъдат постановявани в разумен срок.

                                      I.      Кадрова обезпеченост.

 

1.      Обща щатна численост на съда

В края на 2012 година заетите щатове са 197, от които 46 съдии и 151 съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2012 г. са 8, от които 4 за длъжността „съдия” и 4 за съдебни служители.

 

2.      Съдии

Отчетния период започна с щат от 44 съдии. От тях заети от титуляри бяха 34, а на 6 от незаетите щатове работеха командировани съдии от други административни съдилища. Утвърдените щатове за длъжността „съдия” в края на 2012 година нараснаха на 50, от които заети са 46. С решения на ВСС, считано от 17.05.2012 г. са отпуснати 3 нови щата за съдии и считано от 07.06.2012 г. още 3.

 

3.      Съдебни служители

Към 31.12.2012 г., заетите щатове за съдебни служители са 151 броя. Към тази дата, служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 46 служители, служба „Съдебно деловодство” от 44 служители, служба „Съдебни секретари” от 31 служители. В общата администрация на съда работят 12 съдебни служители.

Създадена е нова служба „Съдебни помощници” от месец юли 2012 г., с щатна численост 12 съдебни помощници.

В края на 2012 г., се проведе един конкурс съгласно чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт, за окончателно заемане на длъжности от специализираната администрация, но процедурата по финализиране на конкурса беше спряна с решение на ВСС, с което се спира провеждането на всички конкурси за служители в органите на съдебната власт.

През 2012 г. са прекратени трудовите правоотношения с четирима съдебни служители.

 

 

                                    II.      Движение на делата.

 

1.      Постъпили дела.

Общият брой на постъпилите през 2012 г. за разглеждане в АССГ дела е 14 678 /през 2007 г. – 6 531 дела, през 2008 г. – 7 868 дела, през 2009 г. – 9 214 дела, през 2010 г. – 9 945 дела, през 2011 г. – 11717 дела/.

1.1       Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Първо отделение е 5 301 /2007 г. – 2839; 2008 г. – 3 419; 2009 г. – 4 216; 2010 г. – 4591; 2011 г. – 4937/.

1.2       Общият брой на административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 6 035 /2007 г. – 2 199; 2008 г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970/.

1.3       Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 3 342 /2007 г. – 1 493; 2008 г. – 2 043; 2009 г. – 2 204; 2010 г. – 2 132; 2011 г. – 2 810/.

1.4       Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 40 /през 2011г. – 31/.

1.5       Средномесечното постъпление на дела за 2012 г. е 1 223 /2007г. – 653; 2008 г. – 656; 2009 г. – 768; 2010 г. – 829; 2011 г. – 976/.

1.6       Средномесечната натовареност на 1 съдия по щат /50 съдии/ за 2012 г. на база общо дела за 12 месеца е 32,77 дела /2007 г. – 18,14; 2008 г. – 19,87, 2009 г. – 21,3; 2010 г. – 23; 2011 г. – 29,59/. Действителната натовареност е 48,78 дела /на база човекомесеци/.

 

2.      Свършени дела.

Броя на свършените дела за 2012 г. от съдиите в АССГ е 12 646 дела /за сравнение през 2011 г. – 10 641 дела/.

Общият брой на разгледаните дела, в които са включени новообразуваните дела и висящи дела от предходната година през 2012г. в АССГ е 19 661, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 64%.

 

3.      Висящи дела.

Общият брой на висящите дела към 31.12.2012 г. е 7 015 дела.

 

 

                                  III.      Дейност на Административен съд София-град по отделения.

През изминалата 2012 година поради изтичане на мандата на председателя на съда – съдия Лозан Панов и избирането му за съдия във Върховния административен съд,  след проведен конкурс от Висшия съдебен съвет /ВСС/ за заемане на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд София-град, беше избран и на 31.01.2012 г. встъпи в длъжност съдия Радостин Радков. До 12.07.2012 г. заместник председател на съда и председател на Първо отделение беше съдия Милена Славейкова, а след тази дата, съгласно решение на ВСС, длъжността се зае от съдия Румяна Лилова. До 12.07.2012 г. заместник председател на съда и председател на Второ отделение беше съдия Десислава Корнезова, а след тази дата, съгласно решение на ВСС, длъжността се зае от съдия Любка Стоянова.

През 2012г. в АССГ, в различни периоди, работеха като командировани общо осем съдии, от които по реда на чл.160 и чл.194 от ЗСВ, встъпиха в длъжност шестима съдии. Двама от командированите се завърнаха в съдилищата, където са титуляри. Отделно, след проведен конкурс и решение на ВСС, за съдии в АССГ бяха избрани и назначени още седем съдии.

 

 

1.      Първо отделение.

През 2012 г. Първо отделение на АССГ започна работа с 19 съдебни състава, водени от 19 съдии, като в края на годината работеха 22 съдебни състава, водени от 22 съдии.

За по-дълги периоди през 2012 г. отсъстваха съдия Ива Кечева - в отпуск за временна неработоспособност от 05.03.2012 до 07.05.2012 г., съдия Калина Арнаудова - в дългосрочен платен отпуск до 04.06.2012 г., съдия Петя Стоилова - в отпуск по майчинство, считано от 11.07.2012 г., съдия Юлия Раева в отпуск по майчинство, считано от 26.10.2012 г., съдия Росица Бузова, която беше в дългосрочен неплатен отпуск до 12.10.2012 г. и считано от 03.12.2012 г. отново излезе в такъв до 02.08.2013 г.

През 2012г. във Върховния административен съд (ВАС) беше командирована съдия Мира Райчева за периода до 31.01.2012г., като считано от тази дата беше повишена в длъжност “съдия” във ВАС.

През 2012 г. бяха атестирани единадесет съдии от Първо отделение и всички те получиха оценка от атестацията си „много добра”. След направени предложения до ВСС, статут на несменяемост придобиха осем съдии, ранг „съдия във ВКС и ВАС” придобиха петнадесет съдии, като няма предложени от отделението съдии за придобиване на ранг и статут на несменяемост, на които такъв да не е гласуван от ВСС.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2012 г.) или наказани от ВСС съдии от Първо отделение през 2012 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2012 г. в Първо отделение на АССГ бяха разпределени 6 съдебни помощници.

По материя са постъпили 5 301 дела в отделението са както следва:

- 1 698 броя са делата от група Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за митниците. В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които от средата на 2012 г. се гледат от съдиите от двете отделения;

- 650 броя са делата от група Закон за министерството на вътрешните работи, Закон за държавния служител, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закон за съдебната власт;

- 1 145 броя са делата от група “Други административни дела”, като в това число 111 броя са делата от група „АПК 3”;

- 245 броя са делата от група “Искови по АПК”;

- 279 броя са делата от група Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане;

- 12 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове;

- 17 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 1 103 броя частни административни дела;

- 137 броя по ЗУТ, 5 броя по ЗСПЗЗ и 10 броя по ЗДС, които са разглеждани от съдия Радков и съдия Димитрова, която до 24.09.2012 г. беше във второ отделение.

Приключените в Първо отделение дела са 4889, от които с решение са приключили 3 518 дела, а с определение 1 371 дела. Останалите несвършени в края на годината дела в отделението са 2 275 броя.

От месец октомври 2012 г, делата гледани по дежурство от материя на първо отделение се разпределят между съдиите от двете отделения.

Така отчетеният брой дела е красноречив. Следва да се отбележи, че спрямо 2011 г. броят на делата в отделението е нараснал. Последното показва, че тенденцията, която се наблюдава от предходните години се запазва.

 

2.      Второ отделение.

През 2012 г. Второ отделение на АССГ започна работа с 18 съдебни състава, водени от 18 съдии, като в края на 2012 г. работеха 20 съдебни състава, водени от 20 съдии.

За по-дълги периоди през 2012 година е отсъствала съдия Мария Николова – в дългосрочен отпуск, поради ползване на майчинство до 01.09.2012 г., като до 18.01.2012 г. на 32-ри състав е била разпределена съдия Весела Николова, освободена от длъжност, поради избирането й за инспектор в Инспектората към ВСС. Считано от 01.03.2012 г. до 01.05.2012 г. на състава е била командирована съдия Росица Цветкова от Административен съд - Бургас.

През 2012 година във ВАС са командировани съдиите Даниела Мавродиева и Николай Гунчев, като от 23.09.2012 г. съдия Мавродиева и от месец февруари съдия Гунчев, са освободени като съдии в АССГ, поради успешно издържан конкурс във ВАС.

През 2012 г. бяха атестирани единадесет съдии от Второ отделение и всички те получиха оценка от атестацията си „много добра”. След направени предложения до ВСС, статут на несменяемост придобиха десет съдии, ранг „съдия във ВКС и ВАС”, придобиха тринадесет съдии, като няма предложени от отделението съдии за придобиване на ранг и статут на несменяемост, на които такъв да не е гласуван от ВСС.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2012 г.) или наказани от ВСС съдии от Второ отделение през 2012 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2012 г. във Второ отделение на АССГ бяха разпределени 5 съдебни помощници.

По материя са постъпили 6 035 дела в отделението са както следва:

- 440 броя са делата по ЗУТ;

- 2 940 броя са делата по ЗКИР /2011 г. – 524 бр./;

- 81 броя са делата по ЗСПЗЗ;

- 15 броя са делата по ЗОСОИ;

- 2 броя са делата по ЗВСОНИ;

- 29 броя са делата по ЗДС;

- 164 броя са делата по ЗОС;

- 9 броя са делата по ЗМСМА;

- 2 броя са делата по ЗОП и ЗПСК;

-13 броя са делата по Закона за защита от дискриминация /тази подкатегория е създадена след  м.октомври 2012 г./;

- 20 броя са делата по Закона за защита на потребителите /тази подкатегория е създадена след  м.октомври 2012 г./;

- 6 броя са делата по ЗЗЛД /тази подкатегория е създадена след  м.октомври 2012 г./;

- 11 броя са делата по ЗПУКИ /тази подкатегория е създадена след  м.октомври 2012 г./;

- 9 броя са делата за лицензи;

- 37 броя са делата по ЗДОИ;

- 5 броя са делата по ИК;

- 163 броя са делата по ЗОДОВ;

- 56 броя са делата по ЗМГО;

- 152 броя са делата с ответник НЕЛК;

- 462 броя са частните административни дела;

- 1 011 броя са делата по АПК;

- 531 броя са делата по АПК 3;

- 23 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 6 броя са делата по жалби срещу актове на СОС.

За отчетния период са постъпили в отделението 6035 дела, с 2065 дела повече от предходната 2011 г., като увеличението представлява над 34%.  Приключените дела общо за 2012 г. са 4370 дела, с 816 дела повече от 2011 г., като от тях 2876 са разгледани в 3 месечен срок, което прави над 65 % от приключените дела.

Със съдебно решение са приключени 2148 дела, а по 2222 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спорът е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. През 2012 г. броят на неприключилите съдебни производства във Второ отделение на АССГ е общо 3492 дела или с 1622 дела повече от предходната 2011 г.

 

 

 

                                IV.      Тричленни състави.

На тричленни състави през 2012 г. са постъпили 3 342 дела, като за отчетния период свършените дела са 3 387. В процентно отношение, свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1 293 дела от предходния период са 73%.

 

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3314 като потвърдените съдебни актове са 71%.

По общо мнение делата в АССГ стават все по-трудни, обемни и разнообразни, което от своя страна, редом с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Разпределените на съдиите дела е колкото броят на работните дни през годината. Въпреки това съдиите проявяват изключителна воля и отдаденост, полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове.

 

Следва да се посочи, че въпреки докладваните обстоятелства и огромната натовареност на всички съдии и от двете отделения, при нужда, работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, беше поемана срочно от колегите, факт който сам по себе си красноречиво говори за изключителната отговорност и професионализъм на съдиите.

 

С цел по-справедливото оценяване работата на съдиите, бе направено предложение до Комисия по „Предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС, за изменение съдържанието на решението, с което са одобрени индексите за оценка работата на съдиите, както и формите на статистическите таблици за годишните отчети за работата на съдилищата. Това се налага с цел, оценка да получат й делата, по които съдебният акт е влязъл в сила възможно най-бързо, поради необжалването му. По този начин ще бъде отчетена убедителността и съдържанието на постановения акт, оценен от всички страни в производството като справедлив и съответно необжалван.

Съдии от АССГ, и членове на управителния съвет на АБАС, вземат активно участие в работна група към ВСС по въпросите на натовареността.

 

 

 

                                  V.      Дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители.

През 2012 година беше запазена утвърдената практика да се провеждат събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, както и констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела.

Съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. През 2012 г. периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха такива, организирани от Националния институт на правосъдието (НИП), по проект на Върховен административен съд по ОПАК и регионалните административни съдилища, по програми с НИП. Тези, които се провеждат в чужбина са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП, поради което бюджетът на АССГ не се засяга от последните.

Съдия Ива Кечева беше на семинар „Проучване на добри европейски практики в областта на практически ориентираното обучение на магистрати по право на ЕС” в Брюксел, Люксембург и Трир, съдия Маруся Йорданова и съдия Деница Митрова бяха на семинар „Европейско антидискриминационно право за юристи” в Трир, съдия Мадлен Петрова и съдия Аглика Адамова бяха на семинари за „Допълнителна защита на марката в ЕС чрез други правни средства” и „Търговска марка на общността” в Аликанте, както и „Конкурентно право” в Будапеща, съдия Росица Драганова беше на семинар „Бежанско право”, организиран от ВКБООН във Вършава, съдия Доброслав Руков и съдия Красимира Милачкова посетиха „Обучение по право на конкуренцията” в Будапеща, съдиите Мария Попова, Красимира Милачкова, Весела Андонова и Татяна Жилова бяха на семинар за „Допълнителна защита на марката в ЕС чрез други правни средства” в Аликанте, съдия Татяна Жилова посети и семинар „Търговска марка на общността” в Аликанте, съдия Аглика Адамова посети семинар и за „Правото на ЕС в областта на равенството между мъжете и жените” в Трир, съдиите Красимира Милачкова и Мария Попова посетиха „Обучение в областта на европейското законодателство”, съдия Любка Стоянова беше на „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието” в САЩ, както и „Осигуряване на защита на общностната търговска марка от нарушение” в Аликанте, съдия Мартин Аврамов беше на  учебно посещение в съда на ЕС в Люксембург.

Съдебните служители посещаваха обучения от програмата на НИП, семинари по проект на Върховен административен съд по ОПАК, както и обучения, проведени от съдиите от първо и второ отделение в АССГ. Бяха организирани общо 28 специализирани обучения за съдебните помощници, с обучители съдиите от двете отделения на АССГ.

И през 2012 година се запази установеното сътрудничество между АССГ и УНСС и продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”. Програмата протече успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от двете отделения.

 

 

                                VI.      Сграден фонд, техническа обезпеченост и финансова дейност на съда.

 

1.      Сграден фонд.

През 2012 г. бяха извършени редица действия по отношение на сградния фонд на Административен съд София-град с цел обособяване на нови работни места. Поради увеличаването на щатната численост на съда /назначаване на нови съдии и служители/, се наложи усвояване на пространства от централното фоайе на сградата. Бяха обособени две нови работни помещения за служителите от служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” и две нови помещения за служителите от служба „Съдебни секретари”. На първия и втория етаж се обособиха два нови работни кабинета за съдии. Въпреки това, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и съдебните служители. Недостатъчен е броят на кабинетите и на съдебните зали и това обективно и ежедневно затруднява работата на съда. Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с „Инспектората” при ВСС, е с окончателно изчерпани възможности да осигури нормална и здравословна работна среда и да отговори на нуждите на най-големия административен съд в страната. Спешно се налага поставяне на проблема пред Министерството на правосъдието и ВСС за решаването му в обозримо бъдеще.

 

2.      Техническо оборудване.

Към края на 2012 година, съдът разполага със 145 броя компютърни конфигурации, в това число сървъри и система за звукозапис, 30 броя принтери, 33 броя мултифункционални устройства и 20 броя скенери. Техническата обезпеченост на съда е недостатъчна, с оглед увеличения щат. Голяма част от техниката е амортизирана и морално остаряла. Особено тежко е състоянието на сървърите, което създава реална опасност да се загубят безвъзвратно информационните масиви на съда.

 

3.      Финансова дейност

3.1.           Приходи от бюджета за 2012 година на Административен съд София-град – 209 425 лева, от тях 193 646 лева държавни такси, 13 029 лева конфискувани депозити и 2 750 лева глоби

3.2.           Разходи за 2012 година са 4 198 881 лева, от тях изразходвани за заплати – 65,72%, за други възнаграждения и плащания на персонала – 9,09%, за осигурителни вноски – 17,27%, за издръжка – 7,59% и за придобиване на дълготрайни материални активи – 0,33%.

 

 

                              VII.      Заключение.

След законодателни промени през 2012г., относно принципа на местната подсъдност за една категория дела, се наблюдава незначително намаление на броят им, но в същото време е факт голямо увеличението на делата от други категории.

През отчетната година се запази тенденцията за увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове, големият дисбаланс между нашата натовареност и тази на регионалните административни съдилища, като и липсата на подходящи условия за труд. Административен съд София-град остава най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

Наличието на екипност, в състава на съдиите и сред съдебните служители, проявата на изключителна воля, отдаденост и полагане на свръхусилия, са основната причина, поради която все още успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване.

 

 

26.02.2013г.                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ АССГ:

гр. София

                                                                                                  съдия Р.Радков

 

                           

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ