Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

 

за дейността на Административен съд София-град  през 2013 година

 

 

През изминалата 2013 г. Административен съд София-град /АССГ/ продължи да работи при условията на свръхнатовареност и при изключително неприемливи условия на труд. Съдът остава най-натоварения сред административните съдилища в страната и то при фрапиращи разлики с двадесет и четири от тях. Въпреки нечовешката натовареност съдиите положиха изключителни усилия съдебните актове да бъдат постановявани в разумен срок, а съдебните служители изпълняваха срочно и качествено служебните си задължения.

I. Кадрова обезпеченост.

1. Обща щатна численост на съда

В края на 2013 година заетите щатове са 201, от които 47 съдии и 154 съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2013 г. са 7, от които 6 за длъжността „съдия” и 1 за съдебен служител.

2. Съдии

Отчетният период започна с щат от 50 съдии. От тях заети от титуляри бяха 46 в началото на 2013 г., а в края на годината бяха 47, като трима съдии са постъпили, а двама са напуснали. Утвърдените щатове за длъжността „съдия” към края на 2013 година бяха 53, от които заети са 47. Увеличението с  3 нови щата за съдии е резултат от решения на ВСС, по реда на чл.194 от ЗСВ, с които за съдии в АССГ бяха избрани и назначени трима колеги от други административни съдилища.

3. Съдебни служители

Към 31.12.2013 г., заетите щатове за съдебни служители са 154 броя. Към тази дата, в съда работят 1 съдебен администратор, 1 административен секретар и 21 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 44 служители, от които 40 призовкари, 1 ръководител служба и 3 куриери. В служба „Съдебно деловодство” работят 37 деловодители, 2 завеждащ служба, 2 архивари и 2 съдебни деловодители - компютърна обработка на данни и 1 регистратура класифицирана информация. Служба „Съдебни секретари” се състои от 31 служители.

В служба „Съдебни помощници” щатната численост е 12 щатни бройки и всички са заети.

В края на 2013г. се проведе конкурс съгласно чл. 343, ал. 1 от ЗСВ за окончателно заемане на длъжности от съдебни служители в специализираната администрация.

През 2013г. са прекратени трудовите правоотношения с шестима съдебни служители.

 

II. Движение на делата.

1. Постъпили дела.

Общият брой на постъпилите през 2013 г. за разглеждане в АССГ дела е 12 575 /през 2007г. – 6 531 дела, през 2008г. – 7 868 дела, през 2009г. – 9 214 дела, през 2010г. – 9 945 дела, през 2011г. – 11717 дела, през 2012г. – 14 678 дела/.

Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Първо отделение е 4 659 /2007 г. – 2839; 2008 г. – 3 419; 2009 г. – 4 216; 2010 г. – 4591; 2011 г. – 4937; 2012 г. – 5 301/.

Общият брой на административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 4 329 /2007г. – 2 199; 2008г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970; 2012 г. – 6 035/.

Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 3 509 /2007 г. – 1 493; 2008 г. – 2 043; 2009 г. – 2 204; 2010 г. – 2 132; 2011 г. – 2 810; 2012 г. – 3 342/.

Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 54 /през 2012г. – 40/.

Делата срещу подзаконови нормативни актове са 24 /през 2012 г. – 18/.

Средномесечното постъпление на дела за 2013 г. е 1 048 /2007г. – 653; 2008 г. – 656; 2009 г. – 768; 2010 г. – 829; 2011 г. – 976; 2012 г. – 1 223/.

Средномесечната натовареност за 2013г. на 1 съдия, при щат от 53 съдии и на база общо дела за 12 месеца, е 30,80 дела. За сравнение през 2007г. – 18,14; 2008 г. – 19,87, 2009 г. – 21,3; 2010 г. – 23; 2011 г. – 29,59, 2012 г. – 32,77. Действителната натовареност на съдиите от АССГ за 2013г., на база всички дела за разглеждане, е 58,03 дела месечно /на база човекомесеци/, изчислена съгласно формула по нова таблица на ВСС – писмо изх. №91-00-043/05.03.2013г. За сравнение действителната натовареност за 2012г., по новата формула, коригирана и качена на сайта на ВСС /Приложение №148/, е била 58,87. Видно е, че средната действителна натовареност на съдиите от АССГ през 2013г. е нараснала с десет дела на база отработен човекомесец.

          2. Свършени дела.

Броят на свършените дела за 2013 г. от съдиите в АССГ е 14 370  /за сравнение през 2012 г. – 12 646 дела/.

Общият брой на разгледаните дела, в които са включени новообразуваните дела и висящи дела от предходната година през 2013г. в АССГ е 19 590, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 73,40 %. За сравнение през 2012г. свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са били 64 %. Нарастването с 10% на свършените дела спрямо общия брой за разглеждане, говори недвусмислено за огромния труд и себеотдаване на съдиите от АССГ при правораздавателната им дейност.

3. Висящи дела.

Общият брой на висящите дела към 31.12.2013 г. е 5220. за сравнение към 31.12.2012г. висящите деля са били 7015, т.е. висящността в края на отчетния период е намалена с 1795 дела спрямо предходния.

 

III. Дейност на Административен съд София-град по отделения.

През 2013 г. в АССГ, по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт, бяха преместени трима съдии. Двама съдии напуснаха – съдия Мадлен Петрова встъпи в длъжност като съдия във Върховен административен съд /ВАС/, а съдия Мария Попова встъпи в длъжност като Председател на Административен съд София-област /АССО/. През 2013 г. във Върховния административен съд (ВАС) не бяха командировани съдии от АССГ, също така нямаше командировани в съда съдии от други съдилища.

1. Първо отделение.

През 2013 г. Първо отделение на АССГ започна работа с 22 съдебни състава, водени от 22 съдии, като в края на годината работеха 25 съдебни състава, водени от 25 съдии.

От 17.06.2013 г. е открит 46 съдебен състав, а от 01.07.2013 г. съдия Аспарухова премина в Първо отделение, като считано от същата дата е открит 47 съдебен състав.

През отчетния период, след проведен конкурс, за съдия във ВАС бе избрана и встъпи в длъжност съдия Мадлен Петрова.

За по-дълги периоди през 2013г. отсъстваха съдия Юлия Раева - в отпуск по майчинство през цялата година, съдия Петя Стоилова - в отпуск по майчинство до 25.10.2013 г., съдия Калина Арнаудова - в дългосрочен платен отпуск, считано от 20.11.2013 г., съдия Росица Бузова, която от години е в неплатен отпуск.

През 2013 г. бе направено предложение до ВСС за придобиване статут на несменяемост от съдия Боряна Бороджиева. Към края на отчетния период няма решение на Висшия съдебен съвет по този въпрос.

През 2013 г. ранг „съдия във ВКС и ВАС” придобиха двама съдии. Няма предложени от Първо отделение съдии за придобиване на ранг, на които такъв да не е гласуван от ВСС.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2012 г.) или наказани от ВСС съдии от Първо отделение през 2013 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2013г. в Първо отделение на АССГ продължи да работи с  разпределени 7 съдебни помощници.

По материя са постъпили 4 698 дела в отделението са както следва:

- 1 663 броя са делата от група Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове. В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които се гледат от съдиите от двете отделения;

- 599 броя са делата от група Закон за министерството на вътрешните работи, Закон за държавния служител, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

- 919 броя са делата от група “Други административни дела”, като в това число са делата от група „АПК”, Закона за движение по пътищата, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Закона за българските лични документи;

- 283 броя са делата от група “Искови по АПК”;

- 263 броя са делата от група Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за семейните помощи за деца;

- 11 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове;

- 28 броя са делата по чл. 304 от АПК /2012 г. – 17/;

- 932 броя частни административни дела;

- 16 броя по ЗУТ, 3 броя по ЗСПЗЗ и 10 броя по ЗДС.

Приключените в Първо отделение дела са 5242, което е с 353 приключили дела повече от предходната година. От тях с решение са приключили 3855 дела, които са с 337 повече от 2012 г., а с определение 1387 дела. Останалите несвършени в края на годината дела в отделението са 2038 броя, които са с 237 по–малко от 2012 г. Последното сравнение показва, че увеличаването на броя на съдиите в отделението, наред със задържане темпа на нарастване на общия брой дела в отделението в годишен аспект, се отразява на работата на съдиите и бързината на съдопроизводството. 

2. Второ отделение.

През 2013 г. Второ отделение на АССГ започна работа с 20 съдебни състава, водени от 20 съдии, като към 31.12.2013 г. работеха 18 съдебни състава, водени от 18 съдии.

До 01.07.2014 г., 28 състав беше ръководен от съдия Аспарухова, която премина в Първо отделение. Считано от 21.12.2013г. съдия Мария Попова встъпи в длъжност – Председател на Административен съд София област.

За по-дълги периоди през 2013 година е отсъствала съдия Мария Ситнилска – от 07.05.2013 г. в платен годишен отпуск и от 18.06.2013 г. в дългосрочен отпуск, поради ползване на майчинство. Нейния състав бе поет от съдия Галин Несторов, който встъпи в длъжност считано от 07.06.2013г. Съдия Веселина Женаварова е отсъствала от датата на встъпване в длъжност 17.06.2013г. до края на годината, поради ползване на майчинство.

През 2013 г. от Второ отделение бе атестирана съдия Вяра Русева и получи оценка от атестацията си „много добра”. След направено предложение до ВСС, ранг „съдия във ВКС и ВАС”, придоби съдия Мария Попова.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2013 г.) или наказани от ВСС съдии от Второ отделение през 2012 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2013 г. Второ отделение на АССГ продължи да работи с разпределени 5 съдебни помощници.

По материя са постъпили 4368 дела в отделението са както следва:

- 565 броя са делата по ЗУТ;

- 263 броя са делата по ЗКИР;

- 44 броя са делата по ЗСПЗЗ;

- 11 броя са делата по ЗОСОИ;

- 1 брой са делата по ЗВСОНИ;

- 50 броя са делата по ЗДС;

- 152 броя са делата по ЗОС;

- 7 броя са делата по ЗМСМА;

- 3 броя са делата по ЗОП и ЗПСК;

-119 броя са делата по Закона за защита от дискриминация /2012 г. – 13/;

- 63 броя са делата по Закона за защита на потребителите /2012 г. – 20/;

- 75 броя са делата по ЗЗЛД /2012 г. – 6/;

- 44 броя са делата по ЗПУКИ /2012 г. – 11/;

- 91 броя са делата за лицензи /2012 г. – 9/;

- 190 броя са делата по ЗДОИ /2012 г. – 37/;

- 13 броя са делата по ИК;

- 208 броя са делата по ЗОДОВ /2012 г. – 163/;

- 122 броя са делата по ЗМГО /2012 г. – 56/;

- 178 броя са делата с ответник НЕЛК;

- 823 броя са частните административни дела /2012 г. – 462/;

- 766 броя са делата по АПК;

- 541 броя са делата по АПК 3;

- 26 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 13 броя са делата по жалби срещу актове на СОС.

Броят на приключените дела в отделението общо за 2013 г. са 5 678, или с 1 308 дела повече от 2012г., като от тях 3 953 са разгледани в 3 месечен срок, което прави над 69,6 % от приключените дела.

Със съдебно решение са приключени 2 819 дела, а по 2 859 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спорът е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. През 2013 г. броят на неприключилите съдебни производства във Второ отделение на АССГ е общо 1 875 дела или с 1617 дела по-малко от предходната 2012 г.

IV. Тричленни състави.

Постъпилите дела на тричленни състави през 2013 г. са 3 509 броя, като за отчетния период свършените дела са 3 450. В процентно отношение, свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1 248 дела от предходния период са 72,5 %.

 

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3687 като потвърдените съдебни актове са 70,8 %.

 

V. Проблеми и добри практики в правораздавателната дейност.

Разнообразието в материите на делата, техния обем, редом с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Разпределените на съдиите новопостъпили дела е колкото броят на работните дни през годината, без да се вземат предвид полагаемите им се дни платен годишен отпуск, както и дните в които те заседават с първоинстанционни и касационни дела, дните на дежурство и времето необходимо за обработване на доклада. Въпреки това съдиите проявяват изключителна воля и отдаденост, полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове.  

При анализ на дейността през отчетния период, отново се наблюдава като най-често основание за отлагане на делата, неокомплектоването на административната преписка от административните органи. Тази неблагоприятна тенденция се преодолява чрез изискване на преписката от ответника с разпореждане на заместник - председател на съда, преди образуване на делото. Неизпращането на всички писмени доказателства, събрани в хода на административното производство от ответника, също е основна причина за забавяне на делата. Неприлагането на списъци на заинтересованите страни е проблем, водещ до забавянето на съдопроизводствените действия, най-често срещан в производствата по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Следва да се посочи, че въпреки докладваните обстоятелства и огромната натовареност на всички съдии и от двете отделения, при нужда, работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, беше поемана срочно от колегите. Неоспорим факт, който сам по себе си красноречиво говори за изключителната отговорност и професионализъм на съдиите.

През 2012г., след публикуването на Закона за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, се промени принципа на местната подсъдност по тези дела. След изминалия отчетен период се наблюдава голяма активност на гражданския оборот, която не дава като резултат трайно намаление на броя дела от тази група.

Дали изменението на правилата на местната подсъдност по чл. 133 от АПК /в сила от 04.01.2014 г./, ще даде реален резултат чрез намаляването на делата и съответно натовареността на съдиите, ще може да се отчете едва през 2014 г.

През 2012г. бе направено предложение до Комисия по „Предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС, за изменение съдържанието на решението, с което са одобрени индексите, както и формите на статистическите таблици за годишните отчети за работата на съдилищата. Това се наложи с цел, оценка да получат й делата, по които съдебният акт е влязъл в сила възможно най-бързо, поради необжалването му. В края на отчетния период, статистическите таблици и индексите все още не бяха променени.

През 2013 година продължи активното участие на съдии от АССГ и членове на управителния съвет на АБАС в работна група към ВСС по въпросите на натовареността. Изготвени са анкетни карти, които пилотно ще бъдат попълвани през 2014 г.

Съдии от АССГ имат голяма заслуга за подготовката и мотивирането на инициираното от Комисията по правните въпроси при Народното събрание изменение на чл.133 от АПК, което бе прието, обнародвано в бр.104 на ДВ и влезе в сила считано от 04.01.2014г. Изменението в правилата на местната подсъдност е с безспорна социална насоченост и по-добър достъп до правосъдие, но за нас то носи и надежда, че е една стъпка на законодателя в посока към по-равномерно натоварване на административните съдилища. Дано бъдат направени и още такива.

 

VІ. Дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители.

През 2013 година беше запазена утвърдената практика да се провеждат събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, както и констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела.

Съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. През 2013 г. периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха такива, организирани от Националния институт на правосъдието (НИП) и регионалните административни съдилища. Тези, които се провеждат в чужбина са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП, поради което бюджетът на АССГ не се засяга от последните.

Съдия Радостин Радков и съдия Любка Стоянова бяха на учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ в Страсбург, Франция, съдия Маруся Йорданова и съдия Деница Митрова бяха на семинар „Обучение по хартата на основните права на ЕС” В Букурещ, Румъния, съдия Деница Митрова, съдия Катя Аспарухова и съдия Мария Попова бяха на семинар по конкурентно право в Палермо, Италия, съдия Камелия Стоянова и съдия Росица Драганова бяха на семинар „Програма за обмен на магистрати от ЕС” в Италия, съдия Аглика Адамова и съдия Любка Стоянова бяха на семинар по „Уеднаквяване на практиката на националните съдии в областта на правоприлагането по търговските марки” в Аликанте, Испания, съдия Аглика Адамова и съдия Татяна Жилова бяха на семинар „Право на търговската марка на ЕС” в Аликанте, Испания, съдия Красимира Милачкова и съдия Татяна Жилова бяха на семинар „Правата на хората с особени потребности” в Трир, Германия, съдия Доброслав Руков посети семинар „Програма за обмен на магистрати в ЕС” в Германия, съдия Красимира Милачкова и съдия Мария Попова бяха на семинар „Европейско законодателство относно промишлените емисии” в Будапеща, Унгария, съдия Аглика Адамова беше на семинар „Борба с компютърните престъпления” в Париж, Франция, съдия Юлия Тодорова посети семинар „Обучение по конкурентно право на ЕС” във Флоренция, Италия.

Съдебните служители посещаваха обучения от програмата на НИП, както и обучения, организирани от Председателя на АССГ.

И през 2013 година се запази сътрудничеството между АССГ и УНСС, установено през годините и продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”. Програмата протече успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от двете отделения.

 

VIІ. Сграден фонд, техническа обезпеченост и финансова дейност на съда.

1. Сграден фонд.

През 2013 г. бяха извършени редица действия по отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост на Административен съд София-град. С цел преустановяване на течове в работните помещения и по стълбищата при дъждове, бе извършен ремонт на фасадата. Бяха подменени уплътнения по прозорците в задната част на сградата. Бе извършен ремонт на Вентилираната фасада „ETALBONT”, където се подмениха и укрепиха компрометирани платна. С цел подобряване на работната среда, в три от помещенията  на съдебните секретари бяха поставени конвертори и свързани с климатичната система на сградата. Въпреки това, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и съдебните служители. Все по-недостатъчен е броят на кабинетите и на съдебните зали и това обективно и ежедневно затруднява работата на съда. Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с „Инспектората” при ВСС, е с окончателно изчерпани възможности да осигури нормална и здравословна работна среда и да отговори на нуждите на най-големия административен съд в страната. Спешно се налага поставяне на проблема пред Министерството на правосъдието и ВСС за решаването му в обозримо бъдеще.

 

2. Техническо оборудване.

Към края на 2013 година, съдът разполага със 173 броя компютърни конфигурации, в това число сървъри и система за звукозапис, 30 броя принтери, 35 броя мултифункционални устройства, 20 броя скенери и 2 копирни машини. Техническата обезпеченост на съда е недостатъчна, с оглед увеличения щат, като се наложи да се искат от ВАС компютри с цел подсигуряване на новопостъпилите съдии и служители. Голяма част от техниката е амортизирана и морално остаряла до степен на неизползваемост, като ремонтите са нецелесъобразни. Особено тежко е състоянието на сървърите, което създава реална опасност да се загубят безвъзвратно информационните масиви на съда, а през изтеклата година бяха отпуснати средства колкото за един сторидж-сървър с капацитет наполовина от необходимото.

 

3. Финансова дейност

Приходи от бюджета за 2013 година на Административен съд София-град – 204 323 лева, от тях 189 838 лева държавни такси, 9 235 лева конфискувани депозити и 5 250 лева глоби.

Разходи за 2013 година са 4 842 035 лева, от тях изразходвани за заплати – 67,61 %, за други възнаграждения и плащания на персонала – 7,56 %, за осигурителни вноски – 18,01 %, за издръжка – 5,91 % и за придобиване на дълготрайни материални активи – 0,91 %.

           

             VIIІ. Заключение.

През отчетната година се запази тенденцията за увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита от дискриминация и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и големият дисбаланс между нашата натовареност и тази на другите административни съдилища, липсата на подходящи условия за труд. Административен съд София-град остава най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

Наличието на екипност, в състава на съдиите и съдебните служители, проявата на изключителна воля, отдаденост, професионализъм и полагане на свръхусилия, са основната причина, поради която все още успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване. За съжаление тези резултати неизбежно са за сметка на времето и вниманието, което дължим на нашите семейства и близки, за сметка на времето за отдих и най-вече за сметка на здравето ни.

 

 

София, 26 февруари 2014 г.                              Председател

                                                                                     Радостин Радков     

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ