Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

за дейността на Административен съд София-град  през 2014 година

 

През изминалата 2014 г. Административен съд София-град /АССГ/ остава най-натоварения сред административните съдилища в страната. Въпреки свръхнатовареността и неприемливите условия на труд съдиите положиха изключителни усилия за постановяването на своите актове  в разумен срок, а съдебните служители изпълняваха срочно и качествено служебните си задължения.

I. Кадрова обезпеченост.

1. Обща щатна численост на съда

В края на 2014 година заетите щатове са 223, от които 51 съдии и 172 съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2014 г. са 2 за длъжността „съдия”.

2. Съдии

Отчетният период започна с щат от 53 съдии. От тях заети от титуляри бяха 47 в началото на 2014 г., а в края на годината бяха 51, като четирима съдии са постъпили и няма напуснали. Утвърдените щатове за длъжността „съдия” към края на 2014 година бяха 53, от които заети са 51. По реда на чл.160, във връзка с чл. 193, ал.3  от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ бяха повишени в длъжност и назначени в АССГ четирима колеги от други съдилища.

3. Съдебни служители

Към 31.12.2014 г., заетите щатове за съдебни служители са 172 броя. Към тази дата, в съда работят 1 съдебен администратор, 1 административен секретар и 21 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 52 служители, от които 48 призовкари, 1 ръководител служба и 3 куриери. В служба „Съдебно деловодство” работят 42 деловодители, 2 завеждащ служба, 2 архивари и 2 съдебни деловодители - компютърна обработка на данни и 1 регистратура класифицирана информация. Служба „Съдебни секретари” се състои от 33 служители, от които 32 съдебни секретари и 1 ръководител на служба.

В служба „Съдебни помощници” щатната численост е 13 щатни бройки и всички са заети.

През пролетта на 2014 г. се проведе конкурс съгласно чл. 343, ал. 1 от ЗСВ за окончателно заемане на длъжности от съдебни служители в специализираната администрация.

С решение на ВСС по протокол №37/31.07.2014 г., щатната численост на АССГ е увеличена с 8 щатни бройки за съдебни служители, като със същото решение е намалена щатната численост на Софийски военен съд. Увеличеният щат беше за различни длъжности от специализираната и обща администрация. С оглед натоварването на призовкарите с връчване на призовки и съдебни книжа на Върховния административен съд и направено искане за даване на съгласие за трансформиране на длъжности, ВСС със свое решение по протокол №44/09.10.2014 г. даде съгласие длъжностите да бъдат трансформирани.

 През 2014г. са прекратени трудовите правоотношения с десет съдебни служители.

 

II. Движение на делата.

1. Постъпили дела.

Общият брой на постъпилите през 2014 г. за разглеждане в АССГ дела е 12615 /през 2007г. – 6 531 дела, през 2008г. – 7 868 дела, през 2009г. – 9 214 дела, през 2010г. – 9 945 дела, през 2011г. – 11717 дела, през 2012г. – 14 678 дела, през 2013 г.- 12575 дела/.

Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Първо отделение е 4822 /2007 г. – 2839; 2008 г. – 3 419; 2009 г. – 4 216; 2010 г. – 4591; 2011 г. – 4937; 2012 г. – 5 301, 2013 г.- 4659 дела/.

Общият брой на административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 3790 /2007г. – 2 199; 2008г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970; 2012 г. – 6 035, 2013 г.- 4329/.

Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 4003 /2007 г. – 1 493; 2008 г. – 2 043; 2009 г. – 2 204; 2010 г. – 2 132; 2011 г. – 2 810; 2012 г. – 3 342; 2013 г. – 3509/.

Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 50 /през 2013г. – 54/.

Делата срещу подзаконови нормативни актове са 14 /през 2013 г. – 24/.

Средномесечното постъпление на дела за 2014 г. е 1 051 /2007г. – 653; 2008 г. – 656; 2009 г. – 768; 2010 г. – 829; 2011 г. – 976; 2012 г. – 1 223; 2013 г- 1048/.

Средномесечната натовареност за 2014г. на 1 съдия, при щат от 53 съдии и на база общо дела за 12 месеца, е 28,04 дела. За сравнение през 2007г. – 18,14; 2008 г. – 19,87, 2009 г. – 21,3; 2010 г. – 23; 2011 г. – 29,59, 2012 г. – 32,77; 2013 г.- 30,8. Действителната натовареност на съдиите от АССГ за 2014 г., на база всички дела за разглеждане, е 48,54 дела месечно.

2. Свършени дела.

Броят на свършените дела за 2014 г. от съдиите в АССГ е 12576  /за сравнение през 2013 г. – 14370 дела/.

Общият брой на делата за разглеждане, в които са включени новообразуваните дела и висящи дела от предходната година, през 2014 г. в АССГ е 17835, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 70,5 %. Свършените дела спрямо общия брой за разглеждане, говори недвусмислено за огромния труд и себеотдаване на съдиите от АССГ при правораздавателната им дейност.

3. Висящи дела.

Висящите дела към 31.12.2014 г. е 5259 броя. /за сравнение към 31.12.2013 г. висящите дела са били 5220, а към 31.12.2012 г. е 7 015 дела/

 

III. Дейност на Административен съд София-град по отделения.

През изминалия отчетен период, до 26.06.2014 г., заместник- председател на съда и председател на първо отделение беше съдия Румяна Лилова, а след тази дата, съгласно решение на ВСС, длъжността се зае от съдия Росица Драганова.

През 2014 г. в АССГ, по реда на чл. 160, във в. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, бяха повишени в длъжност четирима съдии, а напуснали съда съдии няма. През 2014 г. във Върховния административен съд /ВАС/ бяха командировани 4 съдии от АССГ, а командирован в съда е един съдия от Административен съд Пловдив.

1. Първо отделение.

През 2014 г. Първо отделение на АССГ започна работа с 27 съдебни състава, водени от 27 съдии, като в края на годината работеха 26 съдебни състава, водени от 26 съдии.

От 14.04.2014 г., 17 състав пое съдия Добромир Андреев, повишен в длъжност „съдия в АССГ“ от длъжност съдия в Районен съд Варна, а 45 състав пое съдия Елица Райковска, повишена в длъжност „съдия в АССГ“ от длъжност съдия в СРС. Считано от 05.03.2014 г., 42 състав пое съдия Калин Куманов, командирован от Административен съд Пловдив.

За по-дълги периоди през 2014 г. отсъстваха съдия Юлия Раева - в отпуск по майчинство до месец Март 2014 г., като след завръщането си пое 4 състав, съдия Росица Бузова – в дългосрочен отпуск до 13.06.2014 г., като след завръщането си пое 21 състав.

През 2014 г. във ВАС бяха командировани съдиите: Весела Павлова – от 04.03.2014 г., Калина Арнаудова – от 14.03.2014 г, Румяна Лилова – от 26.05.2014 г. и Милена Славейкова – от 02.06.2014 г.

През 2014 г. след проведено атестиране, статут на несменяемост придоби съдия Боряна Бороджиева, получила комплексна оценка „много добра“.

През 2014 г. ранг „съдия във ВКС и ВАС” придоби съдия Светлана Димитрова, а съдиите Румяна Лилова, Калина Арнаудова, Елица Райковска, Юлия Тодорова, Светлана Димитрова и Доброслав Руков, получиха комплексна оценка „много добра“ от атестацията си.

Открита е процедура по периодично атестиране за съдия Камелия Серафимова, която към края на отчетния период не е завършена.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2014 г.) или наказани от ВСС съдии от Първо отделение през 2014 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2014 г. Първо отделение на АССГ продължи да работи с  разпределени 7 съдебни помощници.

По материи са постъпили 4 822 дела в отделението са както следва:

- 1 532 броя са делата от група Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове. В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които се гледат от съдиите от двете отделения;

- 637 броя са делата от група Закон за министерството на вътрешните работи, Закон за държавния служител, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

- 1 156 броя са делата от група “Други административни дела”, като в това число са делата от група „АПК”, Закона за движение по пътищата, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Закона за българските лични документи. При тази група дела увеличението е с 237 броя повече, в сравнение с 2013 г., което се обяснява с бежанската вълна към нашата страна, което създава допълнителна натовареност на съдебните състави.

- 364 броя са делата от група “Искови по АПК”;

- 351 броя са делата от група Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за семейните помощи за деца;

- 8 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове;

- 20 броя са делата по чл. 304 от АПК /2012 г. – 17/;

- 739 броя частни административни дела;

- 8 броя по ЗУТ, 1 брой по ЗСПЗЗ, 5 броя по ЗДС и 1 брой лицензи.

Приключените в Първо отделение дела са 4675, което е с 567 приключили дела по-малко от предходната година. От тях с решение са приключили 3524 дела, а с определение 1151 дела. Останалите несвършени в края на годината дела в отделението са 147 броя, които са с 1981 по–малко от 2013 г. Последното сравнение показва, че намаляването на броя на съдиите в отделението, наред с нарастване на общия брой дела в отделението в годишен аспект, не се отразява на работата на съдиите и бързината на съдопроизводството, въпреки че се допускат множество експертизи, а материалите по делата са обемни.

2. Второ отделение.

През 2014 г. Второ отделение на АССГ започна работа с 19 съдебни състава, водени от 19 съдии, като към 31.12.2014 г. работеха 21 съдебни състава, водени от 21 съдии, като един от съставите е спрян от разпределение, поради продължителен болничен на титуляра.

До 22.04.2014 г., 28 състав не функционира, поради преминаването на съдия Аспарухова в Първо отделение през 2013 г. От 22.04.2014 г., 28 състав пое съдия Антони Йорданов, а 26 състав пое съдия Николина Янчева, и двамата повишени в длъжност „съдия в АССГ“ от длъжност съдия в Районен съд Перник.

За по-дълги периоди през 2014 година е отсъствала съдия Мария Ситнилска – поради ползване на майчинство. Нейния състав бе поет от съдия Галин Несторов през 2013г. Съдия Веселина Женаварова е отсъствала от датата на встъпване в длъжност 17.06.2013г. до месец февруари 2014 г., поради ползване на майчинство, съдия Вяра Русева – от 07.10.2014 г. до края на годината, поради отпуск по болест, съдия Мирослава Керимова – от 01.04.2014 г. до 01.07.2014 г., през който период е командирована във ВАС, като след завръщането си пое нов 48 състав.

През 2014 г. от Второ отделение бяха атестирани съдиите Антоанета Аргирова и Мирослава Керимова и получиха оценка от атестацията си „много добра”. След направено предложение до ВСС, с последващо решение, същите съдии бяха повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Няма поощрени (поради липса на процедура за предложения през 2014 г.) или наказани от ВСС съдии от Второ отделение през 2014 г. Няма и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

През 2014 г. Второ отделение на АССГ продължи да работи с разпределени 5 съдебни помощници.

По материя са постъпили 3790 дела в отделението са както следва:

- 621 броя са делата по ЗУТ;

- 245 броя са делата по ЗКИР;

- 25 броя са делата по ЗСПЗЗ;

- 15 броя са делата по ЗОСОИ;

- 4 брой са делата по ЗВСОНИ;

- 44 броя са делата по ЗДС;

- 138 броя са делата по ЗОС;

- 9 броя са делата по ЗМСМА;

- 4 броя са делата по ЗОП и ЗПСК;

-180 броя са делата по Закона за защита от дискриминация /2013 г. – 119;

- 67 броя са делата по Закона за защита на потребителите /2013 г. – 63/;

- 68 броя са делата по ЗЗЛД;

- 16 броя са делата по ЗПУКИ;

- 22 броя са делата за лицензи;

- 197 броя са делата по ЗДОИ /2013 г. – 190/;

- 2 броя са делата по ИК;

- 233 броя са делата по ЗОДОВ /2013 г. – 208/;

- 102 броя са делата по ЗМГО;

- 134 броя са делата с ответник НЕЛК;

- 569 броя са частните административни дела;

- 747 броя са делата по АПК;

- 312 броя са делата по АПК 3;

- 30 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 6 броя са делата по жалби срещу актове на СОС.

Броят на приключените дела в отделението общо за 2014 г. са 4 145, като от тях 2600 са разгледани в 3 месечен срок, което прави над 64,6 % от приключените дела.

Със съдебно решение са приключени 2 422 дела, а по 1 723 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спорът е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. През 2014 г. броят на неприключилите съдебни производства във Второ отделение на АССГ е общо 1 520 дела или с 355 дела по-малко от предходната 2013 г.

IV. Тричленни състави.

Постъпилите дела на тричленни състави през 2014 г. са 4 003 броя, като за отчетния период свършените дела са 3 756 броя. В процентно отношение, свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1 307 дела от предходния период са 70,7 %.

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3 522 като потвърдените съдебни актове са 70 %.

 

V. Проблеми и добри практики в правораздавателната дейност.

Разнообразието в материите на делата, техният обем, редом с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Разпределените на съдиите новопостъпили дела са колкото е броят на работните дни през годината, без да се вземат предвид полагаемите им се дни платен годишен отпуск, както и дните в които те заседават с първоинстанционни и касационни дела, дните на дежурство и времето необходимо за обработване на доклада. Въпреки това съдиите проявяват изключителна воля и отдаденост, полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове.

Посочените обстоятелства и огромната натовареност на всички съдии и от двете отделения, не попречиха при нужда, работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, да бъде поемана срочно от колегите. Неоспорим факт, който сам по себе си красноречиво говори за изключителната отговорност и професионализъм на съдиите.

При анализ на дейността през отчетния период, отново се запазва тенденцията от предходни години, жалби да постъпват директно в съда, без да са окомплектовани с административните преписки. Тази неблагоприятна тенденция се преодолява чрез изискване на преписката от ответника с разпореждане на заместник - председател на съда, преди образуване на делото. Наред с това, неизпращането на преписката от административния орган в 3 дневния срок по чл. 152, ал. 2 от АПК, неприлагането към изпратената преписка на всички писмени доказателства, събрани в хода на административното производство от ответника, води до забавяне и последващо действие от страна на съда за изискване на липсващата част. Неприлагането на списъци на заинтересованите страни, също са основна причина водеща до забавянето на съдопроизводствените действия главно по дела образувани по повод на издадени актове по ЗУТ и ЗКИР.

През 2014 година все още е налице проблемът относно изменението и съдържанието на решението, с което са одобрени индексите, както и формите на статистическите таблици за годишните отчети за работата на съдилищата по направеното предложение от 2012 г. до Комисия по „Предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС. Целта на това предложение бе, оценка да получат й делата, по които съдебният акт е влязъл в сила възможно най-бързо, поради необжалването му. В края на отчетния период, статистическите таблици и индексите все още не бяха променени. 

 

VІ. Дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители.

Утвърдената практика през годините да се провеждат събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, както и констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела се запази и през 2014 година.

Във връзка с препоръка на Инспектората към ВСС, през месец октомври се проведе Общо събрание на съдиите от АССГ с цел уеднаквяване на практиката по приложение на чл. 42, т. 3 и чл. 57, т. 5 от ЗАНН.

Съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. През 2014 г. периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха такива, организирани от Върховния административен съд по програма ОПАК, Националния институт на правосъдието (НИП) и регионалните административни съдилища. Тези, които се провеждат в чужбина са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП, поради което бюджетът на АССГ не се засяга.

Семинарите проведени в чужбина бяха организирани от: Академия за европейско право в Трир, Европейски университетски институт, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Център Робърт Шуман, Европейска мрежа за съдебно обучение, Национална школа за магистрати, Европейска комисия, Фондация „Америка за България“ и др. В чуждестранните обучения, взеха участие: Милена Славейкова, Юлия Раева, Деница Митрова, Камелия Стоянова, Николай Ангелов, Росица Драганова, Доброслав Руков, Юлия Тодорова, Катя Аспарухова, Аглика Адамова, Красимира Милачкова, Любка Стоянова, Мартин Аврамов, Весела Андонова, Татяна Жилова, Вяра Русева

Съдебните служители посещаваха обучения от програмата на НИП, както и обучения, организирани от Върховния административен съд по програма ОПАК и Председателя на АССГ.

И през 2014 година се запази сътрудничеството между АССГ и УНСС и продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”. Програмата протече успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от двете отделения. През месец ноември председателят Радостин Радков и заместник-председателят Любка Стоянова, връчиха сертификати в зала Тържествена на УНСС на студентите преминали стажа през годината.

През 2014 година отново се проведе Ден на отворените врати, с цел запознаване на обществото с начина на работа на съда.

 

VIІ. Сграден фонд, техническа обезпеченост и финансова дейност на съда.

1. Сграден фонд.

През 2014 г. бяха извършени редица действия по отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост на Административен съд София-град. С цел осигуряване на допълнителни работни кабинети за съдии бяха преградени 4 от по-големите помещения на първи и втори етаж, като така се обособиха  8 нови кабинета.  Служба „Съдебни помощници“ и отдел „ Финансова дейност“ бяха преместени на партера и мецанина.  Усвои се пространство от входното фоайе, където бе изградено ново деловодство на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“. Бе усвоена и голяма част от вътрешното фоайе, като чрез алуминиеви прегради се изгради помещение, в което се преместиха 48 служители от служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“. С цел преместване на адвокатска стая се разшири съществуващо помещение на партера и бе изградена нова читалня за граждани и адвокати.

През месец юли в следствие на силна буря и градушка бяха нанесени сериозни щети по сградата – счупени стъклопакети по цялото стълбище, повреден покрив на деловодството, спукани стъклопакети и повредена битумна  изолация по стъкления купол.

След извършване на ремонтни дейности всички щети бяха отстранени

Въпреки това, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и особено на съдебните служители. Все по-недостатъчен е броят на работните помещения, кабинетите и на съдебните зали. Това обективно и ежедневно затруднява работата на съда. Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с „Инспектората” при ВСС, е с окончателно изчерпани възможности да осигури нормална и здравословна работна среда и да отговори на нуждите на най-големия административен съд в страната. Спешно се налага поставяне на проблема пред Министерството на правосъдието и ВСС за решаването му в обозримо бъдеще.

 

2. Техническо оборудване.

В края на 2014 година, съдът разполага със 173 броя компютърни конфигурации, в това число сървъри и система за звукозапис, 24 броя принтери, 29 броя мултифункционални устройства, 20 броя скенери и 2 копирни машини, от които едната е неизползваема, поради липса на средства за ремонт. Техническата обезпеченост на съда е недостатъчна, предвид увеличения щат. Предоставените от ВАС компютри с цел подсигуряване на работните места, вече са неизползваеми, тъй като са морално остарели и не е възможно да им бъдат инсталирани актуални операционни системи. Голяма част от техниката е амортизирана и морално остаряла до степен на неизползваемост, като ремонтите са нецелесъобразни. Остава тежкото състояние на сървърите, един от тях е за бракуване, а другите два са от 2008 г. и един от 2007 г. Това създава реална опасност да се загубят безвъзвратно информационните масиви на съда. Последните закупени компютърни конфигурации са от 2013 г., а повечето от наличните са закупувани или получени от ВСС и МП в периода 2007-2009 г. 

3. Финансова дейност

Приходи от бюджета за 2014 година на Административен съд София-град – 195 515 лева, от тях 172 565 лева държавни такси, 17 350 лева конфискувани депозити и 5 600 лева глоби.

Разходи за 2014 година са 5 380 118 лева, от тях изразходвани за заплати – 67,44 %, за други възнаграждения и плащания на персонала – 7,67 %, за осигурителни вноски – 18,30 %, за издръжка – 6,42 %, платени данъци и такси – 0,17 %

           

             VIIІ. Заключение.

През отчетната година се запази тенденцията, свързана с увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, Закона за убежището и бежанците, Закона за движение по пътищата и Закона за защита от дискриминация, както и големият дисбаланс между нашата натовареност и тази на другите административни съдилища, наред с липсата на подходящи условия за труд. Административен съд София-град продължава да бъде най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

На последно място, но не последно по важност, наличието на екипност, в състава на съдиите и съдебните служители, проявата на изключителна воля, отдаденост, професионализъм и полагане на свръхусилия, са основната причина, поради която все още успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване. Тези резултати обаче, за съжаление неизбежно са за сметка на времето и вниманието, което дължим на нашите семейства и близки, за сметка на времето за отдих и най-вече за сметка на здравето ни.

 

 

София, 18 февруари 2015 г.                              Председател

                                                                                     Радостин Радков     

Добавете съдържание...

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ