Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

   за дейността на Административен съд София-град 

 

 през 2015 година

 

И през 2015 г. Административен съд София-град /АССГ/ бе най-натовареният сред административните съдилища в страната, разглеждащ като първоинстанционен съд и най-разнообразните административно-правни спорове. Продължи утвърждаването му като орган на съдебната власт, в който системно се надграждат добрите практики, осигурява се бързо и качествено правораздаване, съобразено с европейските и национални правни норми. Въпреки многобройните проблеми за съдебната система, свързани с отделни скандали в органи на съдебната власт и различните политически и професионални нагласи към посоката на стратегията за съдебна реформа, АССГ продължи устойчиво и екипно да изпълнява основните си функции, свързани с административното правораздаване и не допусна намеса на външни влияния в дейността си.

    I. Кадрова обезпеченост

    1. Обща щатна численост на съда

 
В края на 2015 година заетите щатове са 225, от които 53-ма съдии и 172-ма съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2015 г. са 8 за длъжността „съдия”.

  2. Съдии

 

Отчетният период започна с щат от 53-ма съдии. От тях заети от титуляри в началото на 2015 г. бяха 51, а в края на годината 53, като петима съдии са постъпили, а трима са напуснали. С решение на ВСС, взето по Протокол № 23/07.05.2015 г., са разкрити четири щатни бройки, три от които по реда на чл.194 от ЗСВ. С решения на ВСС, взети по Протокол №26/20.05.2015 г. и Протокол № 34/17.06.2015 г., са разкрити още 4 щатни бройки за длъжности „съдия“. Така утвърдените щатове за длъжността „съдия” към края на 2015 година бяха 61, от които заети са 53. По реда на чл.160, във връзка с чл. 186а, ал.4  от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ са назначени двама съдии, а по реда на чл. 194 от ЗСВ бяха преназначени в АССГ трима.

 


3. Съдебни служители

 

  Към 31.12.2015 г. заетите щатове за съдебни служители са 172 броя. Към тази дата в съда работят един съдебен администратор, един административен секретар и 21 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 52-ма служители, от които 48 призовкари, един ръководител служба и трима куриери. В служба „Съдебно деловодство” работят 42-ма деловодители, двама завеждащ служба, двама архивари и двама съдебни деловодители - компютърна обработка на данни и един регистратура класифицирана информация. Служба „Съдебни секретари” се състои от 33-ма служители, от които 32-ма съдебни секретари и един ръководител на служба.

 

В служба „Съдебни помощници” щатната численост е 13 щатни бройки и всички са заети.


През 2015 г. щатната численост на АССГ не е увеличавана с щатни бройки за съдебни служители, което от своя страна води неминуемо до недостиг на служители, необходими за нормалната работа на новоназначените съдии.


 През 2015 г. са прекратени трудовите правоотношения с десет съдебни служители.

II. Движение на делата

 
1. Постъпили дела

 
Общият брой на постъпилите през 2015 г. за разглеждане в АССГ дела е 12812 / през 2011г. – 11717 дела, през 2012г. – 14 678 дела, през 2013г.- 12575 дела, през 2014 г. – 12615 дела/.

  Общият брой на постъпилите първоинстанционни дела за разглеждане в Първо отделение е 3773 /през  2011 г. – 4937; 2012 г. – 5 301, 2013 г.- 4659, 2014 г. - 4822 дела/.

  Общият брой на първоинстанционните административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 3978 /2007г. – 2 199; 2008г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970; 2012 г. – 6 035, 2013 г.- 4329, 2014 г. - 3790/.

  Считано от 01.06.2015 г., след взето решение от проведено на 16.04.2015 г. Общо събрание на съдиите от АССГ, е сформирано Трето отделение с водещи материи по ДОПК, които до този период са разглеждани само от Първо отделение, както и дела по Закона за енергетиката. Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Трето отделение е 1646.

  Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 3415 /през 2011 г. – 2 810; 2012 г. – 3 342; 2013 г. – 3509; 2014 г. - 4003/.

  Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 63 /през 2014г. – 50/.

  Делата срещу подзаконови нормативни актове са 19 /през 2014 г. – 14/.

  Средномесечното постъпление на дела за 2015 г. е 1068 /през  2011г. – 976; 2012 г. – 1 223; 2013 г- 1048; 2014 г. - 1051/.

    Средномесечната натовареност за 2015 г. на един съдия, при щат от 53 съдии и на база общо дела за 12 месеца, е 24,69 дела. За сравнение през 2011 г. – 29.59, 2012 г. – 32.77, 2013 г.- 30.8, 2014 г. – 28.04. Действителната натовареност на съдиите от АССГ за 2015 г., на база всички дела за разглеждане, е 43,46 дела месечно  /за сравнение през 2014г. е 48,54 дела месечно, а през 2013г. е била 58,03 дела месечно /. Видно е, че последователната политика за подобряване кадровата обезпеченост на АССГ, заложена в стратегията за управлението му през 2012г., вече дава видими резултати, изразяващи се в трайно и значимо намаляване на действителната натовареност на съдиите.

 
2. Свършени дела

 
Броят на свършените дела за 2015 г. от съдиите в АССГ е 13144  /за сравнение през 2014 г. – 12576 дела/.

  Общият брой на делата за разглеждане, в които са включени новообразуваните дела и висящи дела от предходната година, през 2015 г. в АССГ е 18071, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 73 % /2014 г. – 70,5%/. Броят на свършените дела спрямо общия брой за разглеждане недвусмислено отразява отговорното и професионално отношение на съдиите от АССГ към правораздавателния процес и огромния труд, който полагат в правораздавателната си дейност.


3. Висящи дела

 
Висящите дела към 31.12.2015 г. са 4927 броя. /за сравнение към 31.12.2014 г. висящите дела са били 5259, а към 31.12.2013 г. са били 5220 и към 31.12.2012 г. - 7 015 дела/

  III. Дейност на Административен съд София-град по отделения

През изминалия отчетен период, в АССГ след успешно издържан конкурс за първоначално назначаване встъпиха двама съдии, по реда на чл. 194 от ЗСВ бяха преназначени трима съдии от АС Варна, а трима съдии, които успешно издържаха конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ преминаха на работа във ВАС. През 2015г. във Върховния административен съд /ВАС/ бяха командировани 6 съдии от АССГ, а командировани в АССГ са един съдия от АС Плевен и един от АС - Пловдив.

1. Първо и трето отделение

През 2015 г. Първо отделение на АССГ започна работа с 27 съдебни състава, водени от 27 съдии, като в края на годината работеха 19 съдебни състава, водени от 19 съдии.

  През изминалия отчетен период, съдия К. К. продължи да работи като командирован от АС Пловдив. От 30.03.2015г. командирована от АС Варна бе и съдия Е. И., която заедно със съдиите М. Й. и М. Н., и двете от АС Варна, бяха преназначени с решение на ВСС, взето с протокол № 23/07.05.2015 г.

  С решение на ВСС, след успешно издържан конкурс за първоначално назначаване, А. Ю. бе назначена на длъжност „съдия“ в АССГ, като встъпи в длъжност на 16.12.2015 г.

  За по-дълги периоди през 2015 г. отсъстваше съдия К. А. - в отпуск по майчинство от месец юли 2015 г.

  През 2015 г. във ВАС бяха командировани съдиите: В. П. – от 04.03.2014 г. до 28.07.2015 г. и от 14.09.2015 до 10.12.2015 г., К. А. – от 14.03.2014 г., Р. Л. – от 14.03.2014 г. и М. С. – от 02.06.2014 г. Съдия К. А. напусна АССГ след успешно издържан конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВАС.

  При създаването си Трето отделение на съда започна работа с 8 съдебни състава, като в края на 2015 г. работеха 10 състава, водени от 10 съдии.

  През 2015 г. след проведено периодично атестиране съдиите от  Трето отделение К. Ж. и Д. А., с решение на ВСС, получиха комплексна оценка „много добра“.

  През 2015 г. ранг „съдия във ВКС и ВАС” придобиха съдиите Ю. Т., Е. И. и К. Ж.

  На тези съдии от Първо и Трето отделение, които системно не спазват сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите. Най-обезпокоително е забавянето в сроковете за изписване на съдебните актове и броят на делата, по които е допуснато, при съдиите от Първо отделение Б. Б., Н. А. и Р. Б. За съжаление тези трима колеги не успяват да се организират и да изпълнят поетите в проведените с тях разговори ангажименти за поетапно изписване на забавените съдебни актове и влизане в нормален работен ритъм.

  През 2015 г. съдиите от Първо и Трето отделение на АССГ продължиха да работят с  разпределени 7 съдебни помощници.

  В Първо отделение са постъпили 3 773 броя дела, а в Трето отделение /от 01.06.2015 г./ са постъпили 1 646 дела. По материи в отделенията делата са както следва:

  - 1 559 броя са делата от група Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове /2014 г. - 1 532/. В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които се гледат от съдиите от двете отделения;

  - 596 броя са делата от група Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

  - 1 015 броя са делата от група “Други административни дела”, като в това число са делата от група „АПК”, Закона за движение по пътищата, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Закона за българските лични документи;

  - 415  броя са делата от група “Искови по АПК” /2014 г. – 364/ Очаква се тенденцията за увеличение на тази група дела да продължи, предвид ТП № 2 от 19.05.2015 г. по ТД № 2/2014 г. на ВКС и ВАС;

  - 430 броя са делата от група Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за семейните помощи за деца /2015 г. – 351/;

  - 8 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове;

  - 34 броя са делата по чл. 304 от АПК /2015 г. – 20/;

  - 1028 броя са частните административни дела /2015 г. – 739/;

  - 310 броя са делата по Закона за енергетиката, които са постъпили в Трето отделение;

  - 7 броя по ЗУТ, 4 броя по ЗСПЗЗ, 4 броя по ЗДС и 2 броя ДФЗ.

  Приключените в Първо отделение дела са 3821, а в Трето отделение – 1465, или общо 5286 /2014 г. – 4675/, което е с 611 приключили дела повече от предходната година. От тях с решение са приключили 3989 дела /2014 г. – 3524/, а с определение 1297 дела /2014 г. - 1151/. Останалите несвършени в края на годината дела в двете отделения са 2311. Броят на приключените дела в Първо отделение общо за 2015 г. е 3821, като от тях 2470 са разгледани в 3-месечен срок, което прави над 64,6 % от приключените дела. Броят на приключените дела в Трето отделение общо за 2015 г. е 1465, като от тях 962 са разгледани в 3-месечен срок, което прави над 65,7 % от приключените дела. Последното сравнение показва, че увеличаването на броя на съдиите в новосъздаденото Трето отделение, наред с нарастващия общ брой дела, има ефект за увеличаване на обема свършена работа, както и допринася за бързината на съдопроизводството, въпреки че материалите по делата са обемни и по голяма част от тях се допускат множество експертизи.

2. Второ отделение

  През 2015 г. Второ отделение на АССГ работи с 20 съдебни състава.

През изминалата година във Второ отделение, след успешно издържан конкурс за първоначално назначаване, на 16.03.2015 г. встъпи в длъжност „съдия“ Ц. П. и от същата дата пое 27-ми състав, на мястото на титуляра А. А., командирована във ВАС. От 11.05.2015 г., 48-ми състав пое съдия К. П., командирована в АССГ от АС Плевен, която зае мястото на титуляра на състава М. К., командирована във ВАС. Със заповед от 16.07.2015 г. бе разкрит 50-ти състав, но поради ползването на продължителен платен годишен отпуск на определения за съдия-докладчик е спрян от разпределение, считано от 03.08.2015 г.

За по-дълги периоди през 2015 година са отсъствали съдия М. С. и съдия В. Р. – поради ползване на майчинство, съдия М. А. и съдия А. А., поради ползване на платен годишен отпуск повече от 2 месеца. Съдия М. К. и съдия А. А., след успешно издържан конкурс, с решение на ВСС бяха повишени в длъжност „съдия“ във ВАС.

През 2015 г. от Второ отделение бяха атестирани съдиите Г. Н. и В. А. и получиха оценка от атестацията си „много добра”. След направено предложение до ВСС, с последващо решение, същите съдии бяха повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

   На тези съдии от Второ отделение, които системно не спазват сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите. Най-обезпокоително беше забавянето в сроковете за изписване на съдебните актове и броят на делата, по които е допуснато, при съдиите М. Н. и М. А. След проведени с тях разговори и двамата колеги успяха да се мобилизират и изписаха значителен брой от съдебните актове, по които бяха допуснали забавяне. 

През 2015 г. Второ отделение на АССГ продължи да работи с разпределени 5 съдебни помощници.

  По материя са постъпили 3978 дела /2014 г. - 3790 дела/ в отделението, както следва:

  - 552 броя са делата по ЗУТ;

  - 196 броя са делата по ЗКИР;

  - 18 броя са делата по ЗСПЗЗ;

  - 15 броя са делата по ЗОСОИ;

  - 1 брой дело по ЗВСОНИ;

  - 24 броя са делата по ЗДС;

  - 177 броя са делата по ЗОС;

  - 4 броя са делата по ЗМСМА;

  - 8 броя са делата по ЗОП, ЗПСК и ЗК;

  - 5 броя са делата по Закона за техническите изисквания към продуктите;

  - 228 броя са делата по Закона за защита от дискриминация /2014 г. – 180;

  - 110 броя са делата по Закона за защита на потребителите /2014 г. – 67/;

  - 97 броя са делата по ЗЗЛД /2014 – 68/;

  - 12 броя са делата по ЗПУКИ;

  - 18 броя са делата за лицензи;

  - 169 броя са делата по ЗДОИ;

  - 15 броя са делата по ИК;

  - 190 броя са делата по ЗОДОВ;

  - 126 броя са делата по ЗМГО;

  - 83 броя са делата с ответник НЕЛК;

  - 579 броя са частните административни дела;

  - 907 броя са делата по АПК /2014 г. – 747/;

  - 25 броя са делата срещу неизвършени административни услуги;

  - 62 броя са делата по ЗПЗП;

  - 30 броя са делата срещу Комисията по прозрачност към МС;

  - 14 броя са делата по Закона за развитие на академичния състав;

  - 14 броя са делата по Закона за опазване на околната среда;

  - 58 броя са делата срещу административни актове на Здравната каса;

  - 26 броя са делата по Закона за здравето;

  - 29 броя са делата по чл. 304 от АПК;

  - 11 броя са делата по жалби срещу актове на СОС.

  Броят на приключените дела в отделението общо за 2015 г. е 4038, като от тях 2648 са разгледани в 3-месечен срок, което прави 65,6 % от приключените дела.

  Със съдебно решение са приключени 2 253 дела, а по 1 785 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спорът е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. През 2015 г. броят на неприключилите съдебни производства във Второ отделение на АССГ е общо 1 468 дела или с 52 дела по-малко от предходната 2014 г.

    IV. Тричленни състави

Постъпилите дела на тричленни състави през 2015 г. са 3 415 броя, като за отчетния период свършените дела са 3 820 броя. В процентно отношение свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1 307 дела от предходния период са 77 %.

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3 728 като потвърдените съдебни актове са 70 %.

 V. Проблеми и добри практики в правораздавателната дейност

  Отново се запазва тенденцията от предходни години жалби да се подават директно в съда в разрез с чл.152, ал.1 от АПК, без да са окомплектовани с административните преписки. Тези лоши практики на оспорващите продължават да се преодоляват чрез изискване на преписката от ответника, с разпореждане на заместник - председател на съда, преди образуване на делото. Наред с това, продължават да са налице редица фактори, като неизпращането на преписката от административния орган в 3-дневния срок по чл. 152, ал. 2 от АПК, неприлагането към изпратената преписка на всички писмени доказателства, събрани в хода на административното производство от ответника, които водят неминуемо до забавяне и последващо действие от страна на съда за изискване на липсващата част. Основна причина, водеща до забавяне на съдопроизводствените действия главно по дела, образувани по повод на издадени актове по ЗУТ и ЗКИР, продължава да бъде неприлагането на списъци на заинтересованите страни в процеса. Не може да не бъде споменато, че затруднения се създават и при работата с вещи лица, поради неудачната и непълна нормативна уредба, уреждаща отношенията, въпреки приетата през 2015 г. Наредба. Възниква въпросът дали АССГ трябва в обозримо бъдеще да състави и одобри свой списък на вещи лица, с оглед спецификата на разглежданите дела и на необходимите за тяхното решаване експертни знания.

  През 2015 година продължава да е налице проблемът относно изменението и съдържанието на решението, с което са одобрени индексите, както и формите на статистическите таблици за годишните отчети за работата на съдилищата по направеното предложение от 2012 г. до Комисия по „Предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС. Целта на това предложение бе оценка да получат и делата, по които съдебният акт е влязъл в сила възможно най-бързо, поради необжалването му. В края на отчетния период, статистическите таблици и индексите все още не бяха променени. 

  Видно от посочените числа, разпределените на съдиите новопостъпили дела са повече от броя на работните дни през годината, без да се вземат предвид полагаемите им се дни платен годишен отпуск, както и дните, в които те заседават с първоинстанционни и касационни дела, дните на дежурство и времето, необходимо за обработване на доклада. Разнообразието в материите на делата, техният обем, наред с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки това съдиите проявяват изключителна отговорност и полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове. АССГ продължава да е от малкото български съдилища, които на практика хармонизират българското правораздаване, прилагайки пряко европейски правни норми и чрез отправяне на мотивирани и допустими преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург. Изразен пример в това отношение е работата на съдия Н. А.

  Огромната натовареност на всички съдии и от трите отделения, наред с посочените обстоятелства, не попречиха при нужда работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, да бъде поемана срочно от колегите. Неоспорим факт, който сам по себе си красноречиво говори за професионализма и високия екипен дух на съдиите, работещи в АССГ.

  VІ. Съдийско самоуправление, европейски обмен на опит и дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители

  И през 2015 г. се запази утвърдената практика да се провеждат редовни събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела, както и такива, свързани с организацията на работа в отделенията.

Регулярно се провеждаха и Общи събрания на съдиите от АССГ, на които се поставяха за разглеждане не само въпросите от компетентност на събранието, но и такива от компетентност на административния ръководител, с цел обсъждането им и съобразяване с колективната воля при взимането на важните организационни и управленски решения. На две поредни Общи събрания бе обсъдена Единната методика по приложението на принципа на случайно разпределение на делата в съдилищата, приета с решение на ВСС и се изготвиха правила на съда, съобразно нейните изисквания, които са утвърдени, прилагат се и са достъпни за обществото чрез сайта на съда. Във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на РБ и Законопроект за ИД на ЗСВ, се проведе Общо събрание на съдиите от АССГ, на което бяха обсъдени проектите и бяха изпратени във ВАС нашите възражения и допълнения за обобщаване с тези на другите административни съдилища..

  През 2015 г. съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. Периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха организирани от Националния институт на правосъдието (НИП) и регионалните административни съдилища. Проведените в чужбина не засягат бюджета на АССГ, тъй като са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП.

  Семинарите, проведени в чужбина, бяха организирани от: Европейската комисия, Европейския университетски институт, Европейската мрежа за съдебно обучение, Академията за европейско право в Трир, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Центъра Робърт Шуман, Националната школа за магистрати, Института по правосъдие на Румъния и др. В чуждестранните обучения, взеха участие съдиите: Р. Д., Ю. Р., П. С., П. Я., К. С., Е. Р., Д. Р., Ю. Т., М. Й., К. М., Л. С., М. А., В. А., Т. Ж. , Р. Р.

  АССГ на три пъти през 2015г., по инициативи на Европейската мрежа за съдебно обучение и НИП, посрещна групи от магистрати от различни страни-членки на ЕС, които проведоха множество беседи с ръководството на съда и съдии, присъстваха на съдебни заседания, запознаха се с организацията, администрацията и специфичната правораздавателна дейност на административните съдилища в България и в частност с тази на АССГ. Отзивите на европейските колеги и останалите в тях впечатления за работата ни, ясно са изразени в благодарствените писма, които НИП ни изпраща след всяко посещение и в желанието им за нови такива срещи.

  Съдебните служители на АССГ също редовно посещаваха обучения от програмата на НИП, както и обучения, организирани от Председателя на АССГ.

  И през 2015 година продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”, като се запази сътрудничеството между АССГ и УНСС. Програмата протече успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от двете отделения. През месец ноември председателят Р. Р. и заместник-председателят Л. С., връчиха сертификати в зала Тържествена на УНСС на студентите, преминали стажа през годината.

  През 2015 година отново се проведе ежегодния Ден на отворените врати, с цел запознаване на обществото с начина на работа на съда. На проявилите интерес граждани, студенти и ученици, бяха показани регистратурата, фронтофиса, деловодството и съдебните зали на съда. Предварително определени съдии им разясниха структурата на административното правораздаване и характера на обществените отношения, които е натоварено да защитава чрез правораздавателната си дейност.

  В АССГ, продължава да се издава в електронен вариант медиен бюлетин, изготвян от пресаташето на съда г-жа А. Г., в който тя успява да събере журналистически публикации и информации, имащи отношение към работата на съдебната система. Интереса към този бюлетин в магистратската общност е много голям и той се разпространява и препраща на колеги от други съдебни органи, пожелали да имат достъп до него.

     VIІ. Сграден фонд, техническа обезпеченост и финансова дейност на съда

  1. Сграден фонд

  През отчетната 2015 г. бяха извършени редица действия по отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост на Административен съд София-град.

  Усвоеното през 2014 г. пространство от входното фоайе, където бе изградено ново деловодство на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, бе предоставено за ползване от Инспектората към Висшия съдебен съвет. За сметка на това помещение бе усвоена последната възможна свободна част от вътрешното фоайе, като чрез алуминиеви прегради се изгради помещение, в което се премести деловодството на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“.

  По наша преценка и мотивирано искане Министерството на правосъдието извърши частичен основен ремонт на сградата, в която се помещава съда. Изцяло бяха подменени 700 кв.м. хидроизолация на покривното пространство, от които 400 кв.м. на високото тяло от сградата и 300 кв.м. около стъкления купол. С цел подобряване на работната среда и избягване на високите температури през летния период от годината в пространството под стъкления купол, където са настанени 90 % от съдебните служители, бяха подменени стъклопакетите на купола с нови такива, с вграден СТОПСОЛ ефект. Поради изчерпване капацитета на съществуващия Архив в Административен съд София-град, бяха оформени две нови помещения в неизползваемата конферентна зала в сутерена. В едното помещение са разположени приложенията по текущите дела, а в другото предстои да бъде поставено оборудване с подвижна архивна система за архивирани дела.

  Въпреки това, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и особено на съдебните служители. Крайно недостатъчен и окончателно изчерпан е броят на работните помещения, кабинетите и на съдебните зали. Провеждането на съдебни заседания в съществуващите шест съдебни зали и сега е изключително затруднено, поради окончателно запълнен график за заседанията, а ще се превърне и в невъзможно при встъпването в длъжност на още осем съдии, които вече преминаха през конкурс, организиран от ВСС. Работните места в кабинетите и работните помещения, предоставени на съда, са окончателно изчерпани, а и сега обособените такива отдавна не отговорят на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Тези обективни битови проблеми, решаването на които не е от наша компетентност ,ежедневно затрудняват работата на съда и са на път дори да я блокират. Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с Инспектората към ВСС, е без никакви възможности да ни осигури нормална и здравословна работна среда. 

    2. Техническо оборудване

 В края на 2015 година съдът разполага със 177 броя компютърни конфигурации, 5 броя сървъри,  3 броя лаптопи, 80 броя принтери и мултифукционални устройства, 38 броя скенери и 2 копирни машини. Техническата обезпеченост на съда е недостатъчна, предвид увеличения щат и обстоятелството, че по-голямата част от компютрите са морално остарели и не е възможно да им бъдат инсталирани актуални операционни системи, а извършването на ремонти е крайно нецелесъобразно. Остава тежко и състоянието на сървърите, първият от които е от 2007 година, а един е за бракуване. Това създава реална опасност да се загубят безвъзвратно информационните масиви на съда. Последните 12 броя  компютърни конфигурации и 22 броя принтери са закупени през 2015 година, а от  СГС ни бяха предоставиха 18 броя скенери.

АССГ разполага с един служебен автомобил Ситроен С4, който още при закупуването му през 2007г. е бил очевидно непригоден да изпълнява функциите на единствен служебен автомобил на съд с работещи в него към онзи момент общо над 170 лица, както поради непредставителния си външен вид и малки размери, така и поради недобрите технически характеристики - висок разход на гориво спрямо произвеждана мощност, техническа ненадежност и скъпо обслужване. По груби сметки, само от непрекъснатите му ремонти, този автомобил е изплатен поне още веднъж от бюджета на съдебната власт. Отделно от това е неудобството съда да остава без единствения си автомобил по време на дългите му престои в сервиз. Когато за използването на една движима вещ редовно се изразходват средства, по-големи от нейната остатъчна и пазарна стойност, то очевидно е настъпил моментът за нейното бракуване. В този смисъл през 2016г. ще направя постъпки пред ВСС за бракуване на горепосочения автомобил и осигуряване на такъв, който да отговаря на нуждите и ранга на съда и чиято поддръжка да не натоварва излишно бюджета на съдебната власт.

3. Финансова дейност

  Приходите от бюджета за 2015 година на Административен съд София-град са 215 363 лева, от тях 204 793 лева държавни такси, 5 010 лева глоби и 5 560 лева получено обезщетение във връзка със застрахователно събитие.

  Разходите за 2015 година са 5 783 882 лева, от тях изразходвани за заплати – 66,74 %, за други възнаграждения и плащания на персонала – 8,6 %, за осигурителни вноски – 18,82 %, за издръжка – 5,5 %, капиталови разходи – 0,3 %.

              VIIІ. Заключение

През отчетната година се запази тенденцията, свързана с увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове, свързани с прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за убежището и бежанците, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на личните данни и частните административни дела, Закона за енергетиката. Налице е голям дисбаланс между нашата натовареност и тази на другите административни съдилища. Административен съд София-град продължава да бъде най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

Като най-сериозно препятствие пред нормалното функциониране на АССГ все по-осезаемо се очертава липсата на подходящи и дори елементарни условия за труд и за обезпечаване на правораздавателния процес. За съжаление отговорните и компетентни да решават тези проблеми държавни субекти сякаш са заети с всякакви други въпроси на съдебната система, но не и с този, чието решаване би позволило на най-големия, натоварен и смея да твърдя, представителен административен съд, да работи в условия, в които е доказал с труда и духа си, че заслужава да работи. Всички се занимават само с негативните примери в съдебната система и най-вече с тези, произвеждани от големите софийски съдилища. Никой не вижда или не иска да види, че в София има още един свръхнатоварен съд, разглеждащ дела с големи обществени, финансови и имотни интереси, в който правораздаването е бързо и качествено по всички европейски стандарти, който не фигурира с негативни оценки в европейски доклади, който прилага успешно и редовно европейските правни норми, поставя смислени и допустими преюдициални запитвания към съда на ЕС в Люксембург, а точно този представителен съд е поставен в абсолютно неприемливи условия за труд.

Произвеждането на скандали ли е единственият начин проблемите на една съдебна институция да бъдат забелязани и решени? Кога ще започнат да се ценят и тези органи на съдебната власт, които са дългогодишният добър и надграждан пример? Едва ли ще получа отговори на тези неудобни въпроси. За пореден път призовавам Министерството на правосъдието и ВСС да организират незабавно дебат за решаването на този нетърпящ отлагане проблем, а защо не и журналистите, отразяващи случващото се в съдебната власт.

Наличието на екипност в състава на съдиите и съдебните служители, проявата на изключителна отдаденост, професионализъм и полагане на свръхусилия са основните причини, поради които все още успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване.

София, 12 февруари 2016 г.               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                       Радостин Радков

 

 

 

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ