Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

Д   О   К   Л   А   Д

  

за дейността на Административен съд София-град през 2016 година

 

През изминалата 2016 г. Административен съд София-град /АССГ/ отново бе най-натовареният сред административните съдилища в страната, разглеждащ като първоинстанционен съд и най-разнообразните административно-правни спорове. Продължи утвърждаването му като орган на съдебната власт, в който системно се надграждат добрите практики, осигурява се бързо и качествено правораздаване. професионално и прозрачно правосъдие, основано на върховенството на закона и на справедлив процес, гарантиращ равнопоставеността и правата на страните, съобразено с европейските и национални правни норми. АССГ продължи устойчиво и екипно да изпълнява основните си функции, свързани с административното правораздаване и не допусна намеса на външни влияния в дейността си

  

I.         Кадрова обезпеченост

  

1. Обща щатна численост на съда

В края на 2016 година заетите щатове са 260 от утвърден щат от 262 щата, от които 68 съдии и 192-ма съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2016 г. са 2 за длъжността „съдебен секретар”.

 

2. Съдии

Отчетният период започна с щат от 61 съдии, а в края на годината щатът беше 68 съдии. От тях заети от титуляри в началото на 2016 г. бяха 53, а в края на годината 68, като 15 съдии са постъпили. По реда на чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ са повишени и преместени осем съдии, по реда на чл. 194 от ЗСВ бяха преназначени в АССГ шест съдии, а по реда на чл. 50 от ЗСВ е възстановен един съдия.

 

В АССГ са създадени и функционират три отделения.

В Първо отделение по щат работят 25 (реално 22-ма) съдии. Отделението е с водеща материя по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за държавния служител, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за общата военна служба, Закона за Държавната агенция по национална сигурност, Закона за защита на класифицираната информация, искове по АПК, дела за бавност, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България, частни административни дела и др.

Във Второ отделение по щат работят 25 (реално 23-ма) съдии. Отделението е с водеща материя по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове, по Изборния кодекс, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти, Закона за възстановяване собствеността  върху одържавени недвижими имоти, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за администрацията, ЗЗКЗК, Закона за обществените поръчки, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация, Закона за марките и географските означения, Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за здравето, Закона за държавния служител, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за общата военна служба, Закона за Държавната агенция по национална сигурност, частни административни дела, дела по чл. 304 АПК и др.

В Трето отделение по щат и реално работят 18 съдии. Отделението е с водеща материя по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за енергетиката и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове, по Кодекса за социално осигуряване, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за българските лични документи, Закона за движение по пътищата, Закона за съдебната власт, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, жалби срещу Държавен фонд земеделие, искове по АПК,  дела за бавност, частни административни дела и др.

На всеки два еднолични съдебни състава са определени за работа в екип по един деловодител и един съдебен секретар. В екип с деловодител и съдебен секретар работят касационните и тройните съдебни състави. Съдебните помощници са разпределени да работят с по трима, а някои и с четирима съдии.

3. Съдебни служители

Към 31.12.2016 г. заетите щатове за съдебни служители са 192 броя от утвърден щат 194. Към тази дата в съда работят един съдебен администратор, един административен секретар и 24 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 51 служители, от които 48 призовкари и трима куриери. В служба „Съдебно деловодство” работят 50 деловодители, двама завеждащ служба, двама архивари и двама съдебни деловодители - компютърна обработка на данни и един регистратура класифицирана информация. Служба „Съдебни секретари” се състои от 40 служители, от които 38 заети към края на 2016 г.

В служба „Съдебни помощници” щатната численост е 20 щатни бройки и всички са заети.

През 2016 г. щатната численост на АССГ бе увеличена със съответните щатни бройки за съдебни служители, което от своя страна допринесе за нормалната работа на новоназначените съдии.През 2016 г. са прекратени трудовите правоотношения с петнадесет съдебни служители.

Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника за администрацията в съдилищата. Към края на 2016г. в съда са заети следните длъжности: един съдебен администратор, един административен секретар и 29 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 51-ма служители, от които 48 призовкари и трима куриери. В служба „Съдебно деловодство” работят 52-ма деловодители, двама архивари. Служба „Съдебни секретари” се състои от 36 служители. В служба „Съдебни помощници”  работят 20 служители с юридическо образование.

Съдебната администрация  се ръководи от ръководители на съответните служби и звена, определени със Заповед за структурата на администрацията. Ръководителите на служби и звена организират и разпределят работата в службите и звената, подпомагат служителите в изпълнение на задълженията им, организират обучението на съдебните служители, следят за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.

Съдебният администратор ръководи работата на съдебните служители от общата и специализираната администрация и организира всеки вторник работна среща с ръководителите на службите и звената, на която се докладва изпълнението на поставените задачи, възникналите проблеми и начините за осъществяване на планираните цели. За резултатите от тази среща, възникналите проблеми и взетите решения съдебният администратор докладва незабавно на председателя на съда, а в негово отсъствие на съответния заместник председател.

 ІІ. Движение на делата

1.   Постъпили дела

Общият брой на постъпилите през 2016 г. за разглеждане в АССГ дела е 13087 / през 2011г. – 11717 дела, през 2012г. – 14 678 дела, през 2013г.- 12575 дела, през 2014 г. – 12615 дела, през 2015 г. - 12812/.

Общият брой на постъпилите първоинстанционни дела за разглеждане в Първо отделение е 3665 /през  2011 г. – 4937; 2012 г. – 5 301, 2013 г.- 4659, 2014 г. - 4822 дела, 2015 г. - 3773/.

Общият брой на първоинстанционните административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 3345 /2007г. – 2 199; 2008г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970; 2012 г. – 6 035, 2013 г.- 4329, 2014 г. – 3790, 2015 г. - 3978/.

Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Трето отделение е 2426 /от 01.06.2015 г. - 1646/.

Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 3651 /през 2011 г. – 2 810; 2012 г. – 3 342; 2013 г. – 3509; 2014 г. – 4003, 2015 г. - 3415/.

Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 55 /през 2015 г. – 63/.

Делата срещу подзаконови нормативни актове са 13.

Средномесечното постъпление на дела за 2016 г. е 1077 /през  2011г. – 976; 2012 г. – 1 223; 2013 г- 1048; 2014 г. – 1051; 2015 г. - 1068/.

Средномесечната натовареност за 2016 г. на един съдия, при щат от 68 съдии и на база общо дела за 12 месеца, е 22,08 дела. За сравнение през 2011 г. – 29.59, 2012 г. – 32.77, 2013 г.- 30.8, 2014 г. – 28.04, 2015 - 24,69.

Действителната натовареност на съдиите от АССГ за 2016 г., на база всички дела за разглеждане, е 40,91 дела месечно /за сравнение за 2015 г. е 43,46 дела месечно, през 2014г. е 48,54 дела месечно, а през 2013г. е била 58,03 дела месечно /. Видно е, че последователната политика за подобряване кадровата обезпеченост на АССГ, заложена в стратегията за управлението му през 2012г., вече дава видими резултати, изразяващи се в трайно и значимо намаляване на действителната натовареност на съдиите.

2. Свършени дела

Броят на свършените дела за 2016 г. от съдиите в АССГ е 13490  /за сравнение през 2015 г. – 13144, през 2014 г. – 12576 дела/.

Общият брой на делата за разглеждане, в които са включени новообразуваните дела, висящи дела и върнатите за продължаване не съдопроизводствените действия от предходната година, през 2016 г. в АССГ е 18014 /2015 г. - 18071/, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 75 % /2015 г. – 73 %, 2014 г. – 70,5%/. Броят на свършените дела спрямо общия брой за разглеждане недвусмислено отразява отговорното и професионално отношение на съдиите от АССГ към правораздавателния процес и огромния труд, който полагат в правораздавателната си дейност.

3. Висящи дела

Висящите дела към 31.12.2016 г. са 4524  броя. /за сравнение към 31.12.2015 г. са били 4927, към 31.12.2014 г. висящите дела са били 5259, а към 31.12.2013 г. са били 5220 и към 31.12.2012 г. - 7 015 дела/.

ІІІ. Дейност на Административен съд София-град по отделения

През изминалия отчетен период, в АССГ след успешно издържан конкурс за повишаване и преместване встъпиха осем съдии, по реда на чл. 194 от ЗСВ бяха преназначени шестима съдии от АС Варна, АС Перник, АС Враца и АС Пловдив. През 2016 г. във Върховния административен съд /ВАС/ бяха командировани 4 съдии от АССГ, а командирован в АССГ е един съдия от един от АС – Пловдив, а един съдия беше възстановен след изтичане на мандата му като инспектор в ИВСС.

1.   Първо и трето отделение

През 2016 г. Първо отделение на АССГ започна работа с 19 съдебни състава, водени от 19 съдии, като в края на годината работеха 22 съдебни състава, водени от 22 съдии.

През изминалия отчетен период, съдия Калин Куманов продължи да работи в Първо отделение като командирован от АС Пловдив до 21.04.2016 г., а след тази дата е преназначен на осн. чл. 194 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд - Пловдив на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град. встъпил в длъжност на 21.04.2016 г. В първо отделение започна работа и Евгени Стоянов – преместен на осн. чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ от длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град с решение на ВСС взето с протокол № 16/31.03.2016 г. , встъпил в длъжност на 03.11.2016 г.

През 2016 г. в Административен съд София-град, Трето отделение, постъпиха Десислава Стоева – преназначена на длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от Административен съд - Варна на осн. чл. 194 от ЗСВ с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпила в длъжност на 09.05.2016 г., Диана Стамболова – преназначена на длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от Административен съд-Варна на осн. чл. 194 от ЗСВ с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпила в длъжност на 06.05.2016 г., Георги Терзиев – преместен в длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпил в длъжност на 03.11.2016 г., Маргарита Немска – преместена в длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпила в длъжност на 03.11.2016 г., Даниела Гунева – преместена в длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпила в длъжност на 03.11.2016 г. и Димитрина Петрова – повишена в длъжност „съдия“ в Административен съд София-град от длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ с решение на ВСС, взето с протокол № 16/31.03.2016 г., встъпила в длъжност на 03.11.2016 г.

В началото на 2016 г. отсъстваше съдията от Първо отделение Катя Аспарухова, която бе в отпуск при бременност и раждане, считано от 23.07.2015 г. до 28.03.2016 г.

През 2016 г. във ВАС от Първо отделение бяха командировани съдиите: Милена Славейкова – от 02.06.2014 г., Весела Павлова – от 18.01.2016 г. и Румяна Лилова – от 26.05.2014 г. Командировани съдии от Трето отделение няма. През 2016 г. няма съдии от Първо и Трето отделение, напуснали Административен съд София – град след проведен конкурс за повишаване в длъжност във ВАС.

През 2016 г., Трето отделение на съда започна работа с 11 съдебни състава, като в края на 2016 г. работеха 18 състава, водени от 18 съдии.

През 2016 г. след проведено периодично атестиране съдиите от  Първо и Трето отделение Росица Драганова, Ива Кечева, Владимир Николов, Камелия Стоянова, Пламен Горелски, Полина Якимова – Илиева, Боряна Петкова, Николина Янчева, Славина Владова, Татяна Жилова, Петя Стоилова – Владимирова, Николай Ангелов, Деница Александрова – Митрова и Ралица Романова, с решение на ВСС, получиха комплексна оценка „много добра“.

През 2016 г. ранг „съдия във ВКС и ВАС” придобиха съдиите Юлия Раева и Николай Ангелов.

На тези съдии от Първо и Трето отделение, които системно не спазват сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите. Най-обезпокоително е забавянето в сроковете за изписване на съдебните актове и броят на делата, по които е допуснато, при съдията от Първо отделение Росица Бузова. За съжаление този колега не успява да се организират и да изпълнят поетите в проведените с него разговори ангажименти за поетапно изписване на забавените съдебни актове. Съдиите Наталия Ангелова и Боряна Бороджиева в голяма степен успяха да изпишат забавените си съдебни актове, като съдия Ангелова изцяло влезе в нормален работен ритъм.

През 2016 г. съдиите от Първо и Трето отделение на АССГ работиха с  разпределени 11 съдебни помощници.

В Първо отделение са постъпили 3 665 броя дела, а в Трето отделение са постъпили 2 426 дела. По материи в отделенията делата са както следва:

- 1 423 броя, (+20 броя във Второ отделение) са делата от група Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове /2015 г. - 1 559/. В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които се гледат от съдиите от трите отделения;

- 437 броя са делата от група Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

- 1 048 броя /2015 г. - 1 015/ са делата от група “Други административни дела”, като в това число са делата от група „АПК”, Закона за движение по пътищата, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Закона за българските лични документи;

-  544 броя /2015 г. – 415/ са делата от група “Искови по АПК” /2014 г. – 364/ Очаква се тенденцията за увеличение на тази група дела да продължи, предвид ТП № 2 от 19.05.2015 г. по ТД № 2/2014 г. на ВКС и ВАС;

- 302 броя са делата от група Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за семейните помощи за деца;

- 4 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове;

- 28 броя са делата по чл. 304 от АПК /2015 г. – 20/;

- 1493 броя /2015 г. – 1028/ са частните административни дела /2015 г. – 739/;

- 279 броя са делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, постъпили в Трето отделение;

- 269 броя са делата по Закона за енергетиката, които са постъпили в Трето отделение;

- във връзка с преминаването на съдии от Второ в Първо отделение следва да се отчетат и 264 броя дела, разпределени както следва: 71 бр. дела по Закона за устройство на територията; 27 бр. по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост; 27 бр. дела по ЗСПЗЗ и ДФЗ (+ 9 бр. след преминаването на ДФЗ за разглеждане в Трето отделение); 38 бр. дела по Закона за защита на конкуренцията и лицензи; 5 бр. дела, касаещи административни услуги; 23 бр. дела по Закона за достъп до обществена информация; 1 дело по Закона за здравето; 10 бр. дела по Закона за марките и географските обозначения; 4 бр. дела, касаещи Комисията по прозрачност; 1 дело, свързано с конкурси и хабилитирани лица; 5 бр. дела НЕЛК; 1 дело ОВОС и 5 бр. СЗОК.

Приключените в Първо отделение дела са 3970, а в Трето отделение – 2353, или общо 6323 /2015 г. – 5286. 2014 г. – 4675/, което е с 1037 приключили дела повече от предходната година. От тях с решение са приключили 4578 дела /2015 г. – 3989, 2014 г. – 3524/, а с определение 1745 дела /2015 г. – 1297, 2014 г. - 1151/. Останалите несвършени в края на годината дела в двете отделения са 2297. Броят на приключените дела в Първо отделение общо за 2016 г. е 3970, като от тях 2786 са разгледани в 3-месечен срок, което прави над 66,5 % от приключените дела. Броят на приключените дела в Трето отделение общо за 2016 г. е 2133, като от тях 1392 са разгледани в 3-месечен срок, което прави над 65,3 % от приключените дела. Така отчетеният брой свършени дела е показателен, че увеличаването на броя на съдиите в Трето отделение, наред с нарастване на общия брой дела в разглежданите от двете отделения материи в годишен аспект, все пак има за ефект увеличаване на обема на свършената работа. Поради това считам, че тази тенденция следва да продължи, с оглед разрешаване на проблема с прекомерната натовареност на съдиите. Запазва се мнението, че делата в отделенията стават все по-трудни и разнообразни, което от своя страна, редом с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки прекомерната натовареност и броя на приключилите в отделенията дела, 65,3% от тях са разгледани в тримесечен срок, като следва да се има предвид, че в работното си време съдиите дават дежурства, обработват доклад, заседават в първоинстанционни и касационни съдебни заседания, както и следва да се грижат за повишаване на квалификацията си чрез участие в различни форми на обучения и семинари.

2.   Второ отделение

През 2016 г. Второ отделение на АССГ работи с 21 съдебни състава, като в края на отчетния период са 23 съдебни състава.

През изминалата година в Административен съд София-град, Второ отделение, постъпиха съдия Калина Пецова – преназначена на осн. чл. 194 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд - Плевен на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г., съдия Татяна Михайлова – преназначена на осн. чл. 194 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град, считано от 15.02.2016 г. с решение на ВСС по протокол № 7/04.02.2016 г. и съдия Стефан Диев Станчев, преназначен на осн. чл. 194 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд – Перник на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град, с решение на ВСС по протокол № 16/31.03.2016 г., а съдия Весела Николова, е възстановена на осн. чл. 50 от ЗСВ, считано от 14.03.2016 г., след изтичане на мандатът й като инспектор в ИВСС с решение на ВСС по протокол № 13/10.03.2016 г.

През 2016 г. в Административен съд София-град, Второ отделение, бяха повишени в длъжност „съдия“ в Административен съд София-град, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с решение на ВСС по протокол № 16/31.03.2016 г., след проведен конкурс, съдиите Зорница Кръстева от длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, Снежанка Кьосева - Митева от длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница и Наташа Николова от длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана.

За по-дълги периоди през 2016 година са отсъствали съдия Вяра Русева – отпуск поради бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст и съдия Мария Каменова Ситнилска – неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на осем години до 26.07.2016 г.

През 2016 г. от Второ отделение бяха атестирани съдиите Любка Стоянова, Десислава Корнезова, Бранимира Митушева, Красимира Милачкова, Мария Николова, Мартин Аврамов и Весела Николова и получиха оценка от атестацията си „много добра”. След направено предложение до ВСС, с последващо решение, съдия Татяна Михайлова беше повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

На тези съдии от Второ отделение, които забавяне в сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите.

През 2016 г. Второ отделение на АССГ работи с разпределени 7 съдебни помощници.

По материя са постъпили 3345 дела в отделението, както следва:

-   418 броя са делата по ЗУТ;

- 165 броя са делата по ЗКИР;

-  21 броя са делата по ЗСПЗЗ;

- 7 броя са делата по ЗОСОИ;

- 52 броя са делата по ЗДС;

- 165 броя са делата по ЗОС;

- 18 броя са делата по ЗМСМА;

- 3 броя са делата по ЗОП;

- 19 броя са делата по ЗПСК;

- 1  брой е дело по ЗК;

- 19 броя са делата по Закона за техническите изисквания към продуктите;

- 141 броя са делата по Закона за защита от дискриминация;

- 94 броя са делата по Закона за защита на потребителите;

- 78 броя са делата по ЗЗЛД;

- 15  броя са делата по ЗПУКИ;

- 43  броя са делата за лицензи;

- 193 броя са делата по ЗДОИ;

- 2 броя са делата по ИК;

- 177 броя са делата по ЗОДОВ;

-  87 броя са делата по ЗМГО;

-  88 броя са делата с ответник НЕЛК;

- 702 броя са ЧАД, разгледани във Второ отделение;

- 322 броя са делата по АПК, разгледани във Второ отделение;

- 22 броя са делата срещу неизвършени административни услуги;

- 131 броя са делата по ЗПЗП;

- 27 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 9 броя са делата по жалби срещу актове на СОС;

- 19 броя са делата срещу Комисията по прозрачност към МС по ЗЛПХМ;

- 18 броя са делата срещу проведени конкурси за хабилитиране на лица по Закона за развитие на академичния състав;

- 10 броя са делата по Закона за опазване на околната среда;

- 26 броя са делата срещу административни актове на Здравната каса;

- 39 броя са делата по Закона за здравето;

- 33 броя дела по оспорване на актове по оперативни програми за управление на средства от ЕС /по настоящем приет ЗУСЕСИФ/;

- 128 дела по ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВС, ЗДсл, ЗЗКИ, ЗОБВВПИ /споделена материя с І отделение/;

-             20 са делата по ДОПК и ЗМ, разгледани от прехвърлили се във Второ отделение съдии;

-             4 са делата по КСО, ЗСПД и ЗИХУ, разгледани от прехвърлили се във Второ отделение съдии;

-             29 са делата по АПК, ЗДвП и ЗЕ, разгледани от прехвърлили се във Второ отделение съдии;

-              

Броят на приключените дела в отделението общо за 2016 г. е 3429, като от тях 2301 са разгледани в 3-месечен срок, което прави 67,1 % от приключените дела.

Със съдебно решение са приключени 2 042 дела, а по 1 387 дела са постановени съдебни определения, с които производството по тях е прекратено или спорът е разрешен по същество на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. През 2016 г. броят на неприключилите съдебни производства във Второ отделение на АССГ е общо 1 165 дела или с 303 дела по-малко от предходната 2015 г.

 

3.   Тричленни състави

                  Постъпилите дела на тричленни състави през 2016 г. са 3 651 броя, като за отчетния период свършените дела са 3 738 броя. В процентно отношение свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1149 дела от предходния период са 77,9 %.

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3292 като потвърдените съдебни актове са 70,63 %.

 

 ІV. Проблеми и добри практики в правораздавателната дейност

               Отново се запазва тенденцията от предходни години жалби да се подават директно в съда в разрез с чл.152, ал.1 от АПК, без да са окомплектовани с административните преписки. Тези лоши практики на оспорващите продължават да се преодоляват чрез изискване на преписката от ответника, с разпореждане на заместник - председател на съда, преди образуване на делото. Наред с това, продължават да са налице редица фактори, като неизпращането на преписката от административния орган в 3-дневния срок по чл. 152, ал. 2 от АПК, неприлагането към изпратената преписка на всички писмени доказателства, събрани в хода на административното производство от ответника, които водят неминуемо до забавяне и последващо действие от страна на съда за изискване на липсващата част. Основна причина, водеща до забавяне на съдопроизводствените действия главно по дела, образувани по повод на издадени актове по ЗУТ и ЗКИР, продължава да бъде неприлагането на списъци на заинтересованите страни в процеса. Въпреки приетата през 2015 г. Наредба за вещите лица, не може да не бъде споменато, че затруднения продължават да се създават и при работата с вещи лица, поради неудачната и непълна нормативна уредба, уреждаща отношенията.

Видно от посочените числа, разпределените на съдиите новопостъпили дела са повече от броя на работните дни през годината, без да се вземат предвид полагаемите им се дни платен годишен отпуск, както и дните, в които те заседават с първоинстанционни и касационни дела, дните на дежурство и времето, необходимо за обработване на доклада. Разнообразието в материите на делата, техният обем, наред с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки това съдиите проявяват изключителна отговорност и полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове. АССГ продължава да е от малкото български съдилища, които на практика хармонизират българското правораздаване, прилагайки пряко европейски правни норми и чрез отправяне на мотивирани и допустими преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Огромната натовареност на всички съдии и от трите отделения, наред с посочените обстоятелства, не попречиха при нужда работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, да бъде поемана срочно от колегите. Неоспорим факт, който сам по себе си красноречиво говори за професионализма и високия екипен дух на съдиите, работещи в АССГ.

През 2016 година се породи напрежение и неудовлетвореност в съдиите във връзка с одобрените от Комисията по натовареността при ВСС коефициенти за тежест на делата. Въпреки направените от нас мотивирани възражения, същите не доведоха до съществено преразглеждане на коефициентите по административните дела и тяхното справедливо увеличаване. Остава усещането за неразбиране на тяхната фактическа и правна сложност и неглижиране труда на административните съдии. В тази връзка пред ръководството на съда продължава да стои задачата да напомня и убеждава членовете на Комисията по натовареността при ВСС, че нашия труд следва да е справедливо оценен.

   

V. Съдийско самоуправление, европейски обмен на опит и дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители

              И през 2016 г. се запази утвърдената практика да се провеждат редовни събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела, както и такива, свързани с организацията на работа в отделенията.

Продължават регулярно да се провеждат и Общи събрания на съдиите от АССГ, на които се поставяха за разглеждане не само въпросите от компетентност на събранието, но и такива от компетентност на административния ръководител, с цел обсъждането им и съобразяване с колективната воля при взимането на важните организационни и управленски решения. На две поредни Общи събрания бе обсъдена противоречива практика на съда по касационни дела с цел нейното уеднаквяване.

През 2016 г. съдиите и съдебните служители продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. Периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха организирани от Националния институт на правосъдието (НИП) и регионалните административни съдилища. Проведените в чужбина не засягат бюджета на АССГ, тъй като са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП.

Семинарите, проведени в чужбина, бяха организирани от: – Академия за европейско право в Трир, Европейски университет и институт, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Център Робърт Шуман, Европейска мрежа за съдебно обучение, Национална школа за магистрати, Европейската комисия, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, EMKO, Гьоте – Институт, Европейското патентно ведомство, Службата за хармонизация във вътрешния пазар и др. В чуждестранните обучения, взеха участие съдиите: Любка Стоянова, Росица Драганова, Юлия Раева, Доброслав Руков, Николай Ангелов, Татяна Жилова, Маруся Йорданова, Елица Райковска, Маргарита Йорданова, Деница Митрова, Петя Стоилова, Весела Андонова, Мария Николова, Миглена Недева, Антони Йорданов, Мартин Аврамов, Диляна Николова, Калина Пецова, Красимира Милачкова, Миглена Николова, Луиза Христова.

През 2016 г. участие на съдии от съда имаше и при посещението на колеги – юристи от Марсилската адвокатска колегия, гостуващи на Софийската адвокатска колегия. Колегите запознаха гостите на съда с работата на отделението и съда, и отговаряха на поставените от тях въпроси.

Съдебните служители на АССГ също редовно посещаваха обучения от програмата на НИП, както и обучения, организирани от Председателя на АССГ.

И през 2016 година продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”, като се запази сътрудничеството между АССГ и УНСС. Програмата протече успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от трите отделения.

През 2016 година отново се проведе ежегодния Ден на отворените врати, с цел запознаване на обществото с начина на работа на съда. На проявилите интерес граждани, студенти и ученици, бяха показани регистратурата, фронтофиса, адвокатска стая, деловодството и съдебните зали на съда. Предварително определени съдии им разясниха структурата на административното правораздаване и характера на обществените отношения, които е натоварено да защитава чрез правораздавателната си дейност.

 

VІ. Сграден фонд, информационно-технологично и техническо осигуряване

                   На АССГ са предоставени за ползване четири етажа от административна сграда с административен адрес  в гр.София, ул.“Георг Вашингтон“ №17. Към момента общата използваема площ е 1484,80 кв.м. (в това число и съдебните зали) и архив в подземието на сградата с площ 270 кв.м.  Съдебните зали са шест на брой с обща площ от 177 кв.м., кабинетите за съдиите са 28 броя (за 68 съдии), а работните помещения за съдебните служители са общо 21 броя (за 192 служители). Чистата използваема площ от магистратите е 445 кв.м. или средно по 6,54 кв.м. на човек, а чистата използваема площ за съдебните служители е 662 кв.м. или средно по 3,44 кв.м. на човек.

С решение по протокол № 39/27.10.16 г. от заседание на Пленума  на Висшия съдебен съвет на административния ръководител на АССГ бе възложено правото на стопанисване на сградата, в която се помещават Административен съд София-град и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

През 2016 г. отново бяха извършени редица действия по отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост на Административен съд София-град.

Във връзка с встъпването на нови съдии и назначаване на нови съдебни служители бяха предприети редица действия по обособяването и обезпечаване на нови работни места. Бяха преградени съществуващи помещения за изграждане на нови работни кабинети за съдии, в някои бе поставено трето работно бюро, което води до изключително натоварена и  нездравословна работна среда. С цел осигуряване на работни  места за нови служители бяха  разширени помещенията на Регистратура и  служба „Връчване на съдебни книжа и призовки“ чрез  усвояване на пространства от фоайето под стъкления купол. Разширена бе адвокатска стая, която бе с изчерпан капацитет, бяха поставени нови  етажерки за новите съдебни състави.

В началото на летния сезон беше извършен основен ремонт на водоохлаждащия агрегат на климатичната система на сградата. Въведен в експлоатация през 2000 г., агрегатът бе със силно занижен работен ресурс и не можеше да осигури нормална работна среда в работните кабинети.

През месец август се появи теч в основите на сградата в едно от помещенията на архива с доказан произход подпочвени води. След направени проучвания и отпуснати средства от ВСС, течът бе отстранен с помощта на метода на инжектиране на смоли в бетоновата основа на сградата.

Въпреки всички извършени възможни преустройства и ремонти, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и съдебните служители. Крайно недостатъчен и окончателно изчерпан е броят на работните помещения, кабинетите и на съдебните зали. Обособените такива отдавна не отговорят на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Тези обективни битови проблеми, решаването на които не е от наша компетентност, ежедневно затрудняват работата на съда и са на път дори да я блокират.

Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с Инспектората към ВСС, е без никакви възможности да ни осигури нормална и здравословна работна среда. Провеждането на съдебни заседания в съществуващите шест съдебни зали е изключително затруднено, поради окончателно запълнен график за заседанията, а след встъпването през декември 2016г. в длъжност на още осем съдии, е просто невъзможно.

Поставянето на съдиите и служителите от АССГ в невъзможни и нездравословни условия на труд не само че затруднява изпълнението на преките им задължения, но застрашава здравето им, накърнява чувството им за справедливост и очевидно ги дискриминира. Не е без значение за авторитета на съдебната власт и фактът, че АССГ е представителен съд, посещаван от много европейски магистрати и представители на значими институции. Те са шокирани от лошите и крайно неподходящи битови условия, в които са принудени да работят съдиите и съдебните служители от този съд.

В края на 2016 година съдът разполага със 204 броя компютърни конфигурации, 6 броя сървъри, 5 броя лаптопи, 85 броя принтери и мултифукционални устройства, 40 броя скенери, 2 копирни машини и 1 брой архивиращо устройство. Всяко работно място на съдия и съдебен служител е обезпечено с техника, но е факт обстоятелството, че по-голямата част от компютрите са морално остарели и не е възможно да им бъдат инсталирани актуални операционни системи, а извършването на ремонти е крайно нецелесъобразно.

Независимо, че през 2016 година бе закупен още един сървър, на който бе инсталирана деловодната система на съда, състоянието на останалите е тежко, предвид годините, в които те са в експлоатация.

През 2016 година Висшия съдебен съвет проведе централизирана поръчка за доставка на техника за нуждите на органите на съдебната власт. Въпреки направено искане да ни бъдат осигурени 126 броя компютърни конфигурации, ни бяха доставени два броя лаптопи и 2 броя скенери с аргумента, че с тази поръчка ще бъде подменена техника, закупена през 2006 година. През 2017 година ще бъде обявена  нова централизирана поръчка за подмяна на техника закупена през 2007 година и тъй като ние имаме такава се предполага, че ще ни бъде доставена някаква част, като съответните бройки се определят от съвета.

Наличната компютърна техника към настоящия момент не задоволява нуждите на съда и не отговаря на съвременните изисквания на софтуера. Необходимо е пълното й обновяване, тъй като по-голямата част от нея е доставена през 2007г. Сървърите са амортизирани, често аварират, ремонтирането им е скъпо и нецелесъобразно, непрекъснато е застрашена от загуба съхраняваната в тях огромна база данни.

Многофункционалните устройства за копиране, сканиране и принтиране са недостатъчни за ползване от всички работни места и не могат да поемат огромния документооборот.

В АССГ липсва техника за осъществяване на видеоконферентни  връзки, а в работата на съда се налагат такива, особено при разглеждане на дела по Закона за убежището и бежанците.

В съдебните зали се използва система за аудиозапис на разглежданите дела, която улеснява в голяма степен съдиите и съдебните секретари при изготвяне на съдебните протоколи и свежда до минимум вероятността за пропуски в тях.

АССГ разполага с два броя  служебни автомобили - Ситроен С4, закупен през 2007 година и Фолксваген Пасат, който е закупен през 1998 година и през 2016 година ни бе безвъзмездно предоставен от Върховния административен съд. И двата автомобила са с висок разход на гориво, техническа ненадежност и скъпо обслужване. Същите редовно аварират, поддръжката им е прекалено скъпа и поради това нецелесъобразна. Често, а понякога и едновременно, са в сервиз за ремонт, което с дни възпрепятства работата на най-големия административен съд в страната, тъй като с тях ежедневно се транспортират до и от Върховния административен съд, до и от Софийския районен съд и от десетките органи на изпълнителната власт огромни обеми от дела, преписки и стотици томове с приложения към тях.

 Поради това при изготвяне на бюджетната прогноза за 2018 – 2020 година съм поискал да бъдат предвидени средства за закупуване на нов автомобил, който да отговаря на нуждите и ранга на съда и чиято поддръжка да не натоварва излишно бюджета на съдебната власт.

 

VІІ. Работа с медиите

И през 2016 г в АССГ продължава да се издава в електронен вариант медиен бюлетин, изготвян от пресаташето на съда г-жа Ася Грънчарова, в който тя успява да събере журналистически публикации и информации, имащи отношение към работата на съдебната система. Интереса към този бюлетин в магистратската общност е много голям и той се разпространява и препраща на колеги от други съдебни органи, пожелали да имат достъп до него. Пресаташето на съда поддържа редовни контакти с представители на медиите, които проявяват интерес към работата на съдебната система и в частност към тази на АССГ. По всички техни въпроси, представляващи обществен интерес, незабавно се извършват необходимите справки, взема се становището на съответния съдия-докладчик, в случаите когато интереса е към конкретно дело, и се отговаря своевременно.

  

VІІІ. Проверки и констатации

                 През 2016 г. се извърши контролна проверка от Държавна агенция „Архиви“, дирекция „Регионален държавен архив“ София, отдел „Държавен архив“ София, при която се провери наличността и условията за съхраняване на документите и се констатира, че дадените препоръки са изпълнени в указания срок.

 

ІХ. Финансова дейност

Финансовата дейност се осъществява при спазване на получаваните указания от Висшия съдебен съвет, вътрешните правила и изградената система за финансово управление и контрол (СФУК), в изпълнение на Закона за финансово управление и контрол (ЗФУК). В тази връзка са въведени и утвърдени със заповеди на председателя всички Вътрешни правила по изискванията на СФУК: правила за счетоводната политика, правила за документооборота, за счетоводните и финансови документи и система за полагане на двоен подпис под разходните документи, правила относно разходване на бюджетни средства, заприходяване на активи, инвентаризация на активи.

Счетоводната информация се обработва чрез програмен продукт „Конто“, а работните заплати, личен състав и изплащане на възнаграждения на вещи лица, преводачи, свидетели и особени представители, чрез програмен продукт „Аладин“.

Разходите и приходите на Административен съд София-град са отчитани по Единната бюджетна класификация и са свързани с основната дейност на съда. При извършения финансов одит във Висшия съдебен съвет във връзка със заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2016 година при директните съществени проверки на първичните счетоводни документи в Административен съд - София град, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към ВСС,  не са констатирани отклонения.

Сметките на Административен съд София-град от създаването му се обслужват от БНБ. От месец август 2016 година тегленето и внасянето на парични средства в брой от сметките се осъществява от Касов център на БНБ, който е доста отдалечен от съда, а обслужването неоправдано бавно. За проблемите съм уведомил писмено ръководството на БНБ, но полученият отговор не показва гъвкавост и желание на банката за позитивното им решаване.

Приходите от бюджета за 2016 година на Административен съд София-град са 552401 лева, от тях 528770 лева държавни такси, 4679 лева глоби и 18792 лева от конфискувани депозити непотърсени в законоустановените срокове.

Разходите за 2016 година са 7020630 лева, от тях изразходвани за заплати – 67,65 %, за други възнаграждения и плащания на персонала -8,3 %, за осигурителни вноски – 17,85 %, за издръжка - 5,5 %, за основен ремонт и дълготрайни материални активи – 0,7 %.

Х. Администриране

Освен текущите, ежедневни заповеди, свързани с разрешаването на отпуски, командироване на съдии за обучения, замествания на отсъстващи съдии в съответните състави и т.н., регулярно са издавани и актуализирани заповеди, утвърждаващи правила, свързани с оптимизиране дейността на съда и такива, които са задължителни по-силата на нормативен акт

ХІ. Заключение

През отчетната година се запази тенденцията, свързана с увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове, свързани с прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за убежището и бежанците, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на личните данни и частните административни дела, Закона за енергетиката, както и делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължава да е налице голям дисбаланс между нашата натовареност и тази на другите административни съдилища. Административен съд София-град продължава да бъде най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

Като най-сериозно препятствие пред нормалното функциониране на АССГ все по-осезаемо се очертава липсата на подходящи и дори елементарни условия за труд и за обезпечаване на правораздавателния процес. Вдъхва надежда факта, че ВСС стартира процес за решаване на този проблем, което би позволило на най-големия, натоварен и представителен административен съд, да работи в условия, в които е доказал с труда и духа си, че заслужава да работи.

Наличието на екипност в състава на съдиите и съдебните служители, проявата на изключителна отдаденост и професионализъм са основните причини, поради които все още успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване. Въпреки, че и през 2016 година Административен съд София-град бе поставен в тежки битови условия за работа функционираше пълноценно и успяваше да гарантира бързо, компетентно и прозрачно правораздаване. Продължи утвърждаването си като гарант за непосредствено установяване на европейския правов ред и на европейските норми в отношенията между гражданите и държавата.

 

 

София,

22 февруари 2017 г.                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                    

                                                               Радостин Радков

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ