Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Административен съд София-град

                  през 2017 година

Административен съд София-град е най-големият от двадесет и осемте административни съдилища в Република България и е доказано най-натовареният от тях. Той осъществява своята дейност на територията на административна област София, която по данни на Националния статистически институт е с население 1318181 жители (към м.юни 2016г.), в която живеят много чужденци, функционират повечето органи на изпълнителната власт и техните специализирани подразделения, както и голяма община с многобройни райони. Като първоинстанционен съд разглежда и най-разнообразните административно-правни спорове. През изминалия отчетен период АССГ продължи да се утвърждава като орган на съдебната власт, в който системно се надграждат добрите практики, осигурява се бързо и качествено правораздаване, професионално и прозрачно правосъдие, основано на върховенството на закона и на справедлив процес, гарантиращ равнопоставеността и правата на страните, съобразено с европейските и национални правни норми. АССГ продължи устойчиво и екипно да изпълнява основните си функции, свързани с административното правораздаване и не допусна намеса на външни влияния в дейността си

            I.   Кадрова обезпеченост

               1. Обща щатна численост на съда

 В края на 2017 година заетите щатове са 260 от утвърден щат от 267 щата, от които 69 съдии и 191 съдебни служители. Незаетите щатни бройки към 31.12.2017 г. са 2 за длъжността „съдебен секретар” и 1 за длъжността „призовкар“.

 2. Съдии

Отчетният период започна с утвърден щат от 68 съдии, от които 1 председател, 2-ма зам.-председатели и 65 съдии, а в края на годината щатът беше 73 съдии, от които 1 председател, 3-ма зам.-председатели и 69 съдии. От тях заети от титуляри в началото на 2016 г. бяха 53, а в края на годината 68, като 15 съдии са постъпили.

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по Протокол № 17/01.06.2017 г. в Административен съд София – град на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ е разкрита 1 /една/ щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник - председател“.  С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по Протокол № 29/28.09.2017 г. в Административен съд София – град на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ са разкрити 3 /три/ щатни длъжности „съдия“.  

В началото на 2017 г. заети от титуляри бяха 68 длъжности „съдия“ , а в края на годината бяха 69, като в рамките на 2017 г. съда са напуснали 8 съдии, а в съда са постъпили 9 съдии, както следва :

След провеждане на конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в административните съдилища, в Административен съд София – град с решение на ВСС по протокол № 16/31.03.2016 г. на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 са повишени и преместени 6 - ма съдии.

По реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ в Административен съд София – град е преназначен 1 съдия. По реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Административен съд София – град е преместен 1 съдия. По реда на чл. 28 от ЗСВ в Административен съд София – град е възстановен 1  съдия.

В АССГ са създадени и функционират три отделения.

Първо отделение е с водеща материя по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за държавния служител, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за общата военна служба, Закона за Държавната агенция по национална сигурност, Закона за защита на класифицираната информация, искове по АПК, дела за бавност, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България, частни административни дела и др.

Второ отделение е с водеща материя по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове, по Изборния кодекс, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти, Закона за възстановяване собствеността  върху одържавени недвижими имоти, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за администрацията, ЗЗКЗК, Закона за обществените поръчки, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация, Закона за марките и географските означения, Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за здравето, Закона за държавния служител, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за общата военна служба, Закона за Държавната агенция по национална сигурност, частни административни дела, дела по чл. 304 АПК и др.

Трето отделение е с водеща материя по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за енергетиката и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Разглежда и жалби срещу подзаконови нормативни актове, по Кодекса за социално осигуряване, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за българските лични документи, Закона за движение по пътищата, Закона за съдебната власт, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, жалби срещу Държавен фонд земеделие, искове по АПК,  дела за бавност, частни административни дела и др.

На всеки два еднолични съдебни състава са определени за работа в екип по един деловодител и един съдебен секретар. В екип с деловодител и съдебен секретар работят касационните и тройните съдебни състави. Съдебните помощници са разпределени да работят с по четирима съдии.


          
3. Съдебни служители


Към 31.12.2017 г., заетите щатове за съдебни служители са 191 броя от утвърден щат 194. Към тази дата, в съда работят 1 съдебен администратор, 1 административен секретар, 1 началник отдел, той и главен счетоводител, 4 – ма завеждащи служба и 26 съдебни служители от общата администрация. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” се състои от 50 служители, от които 47 призовкари и трима куриери, като заетите длъжности са били 46. В служба „Съдебно деловодство” работят 53 - ма деловодители, а в служба „Архив“ - 2 - ма служители. Служба „Съдебни секретари” се състои от 39 съдебни секретари, като към края на 2017 г.  заети са били 37.q

В служба „Съдебни помощници” щатната численост е 20 щатни бройки и всички са заети.

През 2017 година са прекратени трудовите правоотношения с  24 съдебни служители.

Проведен е конкурс за 5 длъжности „съдебен помощник“, 6 длъжности „съдебен секретар“, 6 длъжности „съдебен деловодител“ и 5 длъжности „призовкар“, след който на договор за неопределено време в съда са назначени 22 съдебни служители.

Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата. Съдебната администрация  се ръководи от ръководители на съответните служби и звена, определени със Заповед за структурата на администрацията. Ръководителите на служби и звена организират и разпределят работата в службите и звената, подпомагат служителите в изпълнение на задълженията им, организират обучението на съдебните служители, следят за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.

Съдебният администратор ръководи работата на съдебните служители от общата и специализираната администрация и организира всеки вторник работна среща с ръководителите на службите и звената, на която се докладва изпълнението на поставените задачи, възникналите проблеми и начините за осъществяване на планираните цели. За резултатите от тази среща, възникналите проблеми и взетите решения съдебният администратор докладва незабавно на председателя на съда, а в негово отсъствие на съответния заместник председател.

През 2017 г. е наложено едно дисциплинарно наказание на съдебен служител.

ІІ. Движение на делата

1.    Постъпили дела

Общият брой на постъпилите през 2017 г. за разглеждане в АССГ дела е 14476  / през 2011г. – 11717 дела, през 2012г. – 14 678 дела, през 2013г.- 12575 дела, през 2014 г. – 12615 дела, през 2015 г. – 12812, през 2016 г. - 13087/.

Общият брой на постъпилите първоинстанционни дела за разглеждане в Първо отделение е 4280 /през  2011 г. – 4937; 2012 г. – 5 301, 2013 г.- 4659, 2014 г. - 4822 дела, 2015 г. – 3773, 2016 г. - 3665/.

Общият брой на първоинстанционните административни дела, постъпили за разглеждане във Второ отделение е 3692 /2007г. – 2 199; 2008г. – 2 352; 2009 г. – 2 794; 2010 г. – 3 222; 2011г. – 3 970; 2012 г. – 6 035, 2013 г.- 4329, 2014 г. – 3790, 2015 г. – 3978, 2016 г. - 3345/.

Общият брой на постъпилите дела за разглеждане в Трето отделение е 3281 /през 2016 г. - 2426/.

Административните дела, постъпили за разглеждане в тричленни състави са общо 3223 /през 2011 г. – 2 810; 2012 г. – 3 342; 2013 г. – 3509; 2014 г. – 4003, 2015 г. – 3415, 2016 г. - 3651/.

Броят на административните дела по чл. 304 от АПК е 58 /през 2015 г. – 63, 2016 г. - 55/.

Делата срещу подзаконови нормативни актове са 33 /2016 г. -13/.

Средномесечното постъпление на дела за 2017 г. е 1206 /през  2011г. – 976; 2012 г. – 1 223; 2013 г- 1048; 2014 г. – 1051; 2015 г. – 1068, 2016 г. - 1077/.

Средномесечната натовареност за 2017 г. на един съдия, при щат от 73 съдии и на база общо дела за 12 месеца, е 21,7 дела. За сравнение през 2011 г. – 29.59, 2012 г. – 32.77, 2013 г.- 30.8, 2014 г. – 28.04, 2015 - 24,69, 2016 г. - 22,08.

Действителната натовареност на съдиите от АССГ за 2017 г., на база всички дела за разглеждане, е 36,34 дела месечно /за сравнение за 2016 г. е 40,91, за 2015 г. е 43,46 дела месечно, през 2014г. е 48,54 дела месечно, а през 2013г. е била 58,03 дела месечно /. Видно е, че последователната политика за подобряване кадровата обезпеченост на АССГ, вече дава реални резултати, изразяващи се в трайно и значимо намаляване на действителната натовареност на съдиите.

2. Свършени дела

Броят на свършените дела за 2017 г. от съдиите в АССГ е 14258 /за сравнение през 2016 г. – 13490, през 2015 г. – 13144, през 2014 г. – 12576 дела/.

Общият брой на делата за разглеждане, в които са включени новообразуваните дела, висящи дела и върнатите за продължаване не съдопроизводствените действия от предходната година, през 2017 г. в АССГ е 19000 /2016 г. – 18014, 2015 г. - 18071/, като свършените дела спрямо общия брой за разглеждане са 75 % /2016 г. – 75 %, 2015 г. – 73 %, 2014 г. – 70,5%/. Броят на свършените дела спрямо общия брой за разглеждане недвусмислено отразява отговорното и професионално отношение на съдиите от АССГ към правораздавателния процес и огромния труд, който полагат в правораздавателната си дейност.

3. Висящи дела

Висящите дела към 31.12.2017 г. са 4742  броя. /за сравнение, към 31.12.2016 . – 4524, към 31.12.2015 г. са били 4927, към 31.12.2014 г. висящите дела са били 5259, а към 31.12.2013 г. са били 5220 и към 31.12.2012 г. - 7 015 дела/.

4. Обжалвани съдебни актове

От общо подлежащи на обжалване определения – 2658 броя, са обжалвани 766 броя, което е 28,8%;

От подлежащи на обжалване решения – 4717 броя, обжалвани са 2941 броя, което е 62,35 %.

Общо постановените актове, подлежащи на обжалване са 7375 броя. От тях обжалвани са 3707 броя, което е 50,26% от всички актове.

От общо 4346 дела, върнати през 2017 г. от Върховния административен съд, жалбите по 595 обжалвани дела са оставени без разглеждане, а по 3751 дела са постановени актове, с които се потвърждава, отменя или частично отменя съдебният акт на АССГ. От тези 3751 дела, потвърдени са 2574 акта, което е 68,62%, отменени 964 акта, което е 25,7% и частично отменени са 213 акта, което е 5,68%.

ІІІ. Дейност на Административен съд София-град по отделения

През изминалия отчетен период, в АССГ след успешно издържан конкурс за повишаване и преместване встъпиха осем съдии, по реда на чл. 194 от ЗСВ бяха преназначени шестима съдии от АС Варна, АС Перник, АС Враца и АС Пловдив. През 2016 г. във Върховния административен съд /ВАС/ бяха командировани 4 съдии от АССГ, а командирован в АССГ е един съдия от един от АС – Пловдив, а един съдия беше възстановен след изтичане на мандата му като инспектор в ИВСС              

1.    Първо отделение

                  До 03.05.2017 г. длъжността „председател на Първо отделение“ заема съдия Росица Драганова, а след тази дата, първо като изпълняващ функциите, а впоследствие съгласно решение от 20.06.2017 г. на Висшия съдебен съвет, длъжността заема съдия Ива Кечева.

През 2017 г. Първо отделение на АССГ започва работа със 22 съдебни състава, водени от 22 съдии, като към 31.12.2017 г. работят 28 състава, водени от 28 съдии, в това число председателят на съда.

През изминалия отчетен период във ВАС са командировани съдиите от Първо отделение Румяна Тодорова Лилова-Икономова, считано от 26.05.2014 г. до встъпването й като съдия във ВАС; Милена Красимирова Славейкова-Рукова - командирована във ВАС, считано от 02.06.2014 г. до 07.11.2017 г.; Весела Орлинова Павлова - командирована във ВАС, считано от 18.01.2016 г. до встъпването и като съдия във ВАС; Владимир Иванов Николов – командирован във ВАС считано от 20.03.2017 г. до 03.07.2017 г.

През 2017 г. от състава на Първо отделение, след проведен конкурс за повишаване в длъжност във ВАС, бяха освободени съдиите Румяна Тодорова Лилова-Икономова – повишена в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 01.02.2017 г., Росица Тинкова Драганова – повишена в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 03.05.2017 г., Юлия Симеонова Раева – повишена в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 03.05.2017 г. и Весела Орлинова Павлова – повишена в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 07.11.2017 г.

По други причини през 2017 г. от състава на Първо отделение на АССГ бяха освободени съдия Евгени Борисов Стоянов – назначен на длъжност „заместник – министър на правосъдието“, считано от 12.05.2017 г. и съдия Марина Христова Николова – преместена на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас.

През 2017 г. в АССГ, Първо отделение, постъпиха съдиите Ирина Севелинова Кюртева – повишена на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Златоград на длъжност „съдия“ в АССГ с решение на Съдийската колегия /СК/ на ВСС, взето с протокол № 19/09.05.2017 г., встъпила в длъжност на 19.06.2017 г., Златка Ташева Илиева-Петкова – повишена на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора с решение на СК на ВСС, взето с протокол № 20/16.05.2017 г., встъпила в длъжност на 15.06.2017 г., Георги Петров Тафров – преместен на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура /СГП/ с решение на СК на ВСС, взето с протокол № 19/09.05.2017 г., встъпил в длъжност на 01.06.2017 г., Теодора Любомирова Георгиева – преместена на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от длъжност „прокурор“ в СГП с решение на Съдийската колегия на ВСС, взето с протокол № 19/09.05.2017 г., встъпила в длъжност на 14.06.2017 г., Калинка Иванова Илиева-Пандохова – повишена на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд с решение на Съдийската колегия на ВСС, взето с протокол № 30/19.07.2017 г., встъпила в длъжност на 15.08.2017 г., Марина Христова Николова – повишена на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Бургас, встъпила в длъжност на 17.08.2017 г., Ванина Симеонова Колева – преместена на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд - Бургас на длъжност „съдия“ в АССГ, встъпила в длъжност на 02.10.2017 г., Елка Живкова Атанасова – изборен член на ВСС – мандат 2012 г. – 2017 г., възстановена на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в АССГ, встъпила в длъжност на 03.10.2017 г., Жанета Ангелова Малинова – преназначена на длъжност „съдия“ в АССГ на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от длъжност „съдия“ в Административен съд - Враца, встъпила в длъжност на 10.10.2017 г.

През 2017 г. в Първо отделение на Административен съд София – град няма съдии командировани от други административни съдилища.

През 2017 г. съдия Боряна Петкова от Първо се премести във Второ отделение на Административен съд София-град, считано от 01.06.2017 г., а съдия Светлана Димитрова премина от Трето в Първо отделение на съда, считано от 01.06.2017 г.

През 2017 г. след проведено периодично атестиране, съдиите от Първо отделение Боряна Бороджиева, Весела Цанкова и Наталия Ангелова, с решение на ВСС, получиха комплексна оценка „много добра“

През 2017 г. ранг „съдия във ВКС и ВАС” придобиха съдиите Боряна Бороджиева и Весела Цанкова – повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение на Съдийската колегия на ВСС, взето по протокол № 12/21.03.2017 г., а съдия Юлия Тодорова бе удостоена с отличие „Служебна благодарност и грамота“, връчено от Висшия съдебен съвет за проявения й висок професионализъм и компетентност при участието й като лектор в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

През 2017 г. на съдия Росица Бузова е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка" със Заповед № АЗ-41/06.04.2017 г. на председателя на АССГ. С решение, взето по т. 5.1 и т.5.2 от Протокол № 34 от проведено заседание на 12.09.2017 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не потвърждава наложеното наказание. Решението на Съдийската колегия е обжалвано от председателя на АССГ пред ВАС.

На тези съдии от Първо отделение, които системно не спазват сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите. Най-обезпокоително е забавянето в сроковете за изписване на съдебните актове и броят на делата, по които е допуснато, при съдията от Първо отделение Росица Бузова, въпреки наложеното и дисциплинарно наказание. За съжаление този колега не успява да се организира и да изпълни поетите в проведените с него разговори ангажименти за поетапно изписване на забавените съдебни актове.

През 2017 г. съдиите от Първо отделение на АССГ работят 12 съдебни помощници, като част от тях работят и със съдии от Трето отделение на съда.

През 2017 г. в Първо отделение са постъпили общо 4280 броя първоинстанционни дела (с 505 броя дела повече от предходната 2016 г.), разпределени по материи, както следва:

- 1013 броя са делата от група Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. В посочения брой попадат материите: ДОПК – 410 броя, Закон за митниците - 13 броя, Закон за акцизите и данъчните складове – 16 броя и група ДОПК2 – 574 броя, като същият касае единствено постъпилите за разглеждане дела в Първо отделение, тъй като изброените материи се разпределят и на съдии от Трето отделение на съда. В броя на делата не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 ДОПК, които се гледат от съдиите и от трите отделения на Административен съд София-град;

- 159 броя са делата от група Закон за министерството на вътрешните работи (111 броя), Закон за държавния служител (39 броя), Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (2 броя), Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (7 броя). Посоченият брой касае единствено постъпилите за разглеждане дела в Първо отделение, тъй като изброените материи се разпределят между съдиите от І-во и ІІ-ро отделение на съда;

- 1415 броя са делата от групи Закон за убежището и бежанците (992 броя - налице е увеличение с 541 дела от предходната година или 54,53 %) и Закон за чужденците в Република България (423 броя – налице е увеличение с 82 дела от предходната година или 19,38 %);

- 554 броя са делата от група „Искове по АПК”. Увеличението на тази група дела сравнение с предходната е минимално – с 10 дела повече, но се запазва тенденцията за увеличаване броя на постъпилите искови молби;

- 15 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове – налице е увеличение с 11 броя от предходната година;

- 19 броя са делата по чл. 304 АПК;

- 1073 броя са частните административни дела. Посоченият брой отново касае единствено постъпилите за разглеждане дела в Първо отделение, тъй като тази група се разпределя и на съдии от Трето отделение на съда;

- Във връзка с преминаването на съдия Димитрова от Трето в Първо отделение, както и с оглед обстоятелството, че съдия Радостин Радков разглежда дела, попадащи като материя и в трите отделения на съда, следва да се отчетат и 9 броя дела от група Кодекс за социалното осигуряване, Закон за социалното подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания и Закон за семейните помощи за деца, 4 броя дела по Закона за устройство на територията, 5 броя дела по Закона за общинската собственост, 2 броя дела по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и 17 броя дела по Закона за движение по пътищата.

Приключилите в Първо отделение първоинстанционни дела са 4273, което е с 303 (7,09%) дела повече от предходната година. От тях с решение са приключили 3194 дела, а с определение 1079 дела. Останалите несвършени в края на годината дела са 1307 броя. Така отчетеният брой свършени дела е показателен, че увеличаването на броя на съдиите в Първо отделение, наред с нарастване на общия брой дела от разглежданите материи в годишен аспект, е допринесло за увеличаване на обема на свършената работа. Поради това считам, че тази тенденция следва да продължи, с оглед разрешаване на проблема с прекомерната натовареност на съдиите. Запазва се мнението, че делата в отделението стават все по-трудни и разнообразни, което от своя страна, редом с големия им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки прекомерната натовареност, 77,4% от приключилите в отделението дела са разгледани в тримесечен срок (за сведение – този процент през предходната година е 65,3), като се има предвид, че в работното си време съдиите дават дежурства, обработват доклад, заседават в първоинстанционни и касационни съдебни заседания, както и следва да се грижат за повишаване на квалификацията си чрез участие в различни форми на обучения и семинари.

Следва да се посочи, че прекомерната натовареност на съдиите в І-во отделение, констатирана в средата на 2017 г., дължаща са на големия брой новопостъпили дела и напусналите в този период съдии, бе до голяма степен преодоляна чрез назначаването на 8 нови съдии в І-во отделение на АССГ.

След цялостен анализ на работата на съдиите от Първо отделение на Административен съд София-град през 2017 г. може да се отчете продължаващата от предходни години положителна тенденция за приключване на делата в разумни срокове въпреки прекомерната натовареност.


          2.  Второ отделение

През 2017 г. Второ отделение на АССГ започна с 22 съдебни състава.

През изминалата година в АССГ, Второ отделение, няма постъпили съдии и командировани съдии от други съдилища.

За по-дълги периоди през 2017 година са отсъствали съдия Вяра Дочева Русева – Иванова, поради отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст – 13.04.2016 г. – 03.04.2017 г. и дълъг платен отпуск до 13.10.2017 г. и съдия Весела Александрова Андонова, тъй като е командирована във ВАС, считано от 24.10.2016 г. до встъпването и в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 01.02.2017 г.

През 2017 г., с решение на ВСС, от Второ отделение бяха атестирани съдиите Веселина Женаварова, Диляна Николова, Луиза Христова, Мария Ситнилска и Миглена Недева, с оценка „много добра“. След направено предложение до ВСС, съдиите Антони Йорданов, Веселина Женаварова и Луиза Христова бяха повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение на СК на ВСС, а съдия Зорница Дойчинова придоби „статут на несменяемост“.

В отделението няма съдии с наложени дисциплинарни наказания, влезли в сила

На тези съдии от Второ отделение, които забавяне в сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите.

Съдиите Красимира Милачкова и Любка Петрова по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС са удостоени с отличие “Служебна благодарност и грамота“ за участието в Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

През 2017 г. Второ отделение на АССГ работи с разпределени 7 съдебни помощници.

По материя са постъпили 3692 дела /2016 г. - 3345 дела/ в отделението, както следва:

-   528 броя са делата по ЗУТ /2016 г. – 418/;

- 182 броя са делата по ЗКИР;

13 броя са делата по ЗСПЗЗ;

- 1 броя са делата по ЗОСОИ;

- 70 броя са делата по ЗДС /2016 г. – 52/;

- 182 броя са делата по ЗОС;

- 12 броя са делата по ЗМСМА /2016 г. - 18;

- 2 броя са делата по ЗОП;

- 13 броя са делата по Закона за техническите изисквания към продуктите;

- 114 броя са делата по Закона за защита от дискриминация;

- 58 броя са делата по Закона за защита на потребителите;

- 53 броя са делата по ЗЗЛД;

- 10  броя са делата по ЗПУКИ;

- 47  броя са делата за лицензи;

- 273 броя са делата по ЗДОИ;

- 343 броя са делата по ЗОДОВ;

73 броя са делата по ЗМГО;

73 броя са делата с ответник НЕЛК;

- 622 броя са ЧАД, разгледани във Второ отделение /2016 г. – 702/;

- 478 броя са делата по АПК, разгледани във Второ отделение;

- 35 броя са делата срещу неизвършени административни услуги;

- 28 броя са делата по чл. 304 от АПК;

- 11 броя са делата по жалби срещу актове на СОС;

- 14 броя са делата срещу Комисията по прозрачност към МС по ЗЛПХМ;

- 5 броя са делата срещу проведени конкурси за хабилитиране на лица по Закона за развитие на академичния състав;

- 8 броя са делата по Закона за опазване на околната среда;

- 36 броя са делата срещу административни актове на Здравната каса;

- 32 броя са делата по Закона за здравето;

- 309 дела по ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВС, ЗДсл, ЗЗКИ, ЗОБВВПИ /споделена материя с І отделение/;

- 23 са делата по ДОПК и ЗМ, разгледани от прехвърлили се във Второ отделение съдии;

- 44 са делата ЗУБ и ЗЧРБ, разгледани от прехвърлили се във Второ отделение съдии;

От анализа на цифрите се вижда, че през 2017 г. спрямо предходната година са се увеличили драстично делата в следните групи – ЗУТ, ЗДС и ЗОбС, ЗДОИ, ЗОДОВ, общите дела по АПК и неизвършването на административни услуги, ЗМВР, ЗДАНС, и др. от тази група. От година и половина /юли 2016г./ в отделението се разпределят дела, в групата на ЗМВР, ЗДСл, ЗОВС, ЗДАНС, с оглед изравняване и равномерно натоварване със съдиите от останалите отделения. Прави впечатление увеличението на делата по ЗОДОВ, ЗДОИ и чл. 304 от АПК, свързани с прозрачното управление и работа на органите на изпълнителната власт, обезщетенията при лошо или забавено изпълнение,  както и с нуждата от дисциплиниране на тези органи при изпълнение на влезлите в сила съдебни решения.

Обърна се тенденцията на спад в количеството дела, свързани със ЗУТ и ЗКИР. През изминалата година те се увеличиха значително. Тенденцията се дължи на засилената дейност в областта на строителното предприемачество, констатирана като обща тенденция за страната.

Прави впечатление двойното увеличение на делата по ЗОДОВ, което вероятно се дължи на възможността за възстановяване на разноските по водените по ЗАНН дела чрез исковото производство по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Броят на постъпилите през 2017 г. в отделението дела е 3692. Броят на приключилите в отделението дела е 3468. От тях 2524 са разгледани в тримесечен срок, което е 72,78% от делата, приключени през годината. С решения са приключили 2033 дела, а 1435 - с определения, с които производството е прекратено или спорът е разрешен по същество, на основанията, предвидени в специалните разпоредби на АПК. Неприключените административни дела в отделението в края на годината са 1359.

Работните дни за 2017 г. са 248, а разпределените първоинстанционни и касационни дела на съдиите от Второ отделение са средно 243 броя, (изчислено разпределение между 20 съдии, работили през цялата година  на 100% натовареност и постъпили 1160 КНАД и 3692 АД). От посоченото е видно, че разпределеният брой дела на съдия е на работните дни през годината, като следва да се има предвид, че в работното си време съдиите дават дежурства, обработват ежедневно доклад в закрити заседания, заседават в първоинстанционни и касационни открити съдебни заседания.

След цялостен анализ на работата на съдиите от Второ  отделение на АССГ през 2017 г. може да се отчете продължаващата от предходни години положителна тенденция за приключване на делата в разумни срокове, въпреки високата натовареност на човек. Изработените коефициенти за оценка на тежестта на делата от ВСС все още имат множество пропуски и резултатите от системата за изчисление на релевантна статистическа стойност не са обективни, поради което и не са взети предвид при изготвяне на настоящия доклад. Те ще са предмет на обсъждане, анализ и предложения в отделението и през новата година.

 3.    Трето отделение

  След решение на общото събрание на съдиите в АССГ, от 2015 г. е създадено Трето отделение на АССГ. С Решение по протокол № 17/01.06.2017 г. на Пленумът на ВСС беше разкрита една щатна длъжност „заместник–административен ръководител – заместник–председател“ на АССГ, която с Решение по протокол № 28/04.07.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС се зае от съдия Добромир Андреев.

През 2017 г. Трето отделение на АССГ започва работа с 18 съдебни състава, водени от 18 съдии, като в края на отчетния период, броят на съдиите бе същият.

В началото на 2017 г. отсъстваше съдията Деница Митрова, която бе назначена на длъжност „заместник – министър на правосъдието“ за периода 07.02.2017 г. – 12.05.2017 г. През отчетния период няма командировани съдии във ВАС или напуснали АССГ съдии от отделението. През 2017 г. съдия Светлана Димитрова, премина от Трето в Първо отделение, считано от 01.06.2017 г., а съдия Наташа Николова, премина от Второ в Трето отделение, считано от 01.06.2017 г.

През 2017 година след проведено периодично атестиране с решение на СК на ВСС, съдия Маруся Йорданова е получила оценка „много добра“, а съдиите Добромир Андреев и Елица Райковска, с решение на ВСС са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

През 2017 г. за проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяване на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота“ бяха удостоени съдиите Десислава Стоева, Димитрина Петрова, Николай Ангелов и Ралица Романова.

През 2017 г. няма наказани от ВСС съдии от Трето отделения, както и такива, по отношение на които да са образувани дисциплинарни производства.

На съдиите от Трето отделение, при които е констатирано забавяне в сроковете, предвидени в процесуалните закони, ежемесечно се изпращат напомнителни писма, изискват се писмени обяснения и конкретни действия за преодоляване на проблемите.

През 2017 г. в Трето отделение са постъпили общо 3281 броя първоинстанционни дела, с 855 бр. повече от 2016 г., разпределени по материи, както следва:

- общо 843 броя са делата от следните групи: ДОПК (330 бр.), ДОПК2 (487 бр.), ЗМ (6 бр.) и ЗАДС (20 бр.). В тази група не се включват исканията за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от ДОПК, които се гледат от съдиите и от трите отделения на АССГ.

- общо 32 броя са делата от следните групи: Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (9 бр.), ЗСВ (17 бр.), както по ЗМВР (3 бр.), Закона за държавния служител (2 бр.), Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (1 бр.), разгледани от съдии, преминали в Трето отделение.

- общо 489 броя са делата от група „Други административни дела”, като в това число са делата от група АПК (93 бр.), Закона за движение по пътищата (269 бр.), Закона за българските лични документи (7 бр.) и Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (120 бр.). Налице е увеличение на броя на делата от тази група с 233 бр., в сравнение с 2016 г., когато същите са били 256 бр. (52,35 %). За тази група тенденцията е за увеличаване броя на делата, предвид измененията в Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 2017 г.

- общо 326 броя са делата от група Кодекс за социалното осигуряване (237 бр.), Закона за социалното подпомагане (78 бр.), Закона за интеграция на хората с увреждания (5 бр.) и Закона за семейните помощи за деца (6 бр.); Налице е увеличение на делата от тази група със 24 бр. в сравнение с 2016 г., когато същите са били 302 бр.

- 7 броя са жалбите срещу подзаконови нормативни актове – с три повече от предходната година;

- 11 броя са делата по чл. 304 от АПК.

- 792 броя са частните административни дела.

- 467 броя са делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Налице е увеличение на броя на делата от тази група с 188 бр., в сравнение с 2016 г., когато същите са били 279 бр.

- 187 броя са делата по Закон за енергетиката. Налице е намаление на броя на делата от тази група с 82 бр., в сравнение с 2016 г., когато същите са били 269 бр. Запазва се тенденцията за намаляване броя на делата от тази група.

- 89 броя са делата, образувани по жалби срещу актове на Държавен фонд „Земеделие“.

- Във връзка с преминаването на съдии от Второ в Трето отделение, следва да се отчетат и 38 броя дела, разпределени както следва: 4 бр. по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация; 9 бр. искови производства по АПК; 1 бр. по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 8 бр. дела по Закона за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки; 16 бр. дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Приключените в Трето отделение първоинстанционни дела са 2 986, което е с 633 приключили дела повече от предходната година. От тях с решение са приключили 2 036 дела, а с определение 950 дела. Останалите несвършени в края на годината дела са 1 322 броя. Запазва се тенденцията от миналата годна, че делата в отделението са с все по-голяма фактическа и правна сложност, което от своя страна, редом с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки прекомерната натовареност и броя на приключилите в отделението дела, 71,6% (2 139 бр.) от тях са разгледани в тримесечен срок. През 2017 г. разгледаните от съдии в Трето отделение касационни дела са 862 бр.

След цялостен анализ на работата на съдиите от Трето отделение на Административен съд София-град през 2017 г. може да се отчете продължаващата от предходни години положителна тенденция за приключване на делата в разумни срокове, въпреки прекомерната натовареност.

  4.    Тричленни състави

 Постъпилите дела на тричленни състави през 2017 г. са 3 223 броя, като за отчетния период свършените дела са 3 531 броя, като общо за разглеждане са 4285 дела. В процентно отношение свършените дела спрямо новообразуваните за годината дела и несвършените 1062 дела от предходния период са 82,4 %.

Общият брой на оспорените пред ВАС дела, приключени от АССГ, е 3751 като потвърдените съдебни актове са 68,62 %.

  ІV. Проблеми и добри практики в правораздавателната дейност

                   Запазва се тенденцията от предходни години жалби да се подават директно в съда в разрез с чл.152, ал.1 от АПК, без да са окомплектовани с административните преписки. Тези лоши практики на оспорващите продължават да се преодоляват чрез изискване на преписката от ответника, с разпореждане на заместник - председател на съда, преди образуване на делото. Наред с това, продължават да са налице редица фактори, като неизпращането на преписката от административния орган в 3-дневния срок по чл. 152, ал. 2 от АПК, неприлагането към изпратената преписка на всички писмени доказателства, събрани в хода на административното производство от ответника, които водят неминуемо до забавяне и последващо действие от страна на съда за изискване на липсващата част. Затруднения в работата се създават и при работата с вещи лица. Пропуските в нормативната уредба на отношенията допринася за усложненията при назначаване, изготвяне, приемане и заплащане на експертизите, както и тяхната оценка. Въпреки приетата Наредба през 2015 г. при работата с вещите лица не се констатира положителен ефект, какъвто беше предвиждан. Трудности в работата се срещат и поради съществуването на разнопосочна и противоречива практика на Върховния административен съд като касационна инстанция. Не винаги противоречията се преодоляват с тълкувателни решения на ВАС.  

Видно от посочените числа, разпределените на съдиите новопостъпили дела са повече от броя на работните дни през годината, без да се вземат предвид полагаемите им се дни платен годишен отпуск, както и дните, в които те заседават с първоинстанционни и касационни дела, дните на дежурство и времето, необходимо за обработване на доклада. Разнообразието в материите на делата, техният обем, наред с огромния им брой, затруднява работата на съдиите допълнително. Въпреки това съдиите проявяват изключителна отговорност и полагат свръхусилия с оглед постановяване на съдебните актове в разумни срокове и спазването на разписаните процесуални срокове. АССГ продължава да е от малкото български съдилища, които на практика хармонизират българското правораздаване, прилагайки пряко европейски правни норми и чрез отправяне на мотивирани и допустими преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург, за което и през 2017 г. основна заслуга има съдия Наталия Ангелова

Огромната натовареност на всички съдии и от трите отделения, наред с посочените обстоятелства, не попречиха при нужда работата на отсъстващ поради неработоспособност, командироване или друга причина съдия, да бъде поемана срочно от колегите. Неоспорим факт, който сам по себе си красноречиво говори за професионализма и високия екипен дух на съдиите, работещи в АССГ.  


             V. Съдийско самоуправление, европейски обмен на опит и дейност на Административен съд София-град за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители

 

 И през 2017 г. се запази утвърдената практика да се провеждат редовни събрания на съдиите в отделенията, на които да бъдат обсъждани спорни в съдебната практика въпроси, с оглед еднаквото им решаване, констатиране на противоречива практика на ВАС по определени групи дела, както и такива, свързани с организацията на работа в отделенията.

Регулярно се провеждаха и Общи събрания на съдиите от АССГ, на които се поставяха за разглеждане не само въпросите от компетентност на събранието, но и такива от компетентност на административния ръководител, с цел обсъждането им и съобразяване с колективната воля при взимането на важните организационни и управленски решения. Категорично мога да твърдя, че в АССГ е утвърден, работи и дава отлични резултати модел на съдийско самоуправление, който значително изпревари във времето последвалите законодателни промени в тази насока. Този модел на първо място в изключителна степен подпомага дейността на административното ръководство на съда, но едно от най-важните му проявления е, че способства за съхраняване на добрия колегиален дух, прави всички съдии съпричастни към проблемите, възникващи ежедневно в най-големия и натоварен административен съд и още по-отговорни за решаването им.

И през 2017 г. въпреки високата натовареност на съдиите и съдебните служители, те продължиха да използват всички възможности за обучение и повишаване на квалификацията си. Периодично посещаваха обучения и семинари в България и чужбина. Провежданите в България бяха организирани от Националния институт на правосъдието (НИП) и регионалните административни съдилища. Проведените в чужбина не засягат бюджета на АССГ, тъй като са финансирани по различни програми и проекти, за които съдиите кандидатстват самостоятелно или са определени от НИП.

Семинарите, проведени в чужбина, бяха организирани от: Европейската служба за подкрепа на убежището в гр. Валета, Малта, Европейската мрежа за съдебно обучение в Утрехт, Грьонинген, Хага , Европейската правна академия в гр. Варшава, Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост в гр. Аликанте, Академия за европейско право в Трир, Европейски университет и институт, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Център Робърт Шуман, Европейска мрежа за съдебно обучение, Национална школа за магистрати, Европейската комисия, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, EMKO, Гьоте – Институт, Европейското патентно ведомство, Службата за хармонизация във вътрешния пазар и др. В чуждестранните обучения, взеха участие съдиите: Любка Стоянова, Росица Драганова, Юлия Тодорова, Доброслав Руков, Теодора Георгиева, Полина Якимова, Татяна Жилова, Весела Цанкова, Красимира Милачкова, Димитрина Петрова, Петя Стоилова, Десислава Стоева, Николай Ангелов, и Елица Райковска.

Съдиите Наталия Ангелова и Юлия Тодорова са участвали като лектори съответно в Конференция по прилагане на правото на Европейския съюз в България, организирана със съдействието на Висшия адвокатски съвет и Българската асоциация за европейско право, и в рамките на програмата за задължителна текуща квалификация на административните съдии при повишаването им длъжност на тема „Административно право“ и „Административен процес“.

Съдебните служители на АССГ отново редовно посещаваха обучения от програмата на НИП, както и обучения, организирани от Председателя на АССГ.

И през 2017 година продължи провеждането на стажантска програма за обучение на студенти, по специалност „право”, като се запази сътрудничеството между АССГ и УНСС, като за първи път такава програма бе организирана и със студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Програмите протекоха успешно и беше полезна, както за младите бъдещи юристи, така и за съдиите от трите отделения.

През 2017 година отново се проведе ежегодния Ден на отворените врати, с цел запознаване на обществото с начина на работа на съда. На проявилите интерес граждани, студенти и ученици, бяха показани регистратурата, фронтофиса, адвокатска стая, деловодството и съдебните зали на съда. Предварително определени съдии им разясниха структурата на административното правораздаване и характера на обществените отношения, които е натоварено да защитава чрез правораздавателната си дейност.

През 2017 г., по повод 10-тата годишнина от създаването на АССГ, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, със заповед на председателя на съда бяха поощрени с Грамота - съдебният администратор – Анна Зоксимова, административният секретар – Екатерина Ангелова, главният счетоводител - Диана Владимирова, Ася Грънчарова – връзки с обществеността, Владимир Андреев – управител сграда, Иван Илиев – ръководител служба „Съдебни помощници“, Галя Илиева – завеждащ служба „Съдебни секретари“ и Магдалена Стефанова – завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, както и Антония Славова – специалист ИТ и Мирослава Здравкова – счетоводител, за участието им в организацията на честването на годишнината.

 VІ. Сграден фонд, информационно-технологично и техническо осигуряване

На АССГ са предоставени за ползване четири етажа от административна сграда с административен адрес  в гр.София, ул.“Георг Вашингтон“ №17. Към момента общата използваема площ е 1484,80 кв.м. (в това число и съдебните зали) и архив в подземието на сградата с площ 270 кв.м.  Съдебните зали са шест на брой с обща площ от 177 кв.м., кабинетите за съдиите са 28 броя (за 68 съдии), а работните помещения за съдебните служители са общо 21 броя (за 192 служители). Чистата използваема площ от магистратите е 445 кв.м. или средно по 6,54 кв.м. на човек, а чистата използваема площ за съдебните служители е 662 кв.м. или средно по 3,44 кв.м. на човек.

С решение по протокол № 39/27.10.16 г. от заседание на Пленума  на Висшия съдебен съвет на административния ръководител на АССГ бе възложено правото на стопанисване на сградата, в която се помещават Административен съд София-град и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

През изминалата  2017 г. проблемът със сградния фонд на Административен съд София-град и обезпечеността с работни помещения, продължи да стои все така  осезаемо. Встъпиха нови съдии, които бяха настанени на трето бюро във вече обособени работни кабинети, което неминуемо доведе до влошаване  на  условията на работа. При съдебните служители ситуацията е идентична. Това обективно и ежедневно затруднява работата на най-натоварения административен съд в страната.

Сериозен е проблемът и с климатичната система на сградата. През месец март при подготовката на агрегата  за летния период се установи сериозен проблем с единия от топлообменниците. Незабавно  заявихме  средства пред ВСС за ремонта, но те бяха отпуснати през юни.  Ремонта се забави допълнително, тъй като се наложи поръчка на част от производител извън страната. Изпратени са становища от експерти с мнения  за  наложителна  подмяна на водоохлаждащия агрегат поради изчерпване на работния му ресурс и към момента все още се очакват средства от ВСС.

Въпреки всички извършени възможни преустройства и ремонти, продължава да стои на дневен ред въпросът с нормализиране условията на труд на съдиите и съдебните служители. Крайно недостатъчен и окончателно изчерпан е броят на работните помещения, кабинетите и на съдебните зали. Обособените такива отдавна не отговорят на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Все по-очевидно става, че предоставената ни част от сградата, в която се помещаваме заедно с Инспектората към ВСС, е без никакви възможности да ни осигури нормална и здравословна работна среда. Провеждането на съдебни заседания в съществуващите шест съдебни зали е изключително затруднено, поради окончателно запълнен график за заседанията, а след встъпването през декември 2016г. в длъжност на още осем съдии, е просто невъзможно.

Поставянето на съдиите и служителите от АССГ в невъзможни и нездравословни условия на труд не само че затруднява изпълнението на преките им задължения, но застрашава здравето им, накърнява чувството им за справедливост и очевидно ги дискриминира. Не е без значение за авторитета на съдебната власт и фактът, че АССГ е представителен съд, посещаван от много европейски магистрати и представители на значими институции. Те са шокирани от лошите и крайно неподходящи битови условия, в които са принудени да работят съдиите и съдебните служители от този съд.

През 2017 година след проведена централизирана поръчка от Висшия съдебен съвет ни бяха доставени 35 броя компютърни конфигурации, 5 броя скенери и 20 броя принтери. Със средства от бюджетната сметка на съда бяха закупени два броя копирни машини и 1 брой стелажна система, която е монтирана в архива на съда. Така в края на годината съдът разполага със 239 броя компютърни конфигурации, 6 броя сървъри, 5 броя лаптопи, 105 броя принтери и мултифукционални устройства, 45 броя скенери, 4 копирни машини и 1 брой архивиращо устройство. Голяма част от наличната компютърна техника към настоящия момент не задоволява нуждите на съда и не отговаря на съвременните изисквания на софтуера. Всяко работно място на съдия и съдебен служител е обезпечено с техника, но въпреки това е факт, че по-голямата част от нея са морално остарели и не е възможно да бъдат инсталирани актуални операционни системи, а извършването на ремонти е крайно нецелесъобразно. С доставените компютри ще бъдат заменени първите получени през 2007 година компютърни конфигурации.

АССГ не разполага с техника за осъществяване на видеоконферентни  връзки, а в работата на съда се налагат такива, особено при разглеждане на дела по Закона за убежището и бежанците.

В съдебните зали се използва система за аудиозапис на разглежданите дела, която улеснява в голяма степен съдиите и съдебните секретари при изготвяне на съдебните протоколи и свежда до минимум вероятността за пропуски в тях.

АССГ разполага с два броя  служебни автомобили - Ситроен С4, закупен през 2007 година и Фолксваген Пасат, който е закупен през 1998 година и през 2016 година ни бе безвъзмездно предоставен от Върховния административен съд. И двата автомобила са с висок разход на гориво, техническа ненадежност и скъпо обслужване. Същите редовно аварират, поддръжката им е прекалено скъпа и поради това нецелесъобразна. Често, а понякога и едновременно, са в сервиз за ремонт, което с дни възпрепятства работата на най-големия административен съд в страната, тъй като с тях ежедневно се транспортират до и от Върховния административен съд, до и от Софийския районен съд и от десетките органи на изпълнителната власт огромни обеми от дела, преписки и стотици томове с приложения към тях.

Поради това при изготвяне още на бюджетната прогноза за 2018 – 2020 година съм поискал да бъдат предвидени средства за закупуване на нов автомобил, който да отговаря на нуждите и ранга на съда и чиято поддръжка да не натоварва излишно бюджета на съдебната власт, но такива не ни  бяха предоставени. 

Изложените обективни битови проблеми, решаването на които не е от наша компетентност, ежедневно затрудняват работата на съда и са на път дори да я блокират.

 VІІ. Работа с медиите

И през отчетната 2017 г в АССГ продължава да се издава в електронен вариант медиен бюлетин, изготвян от пресаташето на съда г-жа Ася Грънчарова, в който тя успява да събере журналистически публикации и информации, имащи отношение към работата на съдебната система. Интереса към този бюлетин в магистратската общност е много голям и той се разпространява и препраща на колеги от други съдебни органи, пожелали да имат достъп до него. Пресаташето на съда поддържа редовни контакти с представители на медиите, които проявяват интерес към работата на съдебната система и в частност към тази на АССГ. По всички техни въпроси, представляващи обществен интерес, незабавно се извършват необходимите справки, взема се становището на съответния съдия-докладчик, в случаите когато интереса е към конкретно дело, и се отговаря своевременно.

 VІІІ. Проверки и констатации

През 2017 г. се извърши комплексна планова проверка от Инспектората към ВСС /ИВСС/, по образуването, движението и приключването на първоинстанционни, касационни и частни административни дела за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г., по която все още няма Акт за резултати от извършената проверка.

Във връзка със сигнал на председателя на АССГ бе извършена проверка от ИВСС, по движението и приключването на първоинстанционни, касационни и частни административни дела на доклад на съдия Росица Бузова, образувани в периода 16.06.2014 г. до 30.12.2016 г. За резултатите от проверката бе издаден Акт за резултат от проверката, с който е дадена препоръка на председателя на АССГ, да бъде наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Бузова. Такова беше наложено.

 ІХ. Финансова дейност

Финансовата дейност се осъществява при спазване на получаваните указания от Висшия съдебен съвет, вътрешните правила и изградената система за финансово управление и контрол (СФУК), в изпълнение на Закона за финансово управление и контрол (ЗФУК). В тази връзка са въведени и утвърдени със заповеди на председателя всички Вътрешни правила по изискванията на СФУК: правила за счетоводната политика, правила за документооборота, за счетоводните и финансови документи и система за полагане на двоен подпис под разходните документи, правила относно разходване на бюджетни средства, заприходяване на активи, инвентаризация на активи.

Счетоводната информация се обработва чрез програмен продукт „Конто“, а работните заплати, личен състав и изплащане на възнаграждения на вещи лица, преводачи, свидетели и особени представители, чрез програмен продукт „Аладин“.

Приходите по бюджета за 2017 година на Административен съд София-град са 243 779,50 лева, от тях 203868,17 лева държавни такси, 11942,59 лева глоби, 422,76 лева други приходи и 27545,98 лева от конфискувани депозити, непотърсени в законоустановените срокове..

Разходите за 2017 година са 8451483,60 лева, като с най-голям относителен дял са тези за заплати и съставляват 69,21 % от общите разходи за годината, съответно по другите показатели - за други възнаграждения и плащания на персонала - 8,12 %, за осигурителни вноски – 18,05 %, за издръжка и платени данъци и такси – 4,02 %, за основен ремонт и дълготрайни материални активи – 0,6 %.

Сметките на Административен съд София-град от създаването му се обслужват от БНБ. От месец август 2016 година тегленето и внасянето на парични средства в брой от сметките се осъществява от Касов център на БНБ, който е доста отдалечен от съда, а обслужването неоправдано бавно. За проблемите съм уведомил писмено ръководството на БНБ, но полученият отговор не показва гъвкавост и желание на банката за позитивното им решаване.

 Х. Администриране

 Освен текущите, ежедневни заповеди, свързани с разрешаването на отпуски, командироване на съдии за обучения, замествания на отсъстващи съдии в съответните състави и т.н., регулярно са издавани и актуализирани заповеди, утвърждаващи правила, свързани с оптимизиране дейността на съда и такива, които са задължителни по-силата на нормативен акт.
 

ХІ. Заключение

               През отчетната година се запази тенденцията, свързана с увеличаване броя на отнесените пред АССГ спорове, свързани с прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за убежището и бежанците, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на личните данни и частните административни дела, Закона за енергетиката, както и делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължава да е налице голям дисбаланс между нашата натовареност и тази на другите административни съдилища. Административен съд София-град продължава да бъде най-натовареният административен съд в страната, в който са концентрирани тежките и многобройни първоинстанционни дела.

Като най-сериозно препятствие пред нормалното функциониране на АССГ все по-осезаемо се очертава липсата на подходящи и дори елементарни условия за труд и за обезпечаване на правораздавателния процес. Вдъхва надежда факта, че ВСС стартира процес за решаване на този проблем, което би позволило на най-големия, натоварен и представителен административен съд, да работи в условия, в които е доказал с труда и духа си, че заслужава да работи.

Екипността в състава на съдиите и съдебните служители и техния професионализъм са основните причини, поради които успяваме да насрочваме и приключваме съдебните производства в разумни срокове и да отговаряме на обществените очаквания за качествено правораздаване. Въпреки, че и през 2017 година Административен съд София-град бе поставен в тежки битови условия за работа, функционираше пълноценно, успяваше да гарантира бързо, компетентно и прозрачно правораздаване, продължи утвърждаването си като независим и модерно организиран орган на съдебната власт,  прилагащ най-добрите европейски практики и стандарти в правораздаването.


София,

февруари 2018 г.                  Председател
                                                                         Радостин Радков

 

Доклад за дейността на АССГ за 2017 г.

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ