Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

 


 

Утвърдил:

                    Председател на Административен съд София-град

                                                                                 Радостин Радков

 

                                                                                 

                                                                                                         

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Правилата за организацията на работата на Административен съд София-град за приложение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), наричани за краткост „правилата”, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

2. Предмет на правилата са:

а) приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация;

б) приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация;

в) срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация;

г) изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация;

д) форми за предоставяне на достъп до обществена информация;

е) дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.

3. Устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират от съдебните деловодители в служба  „Регистратура“.

4. Дейността по приемането, регистрирането и докладването на постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ се осъществява от съдебните деловодители в служба  „Регистратура“.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

5. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от съдебните деловодители в служба  „Регистратура“.

6. Независимо от начина на постъпване на заявлението, то се вписва с пореден входящ номер от автоматизираната деловодна програма и в Регистър за достъп до обществена информация, воден в служба  „Регистратура” на съда.

6.1.Служба „Регистратура“ води регистър за запитванията, като отбелязва: пореден номер, трите имена/наименованието и седалището на заявителя, датата на запитването, поисканата информация, предпочитана форма, в която да е предоставен достъпът, адрес за връзка със заявителя, дата и номер на решението, с което е предоставен или отказан достъпът до обществена информация.

7. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, съгласно определените от Министъра на финансите нормативи, които следва да са съобразени с материалните разходи за предоставянето им (формата на предоставяне и вида на носителя).

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

8. Писмените искания, наричани за краткост „заявления”, се приемат и регистрират в деня на тяхното постъпване от съдебните деловодители в служба  „Регистратура“.

9. Заявленията следва задължително да съдържат:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя;

д) дата и подпис на заявителя.

10. Заявленията се адресират до председателя на Административен съд София-град и се регистрират в общия входящ дневник на съда, чрез входящ номер, дата и час на постъпване и Регистъра за достъп до обществена информация на Административен съд София-град.

11. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и съответната дата на постъпване.

12. Получените заявления по електронен път, на обявения на официалната страница на съда адрес на електронна поща, както и получените заявления по факс се предават за регистриране в деня на постъпването им на съдебните деловодители в служба  „Регистратура“.

13.1. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат следните данни: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя.

13.2. Заявителите могат да ползват образеца на заявление – Приложение № 1 към тези правила, което им се предоставя при поискване, както е и достъпно на интернет страницата на съда.

14. Приемането, регистрирането и докладването на постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ се осъществява от съдебните служители  по т.4.

15. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират по реда на т.10.

 

РАЗДЕЛ ІV

СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

16. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от определения от Председателя на съда заместник-председател във възможно най-кратък срок след получаването им, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им.

17. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

18.1. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок до 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

18.2. Срокът по т.16 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

19. Срокът по т.16 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Уведомлението на заявителя за удължаване на срока следва да съдържа причините за това. Връчването му се извършва лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

20.1. Срокът по т.16 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие.

20.2. В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, решаващият орган на съда е длъжен да поиска изричното писменото съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация. Уведомяването на третото лице се извършва лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

21.1. В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т.20.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, определеният заместник-председател, взема решение за предоставяне на информация, като съобразява възможността за предоставяне на исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

21.2. В решението задължително се спазват точно условията, които третото лице е дало за съгласието си за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация.

22. Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

23.1. Когато Административен съд София-град не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, полученото заявление се препраща в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган.

23.2. За препращане на заявлението се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Задължително в уведомлението до заявителя се посочват наименованието и адреса на съответния орган, до който е препратено заявлението.

24. Когато Административен съд София-град не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение в 14- дневен срок от регистриране на заявлението, за това обстоятелство се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

 

РАЗДЕЛ V

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Решения за предоставяне на достъп до обществена информация

25.1. Решението за предоставяне на достъп до обществена информация се издава от определения заместник-председател на съда не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението.

25.2. В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:

а) степента на осигурения достъп до исканата обществена информация – пълен или частичен;

б) срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

в) мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

г) формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

е) разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

25.3. В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

26. Решението за достъп до обществена информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставено по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

27. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

28. За предоставената обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съдебен деловодител в служба  „Регистратура“.

Решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

29. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се издават от определения заместник-председател на съда не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението.

30.1. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

а) исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;

б) когато исканата обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актове на съда и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от съдия или служител) – до изтичането на две години от създаването на такава информация;

в) когато исканата обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от съда или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и информацията е подготвена от администрацията на съда – до изтичането на 2 години от създаването на такава информация;

г) достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

д) исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

30.2. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

а) при незаплащане на определените разходи за предоставянето на достъп до исканата обществена информация от страна на заявителя;

б) при неявяване на заявителя в определения от закона 30 дневен срок от датата на получаване на решението за достъп до обществена информация, за получаване на поисканата информация.

30.3. В случаите по т.30.1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

31. В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

32. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка.

 

РАЗДЕЛ VІ

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

33. Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва във формата, посочена от заявителя, която може да бъде

а) преглед на информацията – оригинал или копие;

б) устна справка;

в) копия на хартиен носител;

г) копия на технически носител;

д) копия, предоставени по електронен път

34. Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите по т.33.

35.1. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.

35.2. Административен съд София-град предоставя достъпа до обществена информация във форма, различна от заявената, когато:

а) за исканата форма няма техническа възможност;

б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

в) исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.

35.3. В случаите по т.35.2, Административен съд София-град определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

РАЗДЕЛ VІI

 РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

 

 36.1. Информацията за повторно използване се предоставя, след писмено искане  /Приложение 3/.

36.2. Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде от заявителя след изтичане на 6-месечен срок.

36.3. Информацията за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

37. Информацията се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена или в друг подходящ формат

38. Определеният заместник-председател на съда, не е длъжен да предостави информация за повторното й използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване, или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

39. Съдът не е длъжен да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

40. По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

41.1. Не се предоставя за повторно използване информация:

а)        чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън
правомощията и функциите на съда;

б)        която е обект на право на интелектуална собственост на трето
лице;

в)        представляваща класифицирана информация;

г)         съдържаща  производствена     или     търговска     тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

д)        за получаването на която заявителят трябва да докаже правен
интерес съгласно закон;

е)        представляваща части от документи, които съдържат само
емблеми, гербове и отличителни знаци;

ж)        съдържаща лични данни, чието повторно използване
представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични
данни съгласно Закона за защита на личните данни;

41.2. В случаите по т.41.1 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

41.3. При надделяващ обществен интерес съдът предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.

41.4. В случаите по т.41.3 съдът може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

42.1. Определеният заместник-председател разглежда искането по т.36.1 в 14-дневен срок от постъпването му и вземат решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

42.2. В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по т.42.1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

43.1. Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.

43.2. Отказ може да се направи в случаите, когато:

а)        закон забранява предоставянето на поисканата информация;

б)        искането не отговаря на условията по чл. 41е  от ЗДОИ.

43.3. Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и  правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ, поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което са придобити тези права.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

44. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

45.1. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

45.2. При предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:

• дискета - 0.50 лева (за един брой);

• CD - 0.50 лева (за един брой);

• DVD - 0.60 лева (за един брой);

• разпечатване на една страница (А 4) - 0.12 лева;

• ксерокопие на една страница (А 4) - 0.09 лева;

• факс за една страница (А 4) - 0.60 лева;

• видеокасета - 3.25 лева (за един брой);

• аудиокасета - 1.15 лева (за един брой);

• писмена справка за една страница (А 4) - 1.59 лева.

Посочените стойности не включват ДДС.

45.3. Дължимите разходи при предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на актуализация при изменения на определените от министъра на финансите нормативи.

46. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Административен съд София-град:

 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

 

47. Главният счетоводител изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по посочените нормативи, като е задължен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за начина на определяне на разходите.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ОТЧЕТНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ В СЪДА

48. На електронната страница на Административен съд София-град се създава секция „Достъп до информация“.

48.1. Съдебният администратор изготвя през м. януари на текущата година Годишен отчет за дейността на съда по ЗДОИ през изтеклата година.

48.2. Годишният отчет се публикува на интернет - страницата на съда.

РАЗДЕЛ Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

49. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗДОИ.

50. Контролът по спазване на правилата се възлага на съдебния администратор.

51. Правилата са актуализирани във връзка с измененията на Закона за достъп до обществена информация, в сила от 01.07.2016 година и всички последващи изменения и допълнения в тях влизат в сила при утвърждаването им от председателя на Административен съд София-град.

51.1. Тези правила са утвърдени със Заповед  на председателя на Административен съд София-град

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Заявление за достъп до обществена информация – изтегли от тук
  2. Протокол за приемане на устно запитване по ЗДОИ – изтегли от тук
  3. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване – изтегли от тук
  4. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация – изтегли от тук
  5. Отчет за дейността по ЗДОИ на Административен съд София-град – изтегли от тук

                             

 

 


 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ