Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 Във връзка с решение на ВСС от 15.03.2020г. и въведеното извънредно положение срещу разпространението на коронавирус се преустановява разглеждането на всички административни дела от 16.03.2020 г. до 13.04.2020г.  Моля вижте решението на ВСС на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.

Съгласно т. 10 от същото решение се ЗАБРАНЯВА достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.
 

Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

                                                                                                                                Процедури                                       

Утвърдил:
        Председател на Административен съд София-град
                            Радостин Радков


ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град
изтегли от тук

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 244 от ЗОП.
§ 2. Настоящите правила са утвърдени със заповед на Председателя на Административен съд София-град и влизат в сила от датата на утвърждаването им.
§ 3. Настоящите правила отменят:  „Правила за възлагане на обществените поръчки в Административен съд София-град“ .
§ 4. Контролът по изпълнение на настоящите вътрешните правила се възлага на съдебния администратор.
§ 6. Приложение към настоящите правила са:
1.    Приложение № 1 - Графичен вид на Процеса по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки;
изтегли от тук

2.    Приложение № 2 - Информация за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги; изтегли от тук

3.    Приложение № 3 - План – График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; изтегли от тук

4.    Приложение № 4 - Контролен лист за движение  на документите от досието на обществена поръчка; изтегли от тук

 

5.    Приложение № 5 - Контролна карта за публикуване на информация в профил на купувача.изтегли от тук

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ