Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Доставка на офис техника-27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/-персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на Административен съд София-град.
  

До всички заинтересовани лица

   

П О К А Н А                        

 

 

Административен съд София-град, в качеството си на Възложител, на основание чл.186, във връзка с чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис техника – 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на Административен съд София-град”.

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на поканата.

 

I. Предмет на поръчката включва:

„Доставка на офис техника – 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на Административен съд София-град”.

Доставката се извършва съгласно посочените параметри в техническата спецификация – Приложение № 3, неразделна част от поканата.

 

            ІІ. Изисквания към участниците:

1. Участникът следва да декларира, че офис техниката –  27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство отговаря на приложимите в Република България стандарти за качество.

2. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата покана.

3.   За участник в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване, а именно:

3.1. Да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

3.2. Да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3.3. Да има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3.4. Да е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);

3.5. Да е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

3.6. Да е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 3.1, 3.2 и 3.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощията да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Участник, за когото са налице някои от посочените по-горе основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, на изискванията за лично състояние следва да отговаря всеки от членовете в обединението поотделно.

В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, те също трябва да отговарят на изискванията за лично състояние.

 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 

 

III. Изисквания към изпълнението:

1. Участникът следва да има възможност да започне изпълнението на поръчката веднага след подписване на договора от двете страни.

2. Участникът следва да декларира, че при доставката на офис техниката – 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство, същата ще съответства на посоченото в техническата спецификация на възложителя - Приложение № 3.

3. Участникът следва да изпълни доставката на посоченото от възложителя място, а именно: гр.София, ул. „Георг Вашингтон” № 17;

4. Участникът следва да има възможност до достави офис техниката –  27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора. Изпълнителят предоставя на възложителя приемателно – предавателен протокол, съдържащ информация за доставената стока, нейното състояние (количество и качество), както и съответствието на доставената стока с уговореното количество и цена между страните.

5. Изпълнителят следва да декларира, че:

- гаранционния срок на доставената офис техника –  27 броя компютърни конфигурации, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство е минимум 3 години и минимум 1 година за останалата офис техника 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър;

- при дефектен харддиск да се връща само електрониката, а останалите компоненти се подменят с нови аналогични;

- при пет изгорели  пиксела се подменя монитора;

- при проблем в случай, че дефектът не се отстрани в рамките на пет работни дни в рамките на работното време на Административен съд София-град от петък до понеделник от 8.30 ч. до 17.00 часа, да се предостави подобна конфигурация;

- в случай на дефект в мрежовата или звукова карти, за да не се подменя дънната платка се допуска същите да се добавят като допълнителни PCI устройства.

6. Изпълнителят следва да декларира, че разполага със собствен лицензиран сервиз за техниката, която ще достави.

7. Участникът следва да декларира, че ако бъде определен за изпълнител ще изпълни договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата му на влизане в сила. Същият влиза в сила от датата на неговото подписване.

8. Всички компоненти за компютърните конфигурации да са вътрешни, не се допускат външни такива.

 

IV. Цена и условия на плащане

1. Цената в приложеното „Финансово предложение” (Приложение № 4) е в български лева и без включено ДДС.

2. Стойността на доставка се изплаща еднократно и в пълен размер, в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на офис техниката – 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство, подписан приемателно-предавателен протокол и предоставен първичен счетоводен документ от изпълнителя. Плащането се извършва в лева по банков път по сметка на изпълнителя.

3.  Посочените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна.

4.  В цените на офис техниката – 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство - се включват всички разходи по изпълнението на поръчката, както и доставката ѝ.

 

V. Критерий за оценка на офертите: „най – ниска цена”.

1. На първо място се класира участникът предложил най-ниската цена.

Максималната стойност на поръчката е не повече от общо 32 368,33 лева без ДДС.

Общата максимална стойност е формирана от максималните стойности по отделните артикули, както следва:

- за 27 броя компютърни конфигурации – 21 208.33 лева без ДДС;

- за 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален – 850.00 лева без ДДС;

- за 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър – 833.33 лева без ДДС;

- за 5 броя мултифункционално лазерно устройство – 1 860.00 лева без ДДС;

- за 1 брой сървър – 6 517.05 лева без ДДС;

- за 1 брой архивиращо устройство – 1 099.17 лева без ДДС.

Ценова оферта, надвишаваща общата максимална стойност на поръчката и максималните стойности по отделните артикули, обявени в поканата, не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от участие в процедурата.

2. При еднакви стойности на офертите на двама или повече кандидата, изпълнителят ще бъде определен чрез провеждане на жребий.

 

VІ. Срок за изпълнение на поръчката: Поръчката е за срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

 

VІІ. Срок на валидност на офертата: 30 /тридесет/ календарни дни от крайния срок за приемане на офертите.

 

VІІІ. Съдържание на офертата: Участниците трябва да представят следните документи:

1.Оферта за участие, съгласно Приложение № 1 от настоящата покана.

2.Техническо предложение (Приложение № 2), съгласно техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от настоящата покана (Приложение   № 3).

3.Финансово предложение, съгласно изискванията на Възложителя (Приложение №4)

4.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединения с чуждестранни юридически лица задължително се представят документ за съдебна регистрация (или еквивалент) и удостоверение за актуално състояние. Указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да са придружени от  заверен превод на български език.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица включени в състава на обединения, представят документ за самоличност.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

 

Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му.     

 

5.  Заверени от кандидата копия за качество, удостоверяващи, че офис техниката –  27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество.

6. Кратка анотация за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката, изясняваща неговите възможности.

7. Срок на валидност на офертата – 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите.

8. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции.

Участници, които нямат всички изискуеми документи се отстраняват от участие в процедурата.

 

 

ІХ. Представяне на офертите: Краен срок за получаване на офертата-    14.11.2016 г. до 16.00 часа в регистратурата на Административен съд София-град, на адрес гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 17. Офертите се подават лично от участника или от упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик, като върху него изрично се отбелязва предмета на процедурата по ЗОП, името на подателя, адрес, телефон, факс и e-mail. Офертите не подлежат на отваряне в регистратурата. След изтичане на горепосочения срок оферти няма да се приемат.

 

X.   РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка

Процедурата по разглеждане на офертите се извършва по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗОП и се оценява въз основа на критерий „най-ниска цена“.

 

Получените оферти се отварят на публично заседание, което ще се състои на 15.11.2016 г. от 10.00 ч., на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

На публично заседание комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. След което, комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

Лице за контакти: Росен Стоянов

Телефон: 02/4215778

 

Дата на публикуване: 02.11.2016 година

 

Приложение 1 - изтегли от тук

Приложение 2 - изтегли от тук

Приложение 3 - изтегли от тук              Обявление за изменение изтегли от тук 

Приложение 4 - изтегли от тук

Приложение 5 - изтегли от тук

Приложение 6 - изтелгли от тук

Приложение 7 - изтегли от тук

Приложение 8 - изтегли от тук

Обява   

Обява 2 (промяна)

Договор - изтегли от тук

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ