ЗАПОВЕД

от 26.02.2007г.

на Председателя на Административен съд София - град

На  основание  чл.12 а   от   Закона  за съдебната  власт, чл.64 д, т.1  от  Закона  за  съдебната  власт  и  чл.157  от Административно процесуалния  кодекс

У  Т  В  Ъ  Р  Ж  Д  А  В  А  М   :

Вътрешни правила за случайно разпределение  на  делата  в Административен  съд  София  - град.

1. Определянето  на  съдия докладчик се извършва от Председателя,  Зам.председателя  или  Председателя  на отделение съобразно  поредността  на постъпването  на оспорванията  в  съда  чрез случайно,  електронно разпределение  на  делата  посредством   програма Law   Choise  3.2,  предоставена от Висшия съдебен съвет.

2.  При  техническа  неизправност  на  програмата, случайното разпределение   на  делата съдията-докладчик  се определя  от Председателя, Зам.председателя или Председател на отделение, до отстраняване  на  техническия  проблем, съобразно поредността  на постъпването  на оспорванията  в  съда  само  по  отношение  на  бързите производства,  които се разпределят  между  предварително определени  за деня  дежурни  съдии.

 

назад