Press ESC to close

Функции на Административен съд: контрол за законност на администрацията

Функции на Административен съд: Контрол за законност на администрацията
Административният съд е специализиран орган на съдебната власт, който осъществява контрол за законност на актовете и действията на администрацията. Тази функция е от съществено значение за гарантиране на правовата държава и защитата на правата и законните интереси на гражданите.

Основните функции на Административния съд в сферата на контрола за законност са:

Разглеждане на дела по жалби на граждани и юридически лица срещу незаконосъдни актове и действия на административни органи.
Проверка на съответствието на актовете и действията на администрацията с действащото законодателство.
Оспорване на актове на Министерския съвет и на министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление.
Разглеждане на дела по спорове за обезщетение за вреди, причинени от незаконосъдни актове на административни органи.
Осъществяване на контрол за законността на решенията на Държавния съвет за финансово разузнаване.
Разглеждане на дела по възражения срещу решения на Комисията за защита на конкуренцията.
Проверка на законността на актовете и действията на омбудсмана.


Административният съд осъществява контрола за законност по следните основания:

Некомпетентност на административния орган: Когато административен орган е излязъл извън пределите на своята компетентност при издаване на акт или извършване на действие.
Нарушаване на материалния закон: Когато актът или действието е в противоречие с действащото законодателство.
Нарушаване на процесуалния закон: Когато при издаването на акта или извършването на действието са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
Несъответствие с принципите на справедливостта и добросъвестността: Когато актът или действието е в противоречие с принципите на справедливостта и добросъвестността.

Свързани теми:  Най-често срещаните грешки при кандидатстване за кредит


Решението на Административния съд може да бъде:

За отмяна на незаконосъдния акт: В този случай актът се счита за недействителен от момента на постановяване на решението.
За промяна на незаконосъдния акт: Съдът може да постанови актът да бъде изменен или допълнен по определен начин.
За обезщетяване на вреди: Съдът може да осъди административния орган да обезщети причинените вреди.
За потвърждаване на законността на акта: В този случай актът се счита за законен и влиза в сила от момента на постановяване на решението.


Контролът за законност на администрацията, осъществяван от Административния съд, е важен инструмент за защита на правата и законните интереси на гражданите. Той допринася за гарантиране на законността и справедливостта в административното правоотношение и за укрепване на правовата държава.