Press ESC to close

Какви са функциите на Административния съд?

Административният съд е специализиран орган на съдебната власт, който осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи. Той е първата инстанция, в която могат да се обжалват административни актове, освен ако със закон не е предвидено друго.

Основните функции на Административния съд са:

Разглеждане на дела по жалби против незаконосъобразни административни актове: Това е най-важната функция на Административния съд. Той може да отмени, измени или потвърди обжалвания акт.


Разглеждане на дела по спорове за обезщетение за причинени вреди от незаконосъобразни административни актове: В случай, че даден административен акт е причинил вреди на лице, то може да се обърне към Административния съд, за да получи обезщетение.


Разглеждане на дела по спорове за издаване на административен акт: В някои случаи законът задължава административните органи да издадат административен акт, но те не го правят. В такъв случай засегнатото лице може да се обърне към Административния съд, който да задължи административния орган да издаде акта.


Разглеждане на дела по спорове за мълчалив отказ: Когато административен орган не отговори в законоустановения срок на искане за издаване на административен акт, това се счита за мълчалив отказ. Засегнатото лице може да обжалва мълчаливия отказ пред Административния съд.


Разглеждане на дела по други въпроси, отнесени към неговата компетентност от закон: Административният съд може да разглежда и други дела, които са му възложени от закон, например дела по спорове за местожителство, дела за гражданство, дела за концесии и др.
Важно е да се отбележи, че Административният съд не може да разглежда дела по същество.
Той може само да провери дали обжалваният административен акт е законен. Ако актът е незаконен, съдът може да го отмени, измени или потвърди.

Свързани теми:  Съвременни тенденции в развитието на административното правосъдие